Судьбоносный дар: Дар | Официальный веб-сайт Netflix

ахрамони Мехнати Сотсиалистй Саидхоча Урунхочаев гузашта буд, ботантана кайд мекунад. Хдрчанд 20 сол дар назди таърих мухлати на он кадар зиёд бошад хам, дар ин фурсат дар назди миллати чафокашидаи точик оиди сарчамъ намудани беш аз як миллион фирориён, кабули Сарконун, Парчами миллй ва дар рохи бунёди давлати хукукбунёд, демократй ва дунявй, бехдошти вазъи иктисодй, ичтимой ва сиёсии мамлакат корхои назаррас ба анчом расид.

Махсусан, дар Ичлосия хизмати гурухи корй тахти рохбарии вакили мардумй Абдумачид Достиев хеле назаррас мебошад. Гурухи корй хар руз оиди ин ё он масоили Сарконун, Парчами миллй фикру мулохизахои мутахассисонро мавриди мухокима карор медоданд ва дар охир он мавриди кабул карор мегирифт. Умуман, вакилон бахри тахкими давлату давлатдории Точикистони сохибистиклол хизмати шоиста намуданд.

Сарвари тозаинтихоби давлатамон Эмомалй Рахмонов, ки ба тараф-дории интихоби у 186 вакилони мардумй овоз дода буданд, дар нахустин суханрониашон кайд намуданд, ки ман вазифаи хешро махз аз сулх сар мекунам, то як мухочир берун аз Ватан монад, ман худро осуда хис намекунам. каpда наметавонам. Дамин тавp, pyзи 16.11.1994 охиpин гypезаxо ба Ватан баpгаштанд. Моxи майи

соли 1992 бо талаби мухолифин Дукумати муросои миллй ба фаъолият шуруъ намуд, аммо он натавонист дар мухлати муайян масъалахои умдатарини хочагии халкро халлу фасл намояд.

Рохбарияти Шурои Олй тахти раисии Акбаршох Искандаров дар мухлати на он кадар зиёд ду кутби сиёсй — тарафдорони сохти консти-тутсионй ва тарафдорони исломи бунёдгароро барпо намуд. Даминро бояд кайд кард, ки сохторхои кудратии кишвар бо дастгирии пуштибони хоричиашон бетарафиро («нейтралитет») ишгол менамуданд.

Кор ба он омада расид, ки рохбарияти давлату хукумат халлу фасли умдатарин масъалахои хаёти сиёсии мамлакатро дар бинои дивизияи 201 -уми Вазорати мудофиаи ФР (фармондехаш генерали армия Г.Р.Воробев) мегузаронд. Дар ин рузхо хазорон одамон, катъи назар аз миллат, тарки ватан намуданд. Гирдихамойихо дар пойтахт хеле муташаннич мегузаш-танд. Чунин холатхоро чй дар аэропорту чй дар рохи охан дида кас дар тааччуб мемонд. Дар кучахо даххо одамон фавтида ва хеч кас ба часадхо ахамият намедод. Билохир, Президенти аз тарафи халк интихобшуда Рахмон Набиев ба таври зурй аз вазифа барканор шуд. Махз дар хамин рузхои муташаннич табакахои гуногуни чомеа бо истинод ба хирад ва фарханги халк дар назди намояндагони худ дар хокимияти олии намо-яндагй ва конунгузории мамлакат — Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон бо катъияти том масъала гузоштанд, ки пеши рохи чанги шахрвандй харчй зудтар гирифта шавад.

Иродаи халк бечуну чаро бартараф кардани зухуроти зиддиконсти-тутсиониро талаб мекард. Махз аз хамин сабаб гузаронидани Ичлосия дар шахри Душанбе имконнопазир буд. Чунки таъмини бехатарии ваки-лонро хеч кас ба зиммаи хеш намегирифт. Фикру мулохизахое буданд, ки Ичлосия берун аз мамлакат, хатто дар шахри Тирмизи Ч,умхурии Узбе-кистон, гайр аз ин дар шахрхои Турсунзода, Дисор, Душанбе ва дар дигар минтакахо гузаронида шавад.ои Олии Ч,yмxypии Точикистон интихоб шуд. Ва даp Ичлосия хеле пypмазмyн сyханpонй намуд. Аз чумла Саpваpи давлат савганд ёд намуд, ки мазмуни он чунин аст:

«Ман коpи хyдpо аз сyлx саp мекунам ва таpафдоpи давлати демок-pатй ва xyкyкбyнёд мебошам. Мо xама бояд ёpy баpодаp бошем, то ки вазъиятpо оpом намоем». Ин садокату самимиятpо Эмомалй Раxмон даp чаpаёни хизматxои хоксоpонааш даp назди халку ватан баpъало собит намуд, ки мо онpо даp тули фаъолияти наздик 20 солаи чонфидоияш xис мекунем. Бо баpобаpи он, баxpи мyътадилгаpдонии вазъи дохилии мамлакат байни мухолифин ва намояндагони Дукумати конунй мулокоту гyфтyшyнидxо давом мекаpданд.

Даp давpаи мyзокиpот байни мухолифин ва Дукумати конунй 3 гypyxи масъалаxо ба pyзномаи гуфтушунид дохил шуда буданд:

1. Масъалаи бозгашти гypезаxо

2. Масъалаи оташбас

3. Масъалаи сохтоpи конститутсионй

Раванди сyлxи точикон ба ду давpа — давpаи мyзокиpот ва замони татбики асноди баимзоpасида чудо мешаванд. Даp мачмуъ 8 мyзокиpоти сyлxи точикон баpгyзоp гашт ва xамаи pаванди мyзокиpоти сyлxи точикон бо фаъолияти Пpезиденти мамлакат Чдноби Олй Эмомалй Раxмон зич алокамандй доpад. Умуман, pаванди мyзокиpоти сyлx даp давpи 3-юми xамкоpии таpафxо даp мулокоти Пpезиденти мамлакат ва pоxбаpи Иттиxоди гypyxxои оппозитсияи точик Саид Абдyллоxи Нypй зоxиp мешавад. Он зинаи олии мyзокиpот ба xисоб меpавад ва даp он мyxо-кимаи мyxимтаpини масъала — вазъи иктисодй-ичтимоии мамлакат мав-pиди гуфтушунид каpоp гиpифтанд. Ин гуна мулокот даp он мавpид су-pат мегиpифт, ки агаp масъалаxо даp сатxи мулокот ё машваpат xал нашуда бошад. Аввалин мyлокотxо даp Кобул 17-19 маи соли 1995 баp-гyзоp шуда буд. Минбаъд даp Теxpон 10-11 декабpи соли 1996, даp Афго-нистон 19-23 декабpи соли 1996, даp Москва 21-22 февpал ва 16-18 маи 1997 даp шаxpxои Машxад ва Бишкек доиp шудаанд.

Даминpо бояд кайд намуд, ки 17-19 маи соли 1995 аввалин вохypии Эмомалй Раxмонов бо Саид Абдyллоxи Нypй баpгyзоp гаpдид, Баpои ба даpачаи баланд гyзаpонидани он мавкеи Пpезиденти Ч,yмxypии Исломии Афгонистон доктоp Бypxониддини Раббонй саxми сазовоp гузошта буд. Давpаи чоpyми мулокоти таpафайн даp шаxpи Алма-Ато баpгyзоp гаpдид, ки на он кадаp аxамияти бyзypг дошт. Давpаи панчуми мулокот, ки он даp се маpxила доиp гашт, наздик 75 pyз даp Ашкобод муттасил

идома ёфта, натичаи дилхох надод. Мулокоти дигари рохбарон 20-27 феврали соли 1997 дар шахри Машхади Эрон баргузор гардид. Дар он Низомномаи Комиссияи оштии миллй ба имзо расид ва хамин тавр зарурати мулокоти навбатии Эмомалй Рахмонов ва Саид Абдуллохи Нурй ба миён омад. Раванди музокироти Сулхи точикон бо имзои «Со-зишномаи умумии истикрори сулх ва ризоияти миллй дар Точикистон» 27-уми июни соли 1997 дар шахри Москва ба имзо расид.асри Арбоб — чои эхёи вахдати миллй шухрати тозае афзуда шуд.

Имруз миллати сарбаланди моро беш аз 123 давлати дунё ба расмият шинохт ва дар 100 давлатхои чахон корпусхои дипломатй бо муасси-сахои дипломатиаш амал менамоянд ва ливои точикон дар иморатхои давлатиашон чилвагар аст.

Дар кучое хизматчиёни давлатй-вакилони парламенти касбй хамчун намояндаи хукумати конунй сафархои хизматй намоянд, онхоро хуб ме-пазиранду эъзозу эхтиром месозанд. Аз ин лихоз, мо-вакилони мардумй мефахрему шукргузорем, ки дар чунин давлати озоду демократй ва ху-

кукбунёд yмp ба саp мебаpем. Халки чабpдидавy пypтокати точик даp ин муддати на чандон тулонй тамоми мyшкилиxоpо паси саp намуда, ватанашpо аз ваpтаи xалокатоваp эмин дошт, сол то сол обpyю эъти-боpаш даp аpсаи чаxонй баланд, xамчyн аъзои комилxyкyки ташкилот-XOи байналмилалй мавкеи хосаеpо ишгол намуда истодааст.-истиклоламон тавонист, ки аpкони давлатдоpй ва шохаxои фалачшудаи XOкимиятpо даp мамлакат баpкаpоp гаpдонида, пояxои истиклолияти давлати Точикистонpо кавй намояд. Мyxим он аст, ки даp Ватани ази-замон ваxдати миллй, сyлxи пойдоpy суботи сиёсиву ичтимой ва фазои озоди бyнёдкоpивy созандагй пyppа фаpоxам оваpда шудааст. Умуман, даp давоми беш аз 10 соли охиp мачмуи маxсyлоти дохилй 2,3 баpобаp афзуда, pyшди солонаи он ба xисоби миёна беш аз 7 фоизpо ташкил намуд. Даp натича мачмуи маxсyлоти дохилй ба xаp саpи аxолй 5,3 баpобаp зиёд гашт. Даp ин давpа истеxсоли маxсyлоти кишоваpзй 2,5 баpобаp, молxои саноатй 2 баpобаp, xачми гаpдиши савдои чакана 3,5 баpобаp ва гаpдиши савдои хоpичй 3 баpобаp афзудааст. Аз он чумла, истеxсоли маxсyлоти кишоваpзй соли сипаpишyда нисбат ба соли 2010 8 фоиз, молxои саноатй, гаpдиши савдои чакана 9 ва савдои хоpичй 15,5 фоиз афзуд. Дачми даpомади аxолй афзуда он аз 1 миллиаpд сомонии соли 2009 то ба 16,2 миллиаpд сомонй даp соли 2011 pасидааст, яъне даpомад-XOи аxолй беш аз 16 баpобаp зиёд гаpдидаанд.p-мандони соxаи маоpиф ва илми соxавй 30%, илмxои академй — аз 100 фоиз то 3,3 баpобаp, фаpxангy ваpзиш ва мyассисаxои xифзи ичтимоиву тандypyстй — 40 фоиз ва xамаи намуди стипендияxо — 40 фоиз зиёд каpда, музди меxнати хизматчиёни давлатй, коpмандони макомоти xифзи xyкyк ва хизматчиёни xаpбй низ баланд баpдошта шуд. Бо даpназаpдошти аз 1 pyшди иктисодиёти мамлакат ва зиёдшавии имкониятxои молиявй аз 1 сентябpи соли pавон маpxалаи дуюми зиёдшавии музди меxнат амалй гаpдида, музди меxнати коpмандони мактаби миёна ва мyассисаxои томактабй, хона-интеpнатxо баpои калонсолону маъюбон — 60 фоиз, со-xаи фаpxанг — 50 фоиз тандypyстивy xифзи ичтимой, ваpзиш ва дигаp

муассисахои сохаи маориф 40 фоиз, кормандони сохаи илм ва муассисахои тахсилоти олй — 30 фоиз зиёд карда мешавад» (5,8-9).

Чунин икдоми хайрхохонаи давлати сохибистиклоламон дар солхои оянда низ давом ёфта, сохаи хифзи ичтимоии ахолй торафт такмил хохад ёфт.о: давлат, истицлолият, ицлосияи XVI Шурои Олй, цанги шаурвандй, оштии тоцикон

Пайнавишт:

1. Бунёди давлтадории навин. Зери таурири Маумадсаид Убайдуллоев. -М., 2002.

2. Орифов А. Ислоуоти фискалй-омили устувории щтисодиёт. -Хуцанд, 2010.

3. Орифов А., Азизов Ф. Танзими муносибатуои ицтисодии гумрукй. -Хуцанд, 2009.

Абдуллоджон Орифов,

доктор экономических наук, профессор ТГУПБП Сессия Верховного Совета, судьбоносная для таджикской нации Ключевые слова: государство, независимость, XVI сессия Верховного Совета, гражданская война, таджикское примирение

Роль XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан неоценима. В ходе нее была заложена основа того государственного устройства, который позволил сформироваться и развиваться современному независимому Таджикистану. Были определены пути и методы стабилизации экономической, политической и социальной ситуации в стране. Особое значение в этом процессе имеет направленная на развитие и процветание деятельность Президента республики Э. Рахмона.

А. Orifov

Supreme Council Session Fateful for the Tajik Nation

Key words: state, independence, the XVI-th Session of the Supreme Council, civil war, inter-Tajik reconciliation

The role of the XVI-th session of the Supreme Council of the Republic is invaluable. In its course there had been laid the foundations of those statal frameworks which enabled contemporary independent Tajikistan to form and to develop.

Дар таърихи хар як халку давлат лахзахое фаро мерасанд, ки сарна-вишти ояндаи мардумашро тархи устувор гузошта, дар бунёду пешрафти мамлакат накши хаётан мухим мебозанд. Ичлосияи XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон (даъвати дувоздахум) аз кабили хамин гуна руйдо-ди сарнавиштсози таърихи навтарини Точикистони сохибистиклол мах-суб мегардад, ки роху самтхои инкишофи ояндаи ичтимоию иктисодй, сиёсй ва маънавии Ватани моро равшан муайян намуд. Дар айёми пур-хатар, ки бакои давлату давлатдории точикон ва хамчун миллати вохид бокй мондани миллати точик дар арсаи сиёсй тахдиди чиддй дошт, бо иб-тикори фарзандони бедордилу ватанпараст дар шахри бостонии Хучанд Ичлосияи XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон баргузор гашт.

Президенти Ч,умхурии Точикистон Чдноби Олй мухтарам Эмомалй Рахмон дар Паёмашон ба Мачлиси Олии Ч,умх,урии Точикистон (20. 04. 2012) ба накши Ичлосияи XVI Шурои Олии Ч,умх,урии Точикистон хам-чун заминаи нахустини хамдигарфахмию ризоияти миллй ва сулхи точикон бахои баланд дода, зикр мекунанд: «Махз ба шарофати ин руйдоди мухими таърихи мо тавонистем, ки аркони давлатдори ва шохахои фалач-шудаи хокимиятро дар мамлакат баркарор гардонида, пояхои истикло-лияти давлатии Точикистонро кави намоем.ах£а-

мони Точикистон аз авомиле махсуб мегарданд, ки гояхои асили милли-ро таргиб намуда, дар рушду такомули хуввияти миллй истехкоми беназир гузоштанд.

Дар робита ба ин таълифи силсилаи осори пурарзиши илмиву адабй ва фархангй, табъу нашри мучаддади мероси миллй асосу бунёди ташак-кули андешаи миллиро созмон доданд. Ба ибораи дигар, дар ин мархилаи дар хакикат хассос як рукни умдатарини ташаккули низоми фархангй дар арсаи сиёсати миллй созмон пазируфт.

Вокеан хам, бахри ноил гардидан ба ин хадафхо бояд истехком ва заминахои мусоиде созмон дода мешуданд, ки бахри рохандозии сама-рабахшу боэътимоди хадафхои начибу созанда мусоидат намоянд. Бар-гузор шудани Ичлосияи таърихии XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон дуюмин падидаи мухими такдирсозест, ки баъди кабул гардидани Эъломияи Истиклолияти давлатии кишвар рохи сулху вахдат ва эъмори давлати тозаистиклолро хамвор сохт. Ба ибораи дигар, «Ичлосияи XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон ба таъсиси сохтори навини давлат, истикрори сулх ва ризоияти миллй, таъмини амнияти кишвар, бисёр-хизбй, харакати вахдати миллй ва эхёи Точикистон ибтидо гузошт».1

Тазаккур медихем, ки солхои нахустини даврони сохибистиклолй дар чумхурй вазъият нихоят мураккаб буд. Ин раванд на танхо дар киш-вари мо, ки аз чузъи чудонашавандаи Иттиходи Давлатхои Муштаракул-манофеъ ба хисоб мерафт, ба зухур мепайваст, балки тамоми кишвархои нав ба истиклолрасидаи собик Иттиходи Шуравиро оташи чанги шахр-вандию низоъхои бемаънй фарогир буданд. Раванди таърихии огози бар-кароркунй, азнавсозии давлатдории нави точик махз дар хамин солхо шуруъ гардид.

Мухаккикон мухимтарин авомили раванди мусолихаи точиконро хамчун падидаи ибратбахши сиёсии тахкими сулху субот ба тахлили амики илмй гирифта, онро дар иртибот бо вокеахои мухими таърихй мушаххасан ба мархилахои зерин табакабандй намудаанд:

Давраи якум-сентябри соли 1991 то ноябри соли 1992, яъне то Ичлосияи таърихии XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон. Ин давра мах-сусан бо талошу муборизахо байни нерухои сиёсй барои хокимият, огози низоъхои шахрвандй, авчи бесарусомонй дар кишвар иштихор дорад.

Давраи дуюм байни солхои 1992-1993 мушаххас гардида, махз дар ин мархила масоили марбут ба фуру нишонида шудани оташи чанги бародаркуш, ташаккули фазои боварй ва эътимоди шахрвандй, хусни

1 Андешаи миллии точикон (мархилахои асосии ташаккул ва рушд).-Хучанд: Ношир, 2011, с.521.

тафохум ва фарохам оварда шудани заминахои мушками оштии миллй дар доираи тахлилхои илмй карор мегиранд.

Давраи сеюм — соли 1994 — хамчун давраи гузошта шудани пояхои низоми нави давлатдорй бо баргузории ислохоти сиёсй, ташаккули пояхои хокимият, нерухои мусаллахи миллй, куввахои сархадй шинохта шуда, дар ин мархила заминахои мустахками ислохоти иктисодй гузошта шуданд. Дар ин мархила хамчунин ба раванди бебозгашти оштии миллй такони чиддй бахшида шуд. Дар ин миён масъалаи бисёр хам мухим, ки ахамияти умумимиллй касб намуд, яъне ба макони зист баргардонида шудани фирориёни ичборй халли мусбии худро пайдо намуд. Махз кушишхои пайвастаи хукумати конунй, талошу субот ва иродаи матини Сарвари давлат, Чдноби Олй мухтарам Эмомалй Рахмон дар рохан-дозихои омилхои зикргардида буд, ки тадричан ба ташаккулёбии нуфузи сиёсии Точикистон дар арсаи байналмилалй оварда расонид. Дар робита ба ин фишангхои тавоное бахри рушди равобити байналмилалй ба вучуд омаданд, ки барои комилан ба анчом расонида шудани раванди бозгашти фирориёни ичборй, дар рохи расидан ба сулхи комил мусоидат намуданд. Даврахои минбаъда дар робита ба вокеаи мухими баимзо-расии Созишномаи умумии истикрори сулх ва ризоияти миллй дар чомеа байни солхои 1997 то имузро фаро мегиранд.1

Тавре маълум мегардад, баргузории Ичлосияи таърихии XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон дар низоми вокеоти сиёсии кишвар хамчун падидаи нодири таърихи навини дар рохи фуру нишонида шудани оташи чанги бародаркуш, ташаккули фазои боварй ва эътимоди шахрвандй, хусни тафохум ва фарохам оварда шудани заминахои мухками оштии миллй накши муассир мегузорад.

Тавре ки дар Хдмоиши байналмилалии бахшида ба 10-солагии Ичлосияи XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон тахти унвони «Ахамияти байналмилалии Ичлосияи XVI Шурои Олии Ч,умхурии Точикистон (даъвати дувоздахум) ва макоми он дар такмили назария ва рушди давлатдорй дар Ч,умхурии Точикистон», ки дар шахри Душанбе, 1-2 ноябри соли 2002 баргузор гардид, кайд мешавад, «Ичлосияи XVI Шурои Олии Точикистон гардиши куллие дар бартарафсозии бухрони сиёсй, мустах-кам гардонидани давлат махсуб меёбад. Дар ин муддат оиди халъи силох, безарар гардонидани гуруххои гуногуни мусаллах, ки катлу куштор, зуроварй пешаи онхо буд, корхои зиёд ва душворе ба чо оварда шудаанд».2

1 Хамон асар, с.520.

2 Маводи Симпозиуми байналмилалй «Ахамияти байналмилалии Ичлосияи XVI Шурои Олии Чумхурии Точикистон (даъвати дувоздахум) ва макоми он дар такмили назария ва рушди давлатдорй дар Чумхурии Точикистон».papu cулxl ea pmarnmu мтлй, цaшщau мтлй, ucmщлaлuяm, aшmuu мтлй

Пайнавишт:

1. Паёми Президенти Чумхурии Тоцикистон ба Мацлиси Олии Чумхурии Тоцикистон, аз 20 апрели соли 2012. — Душанбе: Шарци озод, 2012. -63с.

2. Суханронии Президенти Чумхурии Тоцикистон Эмомалй Рахмон ба муносиба-ти 20-солагии Истицлолият.//Рузномаи ««%ацщати Сугд». -№109. -10.09. 2011.

3. Маводи Симпозиуми байналмилалй ««Ахамияти байналмилалии Ицлосияи XVI-уми Шурои Олии Чумхурии Тоцикистон (даъвати дувоздауум) ва мацоми он дар такмили назария ва рушди давлатдорй дар Чумхурии Тоцикистон». -Душанбе, 1-2 ноябри соли 2002.

4. Андешаи миллии тоцикон (маруилауои асосии ташаккул ва рушд).-Хуцанд: Ношир, 2011.

Джурабаев Джамшед Хабибуллоевич,

кандидат исторических наук, доцент, ректор ТГУПБП

Сессия, открывшая путь к миру и согласию

Ключевые слова: судьбоносное явление, ХУ[ сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, Коллективный договор о мире и национальном согласии, национальные праздники, независимость, национальное перемирие

Статья посвящена XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (ноябрь 1992г.), открывшей таджикам дорогу к миру и согласию. Автор на конкретном фактическом материале показывает, что данная сессия заложила основы национального согласия и взаимопонимания. Кроме того, в статье дан всесторонний научный анализ факта национального примирения таджиков как наглядного примера решения внутринационального конфликта. В статье подчеркивается, что политика, проводимая государством и правительством Республики Таджикистан, всесторонне способствует преодолению политического, социально-экономического и духовного кризиса в стране.

D.Kh. Djurabayev

The Sessions which Opened the Way to Peace and Concordance

Key words: fateful phenomenon, the XVI-th session of the Supreme Council of Tajikistan Republic, collective agreement on peace and national concord, national holidays, independence, national reconciliation

The article dwells on the XVI-th session of the Supreme Council of Tajikistan Republic (November 1992) which opened the way to peace and consent for Tajiks. Designing on the premise of concrete factual material the author shows that this session has laid the grounds of national concord and mutual understanding. Into the bargain, the article presents a versatile scientific analysis of the national reconciliation of Tajiks as a visual example for a settlement of an inner national conflict. It is emphasized that the policy conducted by the state and the Government of Tajikistan Republic promotes widely an overcoming of political, social-economic and spiritual crisis in the country.

Содержание

Дар или…

Самое шокирующее предсказание Ванга сделала в 1980 году. Сказала она тогда буквально следующее: «В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать».

То, что тогда казалось полнейшей нелепицей, спустя 20 лет вдруг обрело страшный смысл. Погибла атомная подводная лодка «Курск» — тёзка города, который действительно никак не мог оказаться под водой.

Не станем спорить, существует ли дар предвидения или нет. Тут, как говорится, сколько людей — столько и мнений. Однако часть предсказаний действительно сбылась…

Она видела ясно

1989 год

«Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой», — произнесла пророчица. Предсказание показалось бессвязной ерундой. Так о нём и продолжали думать. До сентября 2001 года.

11 сентября 2001–го после воздушной атаки террористов на США рухнули небоскрёбы Всемирного торгового центра. Обрушившиеся небоскрёбы называли «близнецами», или «братьями». В них врезались самолёты — «птицы железные» — террористов. Но при чём тут куст? А при том, что по–английски он звучит как «Буш». То есть беда относится ко времени его президентства. Может и натянуто, но…

1988 год

«Мы являемся свидетелями судьбоносных событий. Два крупнейших руководителя мира пожали друг другу руки. Но пройдёт ещё много времени, много воды утечёт, пока придёт «Восьмой» — он подпишет окончательный мир на планете».

Это предсказание, похоже, начинает сбываться. По крайней мере, в отношении «Восьмого». Кстати, ещё в то время, когда президентом России был Борис Ельцин, Ванга уже намекала на следующего, хотя имени не называла: «Это будет совсем неожиданная фигура. Точно не Зюганов и не Лебедь».

Ну, что… «Восьмой» уже пришёл: ведь Россия пополнила «Большую семёрку» и она стала «Большой восьмёркой». Дело теперь за миром во всём мире.

1960 год

«В 2018 году поезда будут летать на проводах от Солнца. Добыча нефти прекратится, Земля будет отдыхать».

И это пророчество начинает сбываться. К 2018 году земные учёные намерены организовать добычу на Луне гелия–3: о подобных планах они заявляли в начале года. Гелий–3 — и продукт солнечной деятельности, и топливо для термоядерного реактора, который, по сути, сам — маленькое Солнце. Реактор даст электричество «в провода», и полетят поезда. Если и не правда, то очень похоже.

* * *

«Мир переживёт много катаклизмов, сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Настанут тяжёлые времена. Люди разделятся по признаку веры…».

Это сбылось совершенно точно. И тяжёлые времена всё–таки настали. И с сознанием людей что–то творится. Катаклизмов хоть отбавляй — одни цунами, унёсшие сотни тысяч жизней, чего стоят. А многочисленные теракты последнего времени? Или бунты на религиозной почве?

* * *

«Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа».

Не сбылось пока. А жаль, хотя, если верить бородатой шутке, на рынке мировой духовности мы с нашим брендом уже пару тысяч лет околачиваемся. Впрочем, сейчас не об этом — вернёмся к предсказаниям. До великой империи нам, конечно, пока далеко. Да и с духом — слабовато. Но поиски национальной идеи идут. Кстати, это пророчество Ванги было одним из последних. Делая его, бабушка очертила руками большой круг. Что бы это значило?

1979 год

«Всё растает, словно лёд, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России… Всё сметёт она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».

Вот такие патриотические слова. Правда, не совсем понятно, какой именно Владимир имеется в виду. Ну, то есть сейчас можно предположить, что Путин. Но судьбоносных Владимиров у нас вообще–то было ещё как минимум двое: вот Ульянов–Ленин, он тоже, к примеру, был Володя. И судьбу страны изменил так, что мама не горюй. А ещё, кстати, был князь Владимир, тот, который «ясно солнышко», — тоже не последний человек в нашей истории. Есть только одно «но» — пророчество прозвучало во времена почти построенного социализма, и ни о какой России речи идти не могло…

* * *

«В космосе найдут жизнь, и станет ясно, как жизнь появилась на Земле».

Вот тут ни одного попадания. Загадка возникновения жизни не решена. Не удалось её найти даже на Марсе. Но поиски продолжаются. Особенно по части ловли сигналов от разумных инопланетян. Впрочем, в 1979 году Ванга предсказала встречу людей и братьев по разуму с других звёзд, которая состоится через 200 лет. Осталось дождаться 2179–го, и всё узнаем.

Не верь глазам

В силу пророчеств можно верить или не верить. Да, сбываются они не все и не всегда. Но верить хочется, если честно.

Кстати, за 55 лет «ясновидческой» деятельности у Ванги побывали более миллиона посетителей. И даже если по пророчеству получал лишь каждый второй, то их всё равно – ну очень много.

Математики подсчитали, что по статистике обязательно должны найтись верные. Но это… лишь случайные совпадения. Да и слышим мы чаще о сбывшихся предсказаниях, а не о тех, которые остались пустыми словами. Мало кто знает, но в 1973 году Ванга уверяла: Советский Союз в течение месяца введёт войска в Чили. А этого так и не произошло.

Настоящее имя предсказательницы — Вангелия Пандева. Она родилась 31 января 1911 года, умерла 11 августа 1996 года. Жила в городе Петрич в Болгарии. Похоронена у церкви «Святая Петка Болгарская» в местности Рупите.

В 12–летнем возрасте Ванга потеряла зрение. Её унёс вихрь. Девушку нашли живой, но засыпанную землёй и камнями, с запорошенными песком глазницами. В итоге она ослепла.

Предсказывать Ванга начала в 16 лет — помогла отцу найти овцу, украденную из стада, которое он пас. Она точно описала двор, где прятали овцу. Сказала, что видела его во сне. Но по–настоящему провидческие способности проявились у Ванги лишь в 30–летнем возрасте.

К Ванге приезжали многие сильные мира сего. Был даже Гитлер. Уехал расстроенным.

По материалам Интернета.

Глава 5. Дар судьбоносного взрыва этой злой богине!

Часть 1

На следующий день после того, как Аква учинила нам проблемы при встрече с Вольбах…

— В этот раз никаких проблем не будет. Пожалуйста, позволь мне сделать это!

Мегумин, не решившаяся атаковать Вольбах вчера, влетела в мою комнату.

— С тобой всё будет в порядке? Что с тобой вчера стряслось?.. Это всё потому, что противник был похож на человека? В смысле, я понимаю, как ты себя чувствовала, потому что я тоже не могу без колебаний атаковать такую красивую онее-сан…

Мегумин яростно замотала головой.

— Для меня не имеет значения, является ли противник человеком или даже ребёнком. Пока за него дают много опыта, я атакую без каких-либо угрызений совести, но… Мм…

Как и вчера, Мегумин стеснялась говорить начистоту.

Она была немного странной со вчерашнего дня.

Ну, если честно, даже Юн-юн казалась обеспокоенной вчерашними событиями. Её привычного радостного возбуждения теперь и след простыл, и она с тех самых пор уединилась в своей комнате.

Прежде чем мы пришли сюда, я заметил, что Мегумин, казалось, была особенно чувствительна к имени Вольбах. Может быть, у неё был секрет, о котором она не могла мне рассказать…

— Я не очень в курсе твоих проблем, но мы больше не можем использовать тактику засады. С этого момента наша цель будет осторожней, и всё благодаря некой идиотке, которая вылила на неё воду. Во всяком случае, даже несмотря на то, что внешние стены не были поражены в прошлый раз взрывом, они всё же получили повреждения.

Было ошибкой устроить засаду недалеко от крепости.

Наводнение Аквы нанесло последний удар крепости, что была и без того на последнем издыхании.

И, хотя она была вынуждена против своей воли восстанавливать стены крепости, это всё же не шло ни в какое сравнение с тем, что она натворила.

Худшим из этого было то, что мы позволили нашим врагам прознать, что на нашей стороне была богиня Аква.

Даже если эта рухлядь проводила дни напролёт лишь кушая или в кровати, не заботясь при этом о мире. Несмотря на то, что в её возрасте она с удовольствием играла с детьми. Несмотря на то, что она умудрялась постоянно теряться в Акселе, даже проведя солидное время там, она на самом деле была богиней.

После вчерашнего инцидента не было никаких сомнений, что противник будет опасаться засады.

— …Это так?.. Ну, если появится что-то, с чем тебе понадобится помощь, не стесняйся и зови меня. Хоть я и говорю это, моя единственная сильная сторона – магия взрыва… — криво улыбнулась Мегумин.

— Нам всё ещё нужно придумать план вместе со всеми, так что не унывай…

И пойти поесть что-нибудь…

Когда я уже собирался сказать это…

Послышался уже привычный грохот, и крепость сильно затрясло.

…Мы с Мегумин бросились к месту происшествия.

Когда мы прибыли, остальные уже оценивали ситуацию.

— Нам нужна помощь здесь! Идите, позовите кого-нибудь, кто знает магию земли или заклинание призыва голема! Нам нужно усилить стены, прежде чем они обвалятся!

Рыцари и авантюристы спешили починить разрушающуюся стену.

Я попытался найти взглядом Вольбах…

— Тут и следа её не осталось… Она, вероятно, снова использовала «Телепорт», чтобы сбежать и выиграть время для восполнения своей магической силы, — сказала Мегумин, искавшая Вольбах вместе со мной.

Использовать магию взрыва и телепортироваться прочь…

Это была простая, но крайне эффективная стратегия.

…Мы не могли позволить использовать эту стратегию дальше.

Я двинулся к крепостной стене и хотел использовать «Создание Земли» чтобы создать немного материалов, которые могли быть использованы при ремонте стены замка. Я должен внести свой вклад, хотя бы столько…

— Ах! Эй, что здесь произошло?! Почему стена выглядит хуже, чем раньше?!

Знакомый голос раздался рядом с нами.

— …Что это за костюм, Аква?

Аква в строительной робе напомнила мне то время, когда мы впервые прибыли в Аксель. Голова её была обмотана банданой.

— Что ты хочешь сказать, спрашивая «что это за костюм»? Казума сказал мне участвовать в ремонте крепости, так что я пошла подготовиться… Но что здесь произошло?! Кто сотворил такой ужас с нашей работой?!

— Это сделал злой бог, с которым мы встретились вчера. Разве я не говорил тебе, что она та, кто разрушает стены крепости? Ну, раз ты уже потрудилась нарядиться, поторопись и помоги остальным с ремонтом.

Сказав это, я сотворил «Создание Земли» на повреждённый участок крепостной стены.

…Эта работа продлится ещё какое-то время…

Искатели приключений и солдаты выглядели абсолютно не вдохновлёнными.

Они собирали обломки и пытались заткнуть ими дыры, образовавшиеся в стене…

— Подождите секунду! Так делать нельзя! При строительстве стены сначала следует укрепить фундамент, а затем вокруг него сделать насыпь. После этого следует использовать штукатурку, чтобы укрепить соединения. Так что сначала делайте это вот так, а затем вот это. И, в конце концов, должно получиться что-то вроде этого! — донёсся откуда-то сзади оживлённый голос Аквы.

Должно быть, это напомнило ей о времени, когда мы строили внешнюю стену в Акселе.

Ну, несмотря на то, как она выглядела, казалось, она любила физический труд.

Пока я размышлял о таких бесполезных вещах, суматоха начала подниматься там, где была Аква.

Я обернулся назад: Мегумин наваливала кучу земли, а Аква работала над трещинами в стене…

— Как у тебя выходит так быстро?! И это качество?! Эй, погоди-ка секундочку! Что здесь происходит?! Как давно ты успела обучиться таким высокоуровневым строительным навыкам?! — воскликнул я.

Тоном, выражающим крайнее недоумение, Аква ответила:

— Кто я по-твоему? Когда я сказала прорабу: «Меня ждёт работа авантюриста, поэтому я больше не буду тут работать», он начал кланяться в ноги, умоляя меня отказаться от работы авантюристом и стать штатным работником!

Серьёзно? Прораб, однако же, не пытался меня остановить…

Ну, я на самом деле не особо парюсь по поводу этого.

Когда я работал вместе с ней, я не особо обращал внимание на то, что она делала, но, с точки зрения наблюдателя, у меня не вызывало никаких сомнений, что её техника была на профессиональном уровне.

Уже довольно давно я задавался вопросом, почему она выучила так много бесполезных навыков, но в этом редком случае её навыки оказались действительно полезны.

Перед этим люди в крепости были в довольно тяжёлом настроении, ведь, в конце концов, она была на грани обрушения из-за атак Вольбах.

Именно поэтому мы пытались устроить засаду на босса…

Однако те части стены, что были отремонтированы Аквой, стали ещё крепче, чем раньше.

— Эй, а твои навыки не слишком-то совершенны? У тебя какой-то чит на починку стен? А ещё, разве она не высыхает слишком быстро?

— За кого ты держишь меня, богиню воды? Я могу контролировать воду внутри раствора, что позволяет ему сохнуть быстрее, понял? Вспомни, что когда моя очередь стирать одежду, она всегда очень быстро высыхает, ведь так?

С этого момента я буду оставлять все домашние хлопоты на неё.

Во всяком случае…

— …А это сработает!

Часть 2

Как обычно, крепость начала дрожать, что сопровождалось неистовым рёвом.

Подумать только, что она будет и далее усердно применять «Взрыв»…

Я повернулся к Акве, которая стала идиотически возбуждённой по поводу этого звукового сигнала, и сказал:

— Эй, Капитан Ремонт, пришло твоё время.

— Положись на меня! Все за мной! Сегодня я позволю вам стать свидетелями артистизма командира!

— Капитан, рассчитываем на вас!

— Капитан Ремонт!

— Капитан Ремонт, мы с вами!

По моей команде Аква в сопровождении группы авантюристов и солдат гордо зашагала к месту происшествия.

Даркнесс, временно ставшая командиром крепости, дала Акве забавный титул – Капитан Ремонт.

— Капитан Ремонт. Твоя сегодняшняя задача очень важна. Судьба крепости в твоих руках… Тогда, пожалуйста, приступай.

— Поняла, командующий! Никаких проблем, ведь я капитан, в конце концов. И раз уж я великолепный капитан, я никак не могу проиграть тому злому божку!

— Капитан!

— Как и следовало ожидать от капитана! Вперёд, стены ждут, когда мы их починим! Давай посмотрим на твою великолепную работу сегодня!

Капитан – которую полностью обманула Даркнесс – охотно взошла на свою сцену.

…Спустя три дня, как Аква получила неоплачиваемый и не дающий реальной власти титул «Капитан Ремонт».

Несмотря на то, что стены получали попадание взрывом каждый день, они становились лишь толще и крепче с каждым днём.

Почему эта идиотка не зарабатывает этим на жизнь?

У людей, которые прежде были вынуждены работать круглые сутки, постепенно улучшалось настроение. С другой стороны, Аква, казалось, восторженно наслаждалась, когда новоявленные подчинённые звали её «капитаном». Она даже делилась со всеми вином, которое принесла с собой. Я бы не соврал, сказав, что все взрывались уверенностью.

— …Ухм, куда исчезло это тяжёлое настроение?

— Мхм…Я всю ночь думала об этом…

Двое Алых Магов, что провожали Акву, выглядели обеспокоенными.

Я понимал, что они чувствовали, но теперь настало время для более надёжных стратегий.

Так как мы выиграли время, мы смогли укрепить стены и послали мага, обладавшего навыком «Телепортации», с докладом в столицу.

Так как нам удалось направить ход сражения в тупик, даже несмотря на то, что мы обладали ограниченными ресурсами, в верхах начали верить, что если вложат больше усилий, то мы в конечном итоге сможем полностью изменить ход битвы. Как результат, они начали отправлять больше припасов и подкреплений из рыцарей и авантюристов.

Капитан, горячо любимая своими подчинёнными, несла на своих плечах судьбу крепости и, казалось, не расценивала каждодневные взрывы как нечто особенное.

В конце концов, она не только восстанавливала и расширяла стены, но даже начала делать на них великолепные фрески…

— Вольбах идёт!

В ответ на это не похожее на обычное объявление мы с Аквой переглянулись.

Часть 3

— Что это такое?!

Вольбах бесконтрольно дрожала, смотря на главные врата крепости.

— Ч-что ты подразумеваешь своим «что это такое?!» — боязливо поинтересовался я под пристальным взглядом искателей приключений и солдат.

Как человек, который был больше остальных знаком с Вольбах, и как кто-то, кто уже имел возможность поговорить с ней прежде, я вышел встретить её.

Казалось, она была недовольна моим отношением и с негодованием топнула ножкой.

— Я говорю о стенах! Не так давно они выглядели так, будто вот-вот готовы обрушиться, так каким образом они стали вот такими?! Разве они не стали толще, чем в прошлый раз?!

— Это ты должна у Аквы спросить…

— Так это вина той женщины! — бурно прореагировала Вольбах на моё упоминание об Акве.

Вероятно, она затаила злобу с их ранней встречи.

Тогда…

— Ах-хах, и я думала пришёл кто-то важный… Хм? Неужто это, гм… Кто это?

— Вольбах!.. Похоже, пришло время разрешить наши разногласия… Мм, что?

Вольбах была уже готова сойтись лицом к лицу с Аквой, появившейся позади меня с безразличным выражением лица, но затем она…

Застыла при виде группы Даркнесс. Или, скорее, куда точнее будет сказать, что Вольбах замерла, увидев Мегумин, которая несла в руках Чомусуке.

Вольбах уставилась на Чомусуке.

А Чомусуке уставился на неё.

Видя злого бога и существа, смотрящих друг на друга, Аква больше не смогла молчать.

— Эй, стоп, стоп! Ты можешь не смотреть вот так вот на Чомусуке?! Даже если твоё лицо такое пошлое, может ли быть… Ты из тех, кто любит плюшевые игрушки и подобные вещички? Это означит, твои интересы во многом напоминают интересы Даркнесс…

— Эй, Аква, мне не нравятся такие игрушки!.. С чего бы мне!..

Аква проигнорировала Даркнесс, начавшую неистово опровергать её утверждения, и подошла ко мне, встав на пути, казалось, интимного обмена между Вольбах и Чомусуке.

— И совсем не потому, что она милая, я смотрела на неё… Но ведь, она и вправду довольно милая?..

Внезапно Вольбах прекратила бормотать.

— Эй, ты, как ты назвала эту чёрную кошку?

— Разве я только что не назвала её Чомусуке? Ну, сначала я думала, что это имя довольно странное, но в последнее время я прихожу к мысли, что оно довольно неплохое.

— Эй, пожалуйста, не могла бы ты не называть это великолепное и мощное имя странным?

Слушая этот короткий обмен репликами Аквы и Мегумин, Вольбах…

— Какого чёрта?!

…Вскрикнула в недоумении и медленно пошла по направлению к нам.

Тем не менее, она быстро остановилась как вкопанная.

Несмотря на этот свой эмоциональный всплеск, она, судя по всему, всё ещё не забыла об авантюристах, стоящих позади нас.

С сожалеющим видом она сказала:

— …Ах …Ухм, если ты не против, я хотела бы кое-что сказать. Я думаю, что этот малыш – женского пола… Поэтому я думаю, что это имя не очень подходит…

— Чомусуке — это Чомусуке. Это мой фамильяр и мой питомец.

— Чт-что?! Эй, что ты сказала?! Почему к моей другой половине относятся так жестоко?! — выдала вдруг Вольбах такие диковинные слова.

— …Хах и мне на этом моменте стало интересно, почему твоя божественность была настолько низка. Так это потому, что этот малыш забрал часть твоей силы? …Хо-хо, с помощью своего непревзойдённого зрения я могу видеть что-то вроде печати, помещённое на Чомусуке, — сказала Аква, подойдя и осмотрев Чомусуке.

В каком-то смысле это казалось больше чем совпадением, но Чомусуке начал вырываться из держащих его рук Мегумин. По видимому, она хотела побежать к Вольбах.

— Ах…

Обращаясь к своей другой половине, Вольбах вытянула руку и медленно пошла к нам.

— Мы не можем позволить ей получить его! Мегумин, не отпускай Чомусуке, поняла?!

— Секундочку! Этот малыш — моя вторая половина, знаете ли?! Это должно стать моментом эмоционального воссоединения между давно потерянными половинками! — запротестовала Вольбах с полными слёз глазами.

— Я не знаю, что ты хочешь от нашего Чомусуке, но можешь ли ты пообещать, что не будешь сражаться против нас? Можешь ли ты пообещать больше не атаковать крепость? Если ты не можешь этого сделать, то мы просто не можем дать нашему врагу бонус, знаешь ли?

Когда я сказал это…

— Эй, ближе не подходи, поняла? Я не испытываю к тебе ненависти, но если ты хочешь, чтобы я отпустил этого малыша, то ты должна выслушать, что я скажу. Ну, как насчёт этого, если ты действительно злой бог, то беспокоишься о своей репутации, почему бы тебе не дать клятву, что больше не выступишь против нас?

…Я начал хохотать в злодейской манере, что заставило всех чувствовать себя неуютно.

— Увах… — даже закалённые авантюристы, стоявшие вокруг меня обеспокоенно забормотали. В некотором смысле это заставило меня почувствовать, будто я делаю какие-то неприглядные вещи.

Нет, это всего лишь поступок, нацеленный на то, чтобы всё не обернулось к худшему!..

Так или иначе, меня не волнует что эти авантюристы обо мне думают… До тех пор, пока мои спутники на моей стороне…

— Эй, этот парень тоже злой бог? Я в том смысле, какой человек может заставить злого бога плакать?

— Не говори так, Аква. Он пытается изо всех сил вести переговоры в своей манере. Не мешай ему сейчас.

— Казума-сан, это ужасно.

…Ну вот, я тоже хочу плакать.

— …Сегодня я отступлю, но не задавайтесь! Даже если я не могу уничтожить стены, ситуация всего лишь патовая. До тех пор, пока крепость стоит, моя сторона не может пробиться к столице. Однако до тех пор, пока у нас контроль над лесом, вы тоже не сможете победить нас.

Вольбах продолжала:

— Дальше будет битва на истощение! Я буду продолжать атаковать, пока стены и эти фрески не будут целиком и полностью уничтожены!

Когда она уже была готова телепортироваться прочь…

— У-ухм! Можно спросить, помнишь ли ты меня ещё?! Меня зовут… Юн-юн…

Юн-юн, которая вместе с Мегумин молча наблюдала, внезапно задала такой странный вопрос.

— …Я помню тебя. Тогда, в повозке, я пригласила тебя присоединиться ко мне в моём путешествии… Кстати, твоё имя ведь тоже не прозвище, да?..

Как я и думал, она знала не только меня, но ещё и Юн-юн.

— Это моё настоящее имя! Ухм… Я тоже отчётливо запомнила этот случай! Я даже написала об этом в своём дневнике и иногда возвращаюсь к этой записи и читаю её.

— Н-неужели?.. Если честно, тебе не надо принимать тот случай так близко к сердцу… Но, полагаю, если ты счастлива, то всё в порядке.

Казалось, Вольбах затруднялась подобрать слова.

— Ухм!

Мегумин нервно протараторила, сильнее вцепившись в Чомусуке.

— Ты ещё помнишь меня? Меня зовут Мегумин…

— Не помню, — криво улыбнулась Вольбах.

Она тихим голосом привела в действие свою магию телепортации и исчезла без следа.

Часть 4

…На сборном пункте крепости.

Рыцари и искатели приключений, собравшиеся здесь, были в приподнятом настроении.

До сих пор они были вынуждены сражаться в обороне, что вызывало у них психологическое и физическое напряжение. Однако теперь, когда ситуация была отчасти перевёрнута, их настроение стало весёлым, а их взгляды были полны предвкушения грядущей битвы.

Несмотря на то, что ход войны всего лишь был направлен в тупик…

Теперь все смотрели на меня, ожидая чего-то важного.

Политый ливнем взглядов, я закричал:

— Отлично, давайте подтвердим нашу стратегию на грядущую битву! Сначала, трое из нас используют навык «Скрытности», чтобы подобраться к лагерю противника. Как только мы подберёмся достаточно близко, чтобы использовать магию, мы выпустим заклинание взрыва по их лагерю, а затем используем «Телепорт» чтобы отступить! Вероятно, после этого враги попытаются контратаковать, поэтому я хочу попросить всех вас о помощи, когда они предпримут это!

Услышав мои слова, авантюристы лихо завопили.

Как сказала Вольбах…

В данный момент ход сражения был заведён в тупик.

При этом у нас не было причин не делать наш ход.

В этот раз стратегия была простой, но в равной степени эффективной.

В конце концов, это была подлая стратегия, которую использовал против нас враг.

— Так это ещё один низменный план… Ах, не важно, если контратака сработает, то я не буду жаловаться…

Даркнесс, единственная, кто способен противостоять магии взрыва, и Аква, обладавшая высочайшей целительной силой как для людей, так и для крепости, были в резерве.

По всей видимости, у людей, которым приходилось отсиживаться в замке, накопилось много сдержанного разочарования.

Авантюристы и рыцари, планировавшие самолично напасть на вражеский лагерь, подбадривали нас и похлопывали по спине.

Ответственный за использование магии телепортации и наше отступление в особых боевых ситуациях – Юн-юн.

Полевой командир и кто-то обладающий «Скрытностью» и «Обнаружением Врага» – я.

И, наконец, основная огневая сила, использующая магию взрыва – Мегумин.

Лишь трое из нас отвечали за операцию по контратаке.

…Пока все провожали нас, мы начали углубляться в лес.

Монстрам нравились естественные среды обитания, такие как леса, поэтому здесь повсюду было организованным образом дислоцировано много вражеских войск. Таким образом, у них не появилось бы проблем из-за долгого нахождения здесь.

Тем не менее, лес был выгоден и нам тоже.

Из-за огромного количества зарослей, затрудняющих обзор, он был идеален для демонстрации максимального потенциала «Скрытности».

Как только мы подберёмся достаточно близко, мы сможем в определённой степени обнаружить передвижения противника.

Возможно, из-за предубеждения, что магия взрыва Вольбах уже вот-вот обрушит стены, враги, находящиеся здесь, выглядели так, будто приехали на пикник, а не воевать.

Я два-три раза дёрнул за манжету на своей одежде, глядя в ту сторону. Мегумин кивнула в знак подтверждения.

Это было сигналом, что враги были в радиусе поражения магии взрыва.

Я повернулся к Юн-юн, и она сильнее сжала свой жезл.

…Хорошо, давайте начнём нашу контратаку!

Часть 5

Поскольку Вольбах ежедневно лупила магией взрыва по крепости, наши враги чувствовали, что победа уже в их руках. Однако…

— «Взры-ы-ыв»!

Смертоносное заклинание было выпущено в самый центр лагеря армии Короля Демонов.

Поскольку они были уверены в лёгкой победе, армия, пировавшая изо дня в день, впала в смятение.

Монстры, что находились недалеко от центра лагеря, отправились в полёт, а всё, что осталось на его месте – огромный кратер.

— Чт… Что, что это?!

— Ч-что это было?! Магия взрыва?!

— Это враг, вражеская засада!

Монстры с более высокими показателями интеллекта быстро стали озираться по сторонам.

— Ах! Посмотри туда, эти люди! Это два Алых Мага и…

— «Телепорт»!

К тому моменту, когда они заметили нас, Юн-юн уже использовала магию телепортации.

— Это крупный успех!

Вернувшись в крепость с помощью магии телепортации, мы отрапортовали о наших результатах.

Подавленные тревоги и разочарования рыцарей и авантюристов были выпущены в виде аплодисментов.

Послышались возгласы «Так им и надо!» и «Я мог со сторожевой башни это увидеть!», и все были в восторженном настроении.

Затем…

— Враг пришёл в движение! — авантюристы, отвечавшие за разведку, спешно вернулись, указав в сторону леса.

Все собрались в формацию, которую мы заранее обговорили, и приготовились встретиться с неприятелем.

Армия Короля Демонов, вероятно, была в ярости после нашей засады.

Их взгляды были наполнены убийственным намерением, и, казалось, они устремились сюда, даже не удосужившись подготовить построение.

После того как мы сделали свою работу, настала очередь авантюристов и рыцарей.

Было бы затруднительно атаковать противника, который имел численное превосходство, но была совершенно другая история, если мы защищались.

На беспорядочном поле боя не было места, где бы я мог показать свои способности.

— Братия мои авантюристы! Остальное в ваших руках!

Услышав мой вопль, авантюристы закричали так, что гром их голосов преодолел силу убийственного намерения армии Короля Демонов.

…После этого.

— «Взрыв»!

— Аххххххххх!

— Это снова они! Не дайте им уйти в этот раз! Взять их!!

— Как вы смеете убивать моих товарищей?! Не думайте, что я позволю вам уйти живыми! Окружай их! Окружай!

Множество гулей и демонов из элиты армии Короля Демонов гневно вопили.

— «Телепорт»!

…Мы продолжали атаковать каждый день, но в разное время.

— «Взрыв»!

— Еда! Склад с продуктами разнесло на части!

— Проклятье, они снова пришли! Они могут хотя бы не приходить на рассвете?!

— Поторопитесь и позовите Вольбах-сама. Скажите ей, чтобы она разнесла этих дегенератов!

— Вольбах-сама тоже только что использовала магию взрыва!

— Просто терпите! Если мы подождём чуть дольше, их крепостные стены падут! И уж когда это произойдёт, мы избавимся от этих вредителей одним махом!

— Я не позволю сегодня им уйти! Не дайте им использовать…

— «Телепорт»!

…Каждый божий день мы использовали магию взрыва, будто это была рутина.

— Ваа-ха-ха-ха-ха! Меня зовут Мегумин, я маг номер один в Акселе!! Подходите, вы все сегодня должны стать моими очками опыта!

— Они появились!

— Бегите, поторопитесь и убирайтесь отсюда!!

— Идиоты, не кучкуйтесь! Этот фанатик из Алых Магов выпускает заклинание в места с наибольшим скоплением противников! Идите вон туда!

— Нет, не сюда! Нам нужно разойтись дальше друг от друга, если мы не хотим, чтобы по нам попал-!..

— «Взрыв»!

…Пока её уровень рос до небес, её магическая сила и разрушительная сила взрыва росли без конца и края. Она была на грани, чтобы быть захваченной удовольствием и адреналином от своей магии взрыва. Чёрт побери, она уже на том этапе, когда начинает безумно хохотать, прежде чем сотворить «Взрыв».

— Ва-ха-ха-ха! ВА-ХА-ХА-ХА-ХА! Я снова сегодня пришла!

— Мы поняли! Мы поняли! Мы сдаёмся! Мы уже сдаёмся! Вот, хочешь немного конфет?!

— У меня всё же дома есть матушка, о которой я должен заботится, поэтому пожалуйста!

— Клан Алых Магов и демоны имеют довольно схожие имена, знаешь ли? Эй, я думаю, мы могли бы стать прекрасными друзьями!

— Давай обсудим это вместе, хорошо?! Я уверен, что мы сможем прийти к мирному пониманию! В конце концов, война для идиотов!

— Гляди, мы уже бросили наше оружие, видишь? Великий и прекрасный клан Алых Магов не станет нападать на беззащитных, пр—…

— «Взрыв»!

…Как только противник заметил нас.

— Мегумин, вон там! Те люди выглядят так, будто разбегаются в разных направлениях, но на самом деле они собираются вместе!

— Поняла! Не думайте, что сможете уйти!

— Вахххааааххх. Боже, спаси меня!! Вольбах-сама, пожалуйста!!!

— Если я могу выбрать мою следующую жизнь и начать сначала, я больше не хочу быть демоном! Я хочу быть котом… Я хочу, чтобы меня каждый день кормила красивая хозяйка… Я хочу, чтобы она обняла меня…

— Это лишь сон. Всё верно, когда я проснусь, моя матушка, ушедшая на прогулку, вернётся с диким кабаном и сделает мне стейк…

— Я, я, я, я кандидат на должность босса армии Короля Демонов! Если ты даруешь мне жизнь, то, я уверен, Король Демонов-сама заплатит за меня большой выкуп!..

— «Взрыв»!

…Они начинают в суматохе прятаться и убегать.

— Я не позволю тебе уйти! С чего бы это мне позволять тебе уйти… Ах! Подожди!

— Ну хорошо, довольно. Будем считать, дело сделано.

Я уже потерял счёт дням, прошедших с тех пор, как мы начали атаковать армию Короля Демонов.

Когда мы только начинали, они неустанно контратаковали каждый раз, когда мы использовали засаду с магией взрыва. Теперь же их боевой дух, казалось, был полностью раздавлен. Казалось, теперь они в любую минуту могли собрать свои манатки и сбежать обратно на территорию Короля Демонов…

— Я больше не могу сказать, какая из сторон является армией Короля Демонов… — с опаской произнесла сопровождавшая нас каждый раз Юн-юн.

В последнее время, когда враги видели Мегумин, они вставали на колени. Кто-то лежал на земле и молился. В целом, они уже махнули рукой на попытки убежать.

Я чувствовал, что не было бы проблемой, если бы они дезертировали из армии, но, кажется, иерархия в армии Короля Демонов была довольно жёстокой, и не было какого-либо способа войскам не выполнять приказы своего начальства.

— Ах, это вызывает беспокойство. Я буду не в состоянии больше эффективно поднимать уровень…

— Я просто хочу тебе напомнить, что мы сюда пришли не очки опыта набивать, понятно?

В их глазах больше не было видно решимости. Вероятно, это было время остановиться.

Чёрт, даже я уже стал из-за этого чувствовать себя неловко.

Элита армии Короля Демонов потеряла более половины войск в наших ежедневных взрывах.

Под командованием Аквы стены крепости были восстановлены до такой степени, что все они стали украшены орнаментом. Более того, стены были крепче, чем когда мы прибыли сюда.

Честно говоря, я чувствую, что она была бы более обеспеченной, если бы была ремесленником или мастером. По крайней мере, это было бы куда полезней для общества, нежели её бытие верховным жрецом.

Во всяком случае, этого должно быть достаточно.

— Тогда, Юн-юн, на сегодня всё, отступаем. Даже несмотря на то, что обидно, что я сейчас не могу использовать магию взрыва, мы можем прийти снова ночью, когда они начнут чувствовать себя в безопасности. Ладно, тогда, пожалуйста, подготовь магию телепортации, — сказала Мегумин, положив посох на плечо.

Именно тогда…

— Я давно искала вас. Кажется, мы наконец встретились.

Вольбах, которая, по всей видимости, полностью отказалась от атак, появилась перед нами. Выражение её лица было печальным и огорчённым.

Часть 6

У нас проблемы.

Подумать только, что такая ситуация случится именно здесь…

— Кажется, она сегодня не здесь, — Вольбах посмотрела на нашу группу и начала хихикать.

Она, вероятно, говорила о той бездельничавшей богине.

Кажется, злой бог был всё ещё осторожен в отношении того человека, который бесполезен в обычных ситуациях.

Вольбах глядела на Мегумин и меня.

— Вы, ребята, немного перегнули палку… Если честно, я не хочу сражаться с кем-либо, с кем я так излишне доверчиво разговаривала, поэтому я немного раздражена…

— П-подожди секунду! Я тоже не хочу сражаться с тобой, мы же вместе купались!

— А?! — вместе удивились Мегумин и Юн-юн.

— …Пожалуйста, не упоминай это в подобной ситуации…

— Э?!

Сейчас мы говорим о важных вещах, так что, я надеюсь, они не будут встревать в разговор.

— М-хм, мне кажется, они что-то не так поняли…

— Меня не волнует, если они что-то не так поняли. Раз уж мы дважды вместе мылись, и ты даже сказала, что не хочешь расценивать меня как незнакомца…

— Я действительно сказала это! Я знаю, что правда это сказала! А также верно то, что мы вместе мылись, но!

Вольбах сощурила в жестоком взгляде глаза и посмотрела в мою сторону, изо всех сил стараясь изменить своё настроение.

— Я уже разузнала про тебя, кто изо дня в день устраивал засаду на моих подчинённых. Вердиа, Ванир, Ханс, Сильвия… Ты ещё помнишь эти имена?

Вольбах перечисляла имена боссов, связанные со мной.

— Вольбах-онее-сан, твои уши ей-богу красные.

— Заткнись!

После того как я напомнил ей о времени, которые мы с ней провели в бане, лицо её тоже начало краснеть.

— Я их помню… Но всё же не хочу сражаться с тобой.

— Даже если ты не хочешь, я не могу тебя отпустить. Также мне надо вернуть свою вторую половину. А ещё, если тебе удалось победить четырёх боссов армии Короля Демонов… Ты бы мог быть таким, как герой той сказки?

Я герой со слабейшей специальностью. Моя главная способность — «Кража».

Вольбах, казалось, не догадывалась, о чём я думал.

— Когда я узнала твоё имя, я поняла, что не могу тебя отпустить. Ты знаешь? Ты знаешь имя героя из той сказки? — с уверенностью произнесла Вольбах, как бы говоря «Я уже всё о тебе знаю!»

— Я не знаю героя какой-то истории, о которой ты говоришь. Как его зовут?

— Не прикидывайся дураком. Это потому, что всё произошло давно, и ты уже забыл? Имя героя из сказки – Сато. Да, это имя такое же, как и твоё, Сато. Прежде всего, это редкое имя, так не думаешь ли ты, что это простое совпадение?

…Но это обыкновенное имя у меня на родине.

Хотя, я понимаю.

Вольбах, вероятно, думала обо мне как о преемнике или потомке какого-то героя, или что-то типа того.

Даже так, я чувствовал, что не имею никакого отношения к тому Сато, о котором она говорила.

Затем…

— Ухм, — сказала Мегумин, опустив свой посох…

— Неужели ты не помнишь меня?

Всё лицо Мегумин было окрашено в ярко-красный оттенок. Глаза её светились ярким алым цветом.

Тем не менее, Вольбах лишь вскользь глянула на неё.

— …Разве я уже тебе не сказала? Я не помню тебя… Но не волнуйся, теперь я хорошо запомню тебя как заклятого врага, убившего так много моих подчинённых.

— ?!

Не говоря ни слова, она быстро начала читать заклинание.

— Эй?! Погоди секунду, я действительно не хочу сражаться с тобой!.. — хоть я и сказал это, я мог почувствовать, что её намерение биться было реальным.

Я мог сказать это, потому что заклинанием был…

— Юн-юн, поторопись и начинай читать своё заклинание телепортации.

— Я-я поняла, с-сделаю так быстро, как смогу!

Как только Вольбах начала читать заклинание взрыва, Юн-юн спешно последовала за ней и начала читать своё заклинание телепортации.

Мегумин, казалось, привело в уныние то, что Вольбах сказала «Я не помню тебя», и она не показывала никаких намерений или желания сотворить свою магию.

Когда я уже начал жалеть о том, что оставил в крепости магические предметы, которые так усердно готовил, мне пришла в голову идея!

Спешно пошарив по моим карманам, я вытащил кое-что…

— «Свеча».

Я поджёг эту скукоженную ранее штуку и кинул её в Вольбах.

Когда Вольбах заметила, чем я в неё запустил, она засомневалась по поводу того, должна ли она увернуться и отменить заклинание.

Не дожидаясь, пока эта штука взорвётся, я схватил руку Мегумин и протянул ту к Юн-юн!

— «Телепорт»!

Услышав вскрик Юн-юн, я плотно закрыл глаза.

Часть 7

Едва сохранив наши жизни, Юн-юн и я завалились на задницы, как только телепортация была закончена.

— Эй, что случилось Казума?! Разве звук взрыва не был сегодня куда тише?

Мы телепортировались в центр сборного пункта.

Даркнесс осведомилась о ситуации, пока мы сидели на земле.

Те, кто заметил, что с нашим планом что-то пошло не так, в суматохе собрались вокруг нас.

— Эй, Казума. Что стряслось? Почему у тебя такое бледное лицо? Тебя побила та богиня? (lol)

Богиня(lol) Аква опустилась на корточки рядом со мной.

— Нас чуть не разнесли магией взрыва, и всё, что мы смогли сделать — бросить взрывчатку из моего кармана и сбежать. Впервые я почувствовал, что показатели моей удачи и вправду хорошие.

Я глубоко вздохнул и покачал головой.

— …Эй, что такое? Почему ты так возбуждён? Твоя вторая половина где-то недалеко, или что?

Чомусуке, которого я оставил на попечение Даркнесс и Аквы, забрался ко мне на колени.

Если то, что сказала Вольбах, правда, то это наше маленькое домашнее животное было половиной злого бога. Как бы нам с этим разобраться…

— Эй, Казума, под этой недовзрывчаткой ты подразумеваешь ту вещицу, которую создал раньше? Если ты кинул её, и мы могли слышать здесь звук взрыва, то это значит, что богиню-самозванку разнесло на части?

…Это правда, что нам теперь делать…

Если здесь смогли услышать звук взрыва, то это значит, что осечки не было.

Однако даже несмотря на то, что я не знаю, насколько мощным он был, этого не должно было быть достаточным для того, чтобы победить босса армии Короля Демонов.

И тут…

— Прости!

Незаметно подошедшая ко мне Мегумин сказала:

— Несмотря на то, что я хвасталась с того самого момента, как мы покинули Аксель, я не смогла использовать магию в решающий момент. Пожалуйста, прости меня!..

Она глядела мне прямо в глаза.

— Между тобой и этой онее-сан в прошлом что-то произошло? — спросил я из любопытства.

— …Я не могу сказать тебе.

Мегумин потупилась. Выражение её лица выглядело так, будто было наполнено болью, и, казалось, она была готова расплакаться в любой момент.

Я нечаянно расстроил Мегумин.

Чёрт, я сделал что-то неуместное.

Нет. Если уж кто-кто, а Мегумин не решается атаковать взрывом, то здесь должны быть какие-то особые обстоятельства, ведь так?!

Или, скорее, их просто не может не быть. Что же мне делать… Она выглядит так, будто вот-вот расплачется!..

Я бросил полный надежд взгляд на аудиторию, но не только авантюристы, а даже Аква с Даркнесс всеми силами избегали моего взгляда.

Не могу поверить, что Аква и Даркнесс тоже!

…Затем.

— Эй, не Вольбах ли это?! — закричал кто-то.

Из любопытства авантюристы столпились у окон сборного пункта.

Конечно же, я сделал то же самое и проследовал своим взглядом, за взглядами других искателей приключений…

Вольбах, тело которой истекало кровью, шла к крепости.

— Кто бы мог подумать, что Вольбах получит такие ранения!..

— Тебя зовут Сато Казума? Очень неплохо!

— Я слышал от Аквы-сама, что, в отличие от нас, у тебя нет никаких читов, это правда?

Авантюристы, увидевшие это, начали нахваливать меня.

Тем не менее, я совсем не был счастлив.

Хотя она была прекрасной дамой, всё же она была и нашим врагом. Она была боссом демонической армии и врагом человечества.

Да, нет смысла испытывать угрызения совести. В конце концов, это была лишь самозащита…

Пока меня раздирали противоречия, кто-то сказал.

— Эй, она выглядит сейчас довольно слабой, если мы нападём, то, возможно, сможем победить её, так?

Читеры, услышав эти слова, посмотрели друг на друга полными сомнения взглядами.

— Хорошо, давайте сделаем это! Армия Короля Демонов тоже понесла серьёзные потери!

— Несмотря на то, что она выглядит как великолепная онее-сан, сейчас неподходящее время, чтобы уделять этому большое внимание.

— Если мы хоть на мгновение снизим бдительность, мы будем убиты! Эй, все способные сражаться, приготовиться! После того как мы победим Вольбах, мы можем использовать преимущество и зачистить оставшихся врагов!

Хм, авантюристы так и говорят. Сделанное мной было естественным поступком.

Люди быстро исчезали из сборного пункта.

Авантюристы и рыцари подняли шум, который никоим образом не создавал ощущения того, что эти люди отправлялись на войну. Позади них были Аква, которая поспешно догоняла группу, и Даркнесс с суровым выражением лица.

…Когда они уходили, Даркнесс повернула ко мне голову и посмотрела в мою сторону.

Как только наши глаза встретились, она кивнула.

Что? Что ты имеешь в виду? Как ты хочешь, чтобы я разрешил эту проблему?!

Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас как-то позаботился о Мегумин? Серьёзно?!

Мегумин никак не отреагировала на новость о том, что пришла Вольбах, так и оставшись стоять на месте.

Ах, я никогда не был хорош в решении таких проблем, в конце концов, как бы то ни было, я до сих пор жил беззаботной жизнью.

Пока я бесцельно бродил по комнате, Юн-юн сказала:

— Она… Босс армии Короля Демонов и злой бог.

Её глаза начали мерцать, и она подняла свой жезл.

— Несмотря на то, что она предложила мне путешествовать вместе с ней. Несмотря на то, что она сделала меня настолько счастливой, что я перечитывала запись в дневнике так много раз. Несмотря на то, что я не могла спать несколько ночей из-за сожалений о том, что я не приняла её предложение…

Её тяжёлые слова, завели Мегумин и меня в тупик.

— Мы Алые Маги. Мы являемся членами сильнейшего магического сообщества, созданного, чтобы противостоять Королю Демонов. Независимо от того, что происходит, независимо от того, какая у нас жизненная ситуация, мы не должны сближаться с боссом армии Короля Демонов. В конце концов, такова наша судьба.

Юн-юн сказала это в серьёзной манере, но знала ли она настоящие сущности Ванира и Виз… В конце концов, она дурачилась с ними время от времени…

Держа в руке жезл, она подошла к выходу из сборного пункта.

— Прежде, в карете, я обменялась несколькими словами с этой онее-сан. Поэтому, если ей предстоит быть сражённой другими авантюристами, которые ничего про неё не знают, уж лучшее… я, уж лучше я!..

Несмотря на то, что она изо всех сил старалась крепиться, она не могла сдержаться. Она начала дрожать, по её лицу потекли слёзы.

Несмотря на слова Юн-юн, Мегумин, испытывавшая чувство вины по поводу того, что она не сделала ничего, когда мы столкнулись с Вольбах, хранила молчание.

Она подняла с пола Чомусуке и крепко обняла. Я никак не мог понять, о чём она думает.

Однако я понимал, что между ней и Вольбах что-то произошло.

Кроме того, это было причиной, почему она не хотела нападать.

Я сказал Мегумин:

— …Что ты хочешь делать?

— …Что?

…Как будто бы я спрашивал её, куда она хотела бы пойти поиграть.

— Я не очень понимаю, что происходит…

Мегумин в недоумении посмотрела на меня.

— Но что-то произошло между вами, так? Ты охотно собираешься смотреть, как её уничтожат?

…Как будто я приглашал её на прогулку.

— Наш противник, если сможет, будет драться в полную силу; если она продолжит преследовать Чомусуке, то и наши жизни будут под угрозой, ты понимаешь это? Поэтому я не буду останавливать других авантюристов и спасать Вольбах.

Сказав это, я взял Чомусуке, который, вероятно, помешал бы нашей грядущей битве.

— Разве похищение всеобщего внимания — не особенность клана Алых Магов?

Мегумин подняла голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Её глаза блистали ярко-алым. Я сказал ей:

— Если у тебя есть противник, которого ты хочешь победить лично, я не против помочь тебе.

Часть 8

Под бдительными взглядами авантюристов и рыцарей…

С Чомусуке в руках я вместе с Мегумин стоял лицом к лицу с Вольбах.

Авантюристам, руки которых чесались до битвы, было сложно препятствовать, поэтому в обмен на то, что они позволят нам сразиться с Вольбах, я открыл им маленький секрет. Я сказал им: «Так как у вас, ребята, есть читы, ваш прогресс как искателей приключений был слишком быстр, поэтому вы не могли заметить офигенный магазин в Акселе».

Так как их читы не были просто для показухи, у них уже были средства, сравнимые с наградами за боссов армии Короля Демонов.

Я ничего не могу поделать с тем, что меня немного жаба душит…

Я повернул голову, чтобы посмотреть на Даркнесс и Акву, которые, казалось, собирались что-то сказать, и лёгким жестом показал им, чтобы они молчали.

— Ты, так ты на самом деле потомок героя, не так ли? Ты даже использовал такую грозную вещь… — с иронией произнесла Вольбах, мантия которой была разорвана в лохмотья.

— Это лишь продукт цивилизованного мира. Однако я не думал, что он окажет такой серьёзный эффект на босса армии Короля Демонов. Теперь, когда я воочию всё увидел, я должен рассмотреть вопрос о производстве этой штуки в промышленных масштабах…

Держа Чомусуке в руках, я дразнил Вольбах.

— Эй, почему ты сюда пришла? Победитель этой битвы известен, не самое ли время отступить? Если ты пообещаешь, что прекратишь стремиться к Чомусуке и не сделаешь нас своими врагами, тогда я отпущу тебя.

Я знал, что она не примет моё предложение, но и попробовать не повредит.

— Как не прискорбно, но если ты собираешься массово производить эти наводящие ужас вещи, то я не могу оставить тебя в живых. А ещё, я не могу отказаться от этого малыша. Если я не получу от него свою силу обратно, то я пропаду, — сказав это, она подняла правую руку.

Внимательно присмотревшись, я мог видеть сквозь неё.

— …Так ты что-то вроде нежити?

— Ох, как невежливо с твоей стороны. Я в таком состоянии, потому что потеряла много своей силы. Если всё так и продолжится, моё существование будет поглощено моей другой половинкой.

Она сказала, её другой половинкой, то есть она говорила об этом малыше, которого я держу в руках?

…Э?

— Мм, могу я спросить кое-что? Если я тебе его отдам, как ты вернёшь свою силу? Вы двое трансформируетесь в одно целое?

Вольбах отвечала.

— Нет, я должна уничтожить её своими собственными руками. Если я потеряю бдительность, она начнёт буйствовать. Когда с нас сняли печать, она последовала за своей разгульной натурой и учинила мне множество неприятностей, поэтому я запечатала большую часть её силы…

Я не понимал подробностей, но она сказала, что хочет навредить Чомусуке.

Как кошатник я не мог позволить этому произойти.

Затем, Мегумин, которая за всё время так и не проронила ни слова…

— Когда с тебя и Чомусуке сняли печать, ты видела маленькую девочку? Девочку с алого цвета глазами, лет пяти-шести…

Она крепко схватила свой посох и снова задала этот свой вопрос, на этот раз с решимостью.

— Я не помню.

Несмотря на то, что ей так безжалостно отказали, Мегумин не отвела взгляда с Вольбах.

Это был плохой поворот событий.

Я снова должен задать этот вопроси и сменить тему…

— …Эй, если мы можем вот так вот спокойно разговаривать, почему ты присоединилась к армии Короля Демонов?

Вольбах торжественно провозгласила:

— Если хочешь знать, то победи меня!

…С дразнящей улыбкой, она повторила прошлый свой ответ.

Как я и думал, это не сработало.

Похоже, мы никакими судьбами не могли избежать сражения с ней.

— Ты уже должна знать, что эта девушка так же, как и ты, может использовать магию взрыва. Другими словами, когда определится победитель, у нас не будет возможности поговорить друг с другом.

— …Думаю, ты прав, что ж, тогда…

Уголки её губ растянулись в улыбке.

— Спроси Короля Демонов. Он определённо расскажет тебе правду.

Несмотря на её жалостливый голос, она начала читать заклинание.

…Чёрт! Я чувствовал, что она становится слабее, поэтому пытался выиграть время, но она собирается нанести упреждающий удар!

Я знал, насколько быстро Мегумин могла сотворить своё заклинание.

Однако если бы она начала сейчас, не было гарантии, что она успеет догнать Вольбах.

Я посмотрел на стоявшую возле меня Мегумин…

— …Ты ведь помнишь меня, не так ли?

Тихо спросила она, схватив посох обеими руками.

Увидев, что она ещё даже не начала, я почувствовал, как моя кожа бледнеет. Я уже было собирался схватить её за руку и убежать…

— Когда ты разговаривала с Юн-юн, ты спросила, как её зовут вот так: «Кстати, твоё имя ведь тоже не прозвище, да?»

…Она уклонилась от моей руки и, не двигаясь с места, продолжила говорить с Вольбах. Она до сих пор, так и не начала читать заклинание…

— Есть что-то, что я очень долго хотела сказать тебе, есть что-то, что я хотела показать тебе, — говорила она Вольбах, которая продолжала читать заклинание.

— Магия взрыва, которой ты обучила меня, достигла такого уровня, на котором я могу контролировать её без произнесения заклинания. Моя магия взрыва сильнее чьей бы то ни было.

…Она сказала «спасибо».

— «Взры-ы-ыв»!!

Часть 9

Наступательная сила армии Короля Демонов была ополовинена, а босс был побеждён.

Обычно это было бы поводом для празднования, но из-за личных обстоятельств Мегумин мы решили считать дело законченным.

Мы покинули крепость на следующее утро, попрощавшись с людьми в надлежащей манере, что было нехарактерно для нас. Прямо сейчас мы были в гостинице на горячих источниках, где на пути в замок я купался вместе с Вольбах. Используя руки как подушку, я лежал на кровати.

Так как вчера много всего произошло, было бы лучше принять ванну и быстро отправиться в постель, вот только прямо сейчас в бане были девушки.

Относительно этого не было проблем с точки зрения закона, однако, когда я попытался войти в баню, я заметил алый отблеск чьих-то глаз и быстро убежал.

…Риски этой битвы были несравнимы ни с чем, что я ранее испытывал.

В сравнении с противниками, с которыми мы сталкивались раньше, она была более… Как бы это сказать? Всегда была возможность убежать или уклониться. В этот раз, мы оказались принимающей стороной магии взрыва. Это действительно был страшный опыт.

Ну, надо удостовериться, что я не разозлю Мегумин.

Пока я размышлял о случившемся, я положил Чомусуке, который повсюду меня преследовал, себе на грудь.

…Кстати, что этот малыш такое?

Вольбах исчезла без следа.

Даже если мы говорим о магии взрыва, она не должна была полностью уничтожить босса армии Короля Демонов; по крайней мере, не до такой степени, что от врага вообще ничего не осталось.

Всё что осталось после взрыва – превосходной формы пустой кратер. Раз уж я не хотел видеть труп этой онее-сан, может быть, я должен считать, что мне повезло?

Когда Мегумин использовала свой взрыв, вместе с её спасибо, думаю, я видел улыбку Вольбах… Или это моё воображение?

Будет лучше, если воображение…

Кроме того, не должен ли был исчезнуть этот уставший комок шерсти? В конце концов, её вторая половина была уничтожена…

Я не поспевал за быстрыми поворотами событий.

В конце концов, тут слишком много вещей, которых я не понимал. У меня была просто каша в голове.

Пока я был в раздумьях, Чомусуке ткнула в меня носом.

…Меня не волнует злой ты бог или нет.

Единственный, кто может излечить моё сердце – это ты…

Я погладил Чомусуке и та начала мурчать.

— Казума, ты ещё не спишь? Мы закончили мыться.

Кто-то постучался в дверь. Это была Мегумин.

— Ох, хорошо! Я зайду ненадолго.

Я не хотел тревожить спокойный отдых Чомусуке, поэтому у меня не было выбора, кроме как лежать здесь.

Затем дверь отворилась.

— …Так Чомусуке был здесь? Знаешь ли, я его искала?

Она зашла в комнату и улыбнулась, увидев Чомусуке, лежащего у меня на груди.

Затем она небрежно закрыла дверь и села на мою постель.

— Сейчас моя очередь лечиться, ладно? Так что приходи и забери её попозже.

— Я пришла сюда не для того, чтобы забрать её. Я просто думала, что она, возможно, убежала из гостиницы. Видеть Чомусуке с Казумой – приятное чувство.

Несмотря на то, что она сказала, Мегумин протянула руку к Чомусуке, который невинно отдыхал у меня на груди.

Затем…

— …Эй, эй, ты на драку нарываешься?

Мегумин почесала Чомусуке и легла на постель рядом со мной.

Она медленно начала подбираться всё ближе и ближе.

Чомусуке, будто читая ситуацию, спрыгнул с моей груди и улёгся на пол.

Мегумин проигнорировала мой незадачливый комментарий и, как будто чтобы скрыть выражение своего лица, зарылась под одеяла.

— Могу ли я сегодня ночью спать вместе с тобой?

Со вчерашних событий этот человек заперся в своей комнате… Так что же она вдруг хочет от меня?

Это была, по-видимому, её знакомая, и всё равно Мегумин атаковала её магией взрыва.

…Ну, не то чтобы я не понимал того, что она чувствует, но…

— …Что ты можешь? Что ты сказала? Я не знаю что ты задумала, но хочу, чтобы ты знала, что я не такой, каким был во время моих дней хикинитства… Ах, теперь я вспомнил, когда мы впервые был здесь, я сам себе пообещал, что если ты или Даркнесс попытаетесь спровоцировать меня своими подлыми методами, я «пойду до конца» что бы ни случилось.

Я дурачился в попытке разрядить обстановку.

Глаза Мегумин вспыхнули алым.

— Можно, хорошо? В смысле, именно поэтому я и пришла сюда сегодня ночью, — хихикая, сказала она.

…О чём она думает?

Мы лежали настолько близко, что я чувствовал грудью её горячее дыхание.

Ах, что же это ни с того ни с сего происходит? Я ничего не могу поделать с тем, что сейчас немного нервничаю…

У меня большие проблемы, в конце концов, она не просто шутит…

Если всё так пойдёт и дальше, моя нижняя половина начнёт сотворять магию взрыва.

— Эй, я здоровый молодой человек, поэтому лучше бы тебе так не шутить. Если ты говоришь такого рода вещи, мужчина неправильно тебя поймёт, знаешь ли? Я слышал, что есть такие непопулярные мужчины, которые влюбляются в девушку, когда они жмут друг другу руки, так что будь осторожна, хорошо? — наставлял я лежащую рядом Мегумин самым резким голосом, каким мог в таком состоянии.

…Но затем она запустила руки мне за спину и крепко обняла.

— Я уже говорила тебе прежде, не так ли?

Несмотря на то, что я не видел выражения её лица, я ясно мог слышать её приглушённый голос.

— Я люблю тебя.

Часть 10

Каким образом всё обернулось вот так?

Что это за внезапное развитие?

Нет, успокойся Казума! Это привычная Мегумин. Она просто немного странная, вот и всё…

…Но я не мог сдержаться и не продолжать в том же духе.

Давайте сначала я расскажу о себе.

Я очень люблю мангу.

Я люблю ранобэ.

Я люблю игры, а также люблю смотреть аниме.

Когда я наслаждался этими великолепными вещами, я часто задавался вопросом:

— Почему он ничего не предпринимает, даже если эта великолепная девушка подталкивает его к этому так сильно?! Не то чтобы ты гомик или импотент или что-то вроде того! Если бы это был я, то я бы ПОДДАЛСЯ уже давным-давно.

Но теперь я сам был в ситуации, в который оказывались протагонисты манги.

Теперь-то я наконец-то всё понял.

Пожалуйста, простите меня за эти обидные слова, ребята.

Прямо сейчас, лёжа в постели, меня обнимала девушка, которая только что призналась мне. Скажите, пожалуйста, что делать.

Объятья Мегумин стали крепче.

…Но это не было похоже на болезненные крепкие объятия.

Это походило на то, будто она пыталась донести что-то до моего сердца, а эти объятья были частью процесса.

…Я влип, не так ли?

В этой ситуации одно маленькое движение, один небольшой порыв храбрости — это всё, что нужно, чтобы пересечь черту.

Нет, нет, нет! Я не должен пересекать её! Этого делать нельзя!

Успокойся и думай, Сато Казума! Думай!

Это совсем не то, что было в тот раз с Даркнесс.

Тогда Даркнесс думала, что её собираются выдать замуж, поэтому это для неё было последней надеждой.

Но в этот раз лицо, о котором идёт речь, по своей воле пришло сюда!

Ведь наша группа жила под одной крышей, если мы с Мегумин перейдём черту, что в итоге произойдёт?..

Это неправильно, это действительно неправильно!

Эта девушка определённо съела что-то не то или приложилась где-то головой или что-то!

Иными словами, пока нечего спешить.

Но прямо сейчас она обнимает меня, и ранее сказала, что любит меня.

Я чувствовал, что мою голову охватывает жар.

Я собрал все свои слова и хриплым голосом сказал.

— Е-если ты продолжишь в том же духе, то определённо будешь плохой женщиной, когда вырастешь. Ты не можешь заниматься этим так беспечно, понимаешь? Слушай внимательно, если ты поступишь так по отношению к мужчине, его это самое выйдет из-под контроля и он не сможет противостоять искушению. В будущем, пожалуйста, думай хоть немного, прежде чем говорить такие вещи. К частью для тебя, я настоящий мужчина со стальными нервами, иначе ты бы была уже…

Пока я толкал свою речь, Мегумин продолжала дышать мне в грудь. Я постарался не обращать на это внимания и сказал то, что должен был, с максимально возможной невозмутимостью.

Мегумин начала хихикать.

— …Когда я вырасту? О чём ты говоришь?

Затем она подтянулась поближе ко мне и сказала тихим голосом:

— Ты знаешь, мне уже почти 15? Я уже взрослая.

Я уже больше ни о чём не мог думать.

Я положил правую руку на голову Мегумин и почувствовал её прохладные волосы меж пальцев. Будто бы мои пальцы были расчёской, я начал гладить её прелестные волосы.

Мегумин, которая так и не подняла свою голову, протянула левую руку к моей голове и тоже начала гладить мои волосы.

Я запустил руки ей за спину и обнял её изящное тело.

Мегумин, казалось, расслабилась и глубоко вздохнула.

…Как девственник, я старался изо всех сил.

Так что я должен делать дальше?

Пожалуйста, объясните, что мне делать.

Должен ли я попытаться её поцеловать?

Проклятье, вспоминай-ка симуляции, проведённые с помощью суккубов!

В течение этого молчаливого момента, пока меня раздирали противоречия, Мегумин и я продолжали обниматься и гладить волосы друг друга.

Её прохладные и влажные волосы действительно успокаивают.

Я скользнул под одеяло и теперь, оказался в полной темноте лицом к лицу с Мегумин.

Я совсем не мог разглядеть выражение её лица.

Используя возможности «Ночного Видения» и «Дальнего Взора», я мог ясно видеть очертания её лица.

Мне удалось добраться сюда, просто плывя по течению, но сейчас я всё ещё не мог понять, почему события стали развиваться так быстро.

Я думал, что мой взволнованный мозг не выдержит, но в то же время сердце было полно ожиданий.

Я чувствовал тяжесть в груди, а моё сердце билось как сумасшедшее.

Должно быть, это и есть любовь.

Я начал любить её, не заметив этого?

Моё сердцебиение не было вызвано моими сексуальными желаниями.

Я думал, думал и, наконец, пришёл к заключению.

…Нет проблем, у меня есть дом и у меня есть деньги.

Очевидно, я смогу жить в достатке вместе с Мегумин.

И тут Мегумин потянула меня к себе.

Мы уже практически смотрели в лицо друг другу, а тело её стало ещё ближе. Губы Мегумин потянулись к моему подбородку.

Каждый раз, когда она выдыхала, я шеей чувствовал её тепло.

К её губам, сейчас я!..

— Мегумин! Мегумин, где ты?! Ты здесь?!

Да чтоб тебя! Я знал, что это произойдёт!

В ответ на голос Аквы из коридора, я высунул голову из-под одеял.

За дверью раздавались звуки суетливой беготни.

Я не чувствовал ничего, кроме бурлящего гнева по отношению к людям, совсем не способным понимать текущую обстановку, но всё же я смог немного успокоиться и почувствовать себя чуть более расслабленным.

Хм, я определённо пожалею, если позволю втянуть себя в это.

В конце концов, Мегумин сегодня была немного странной.

Если мы зайдём слишком далеко, то наши отношения со всеми остальными будут в опасности.

Да, разве она сама не сказала, когда делала амулет?

«Конечно. Эти амулеты хранят моё желание — нам всем быть вместе навсегда… И тебе, Аква, я тоже благодарна. Давай всегда будем вместе.»

Даже если мы выйдем за пределы допустимого, мы сможем быть вместе со всеми.

Но тем, что она хотела — вечно жить в гармонии со всеми.

Тогда, этого достаточно, не так ли?

Мне было слишком рано заниматься такими вещами с девушкой, с которой я даже ни разу не сходил на свиданье.

— Аква, ты там у себя не видела Мегумин?

Услышав голос Даркнесс, я решил подняться с постели.

Однако я был остановлен Мегумин, с силой потянувшей мою руку.

…Э.

Даже несмотря на то, что все ждали её снаружи, она хотела продолжить?

— М-Мегумин, там Аква и Даркнесс… Ты уверена?

У меня были сомнения, но я всё же лёг обратно.

Хоть я и задал вопрос, но она продолжила обнимать меня, не проронив ни слова.

— М-м, я думаю, Мегумин хочет пока что побыть одна. Да и я тоже… В конце концов, что-то давным-давно произошло между ней и Вольбах… — послышался с другой стороны двери голос Юн-юн.

— Да? М-м-м, ну тогда проблем нет, если только она не захочет покинуть гостиницу… Тогда, Аква, пойдём спать первыми.

— Э-э, я хотела сегодня поиграть в покер вчетвером…

Мегумин и я уже сжимали друг друга в объятьях, и я уже не обращал внимания на разговор по ту сторону двери.

Так как ни у кого из нас не хватало смелости на следующий шаг, всё, что нам оставалось – это подражать друг другу.

Однако если я уже зашёл так далеко, мне следует не сворачивать до конца с этого ошибочного пути!

Отношения между компаньонами?

Мои отношения с остальными могут быть под угрозой?

Почему меня это должно волновать?

Да, но до поцелуя я должен кое-что сказать.

Мегумин уже сказала, что любит меня, тогда я что-то должен ответить ей.

— М-Мегумин. М-м-м, ты ведь сказала что любишь меня? Ну… Ухм… Я думаю, что тоже люблю тебя!

И сделано!

Теперь я могу устремиться вперёд и делать, что хочу!

Когда я уже был гордо готов начать эту революцию, Мегумин…

— …Правда? Что тебе во мне нравится?

Её голова до сих пор была опущена, но сейчас она её подняла и я увидел её глаза, полные ожидания.

Так как я не был таким уж дамским угодником, я не мог придумать ничего подходящего.

— …М-м, ну, как бы… Магия взрыва и всё такое?..

— Если тебе и правда нечего сказать, думаешь, что эта галиматья про магию взрыва поможет тебе?

Мегумин бросила на меня острый взгляд.

Чёрт, я не должен был пытаться сделать что-то, к чему я не привык. Теперь я сделал всё лишь хуже…

Почему я обладаю способностью разбивать вдребезги такие приятные атмосферы?

Может быть, я был проклят и останусь девственником навечно.

Но затем Мегумин, которая, я уже было думал, не хочет дальше продолжать, уткнулась лицом в мою грудь и рассмеялась.

— Мне нравится твой подход, Казума. Ты хорошо знаешь, на что способен, и, когда мы встречаем каких-то сильных противников, ты не пытаешься быть мужественным или ещё кем и защищать нас, девушек. Вместо этого ты охотно используешь Даркнесс в качестве щита. Также у тебя не хватает мужества сделать что-нибудь жестокое, но ты и не чрезмерный праведник. Ты поступаешь плохо, когда никто не смотрит, и поступаешь хорошо, когда хочешь. Ты обычный человек, одинаково далёкий от добра и зла.

…Э? Она хвалит меня?

— Если ты в долгах, то будешь упорно трудиться, если ты богат, то бросишь работать. Если ты в хорошем настроении, то будешь добрым, если в плохом, то сердитым. Ты думаешь о своих компаньонах, но в то же время, не колеблясь, дашь членам своей группы короткую соломинку. Даже если ты выглядишь действительно умным и сообразительным, иногда ты делаешь невообразимо глупые вещи…

Не важно.

Мегумин посмотрела на моё обеспокоенное лицо и принялась смеяться.

— Наконец, я люблю такого тебя, который постоянно жалуется по поводу каждой мелочи, но в итоге решает всем помочь. Даже если ты не открываешься нам, я могу сказать, что у тебя действительно доброе сердце. Когда приходит время тебе делать ход, ты решаешь не делать его, прямо как сейчас. Ты не умеешь поступать круто и портачишь в ответственных моментах, но такого тебя я и люблю.

Она улыбнулась, говоря это, и, убрав руки со спины, обняла мою шею.

На фоне мерцающей луны Мегумин закрыла глаза.

Видя её такой, я не смог сопротивляться желанию последовать её примеру.

Действительно ли это будет приемлемо?

Ну и пускай.

Да, это был другой мир.

Хотя в Японии я всё ещё был учащимся, в этом мире, где средняя продолжительность жизни была короткой, мы уже считались взрослыми.

Мегумин уже на выданье, так что мне нет смысла больше разглагольствовать.

Хорошо, я возьму на себя эту ответственность.

С этой решимостью я медленно потянулся к ней…

Я увидел ручейки слёз из закрытых глаз Мегумин…

— Эй, эй, не заставляй себя! Ты правда меня любишь? Или это для тебя ещё слишком рано? Поскольку я джентльмен, я не против подождать сколько угодно, понимаешь?! У меня много чего в запасе, если говорить о деньгах и если говорить об опыте.

Мегумин внезапно начала плакать, в ответ на что я начал нервно изливать из себя поток предложений, смысл которых я и сам не особо понимал.

— Ах! Н-нет, это!.. — Мегумин спешно пришла в себя и вытерла слёзы.

Увидев это, я наконец успокоился.

— …Кстати, почему ты пришла сюда сегодня ночью? — задал я такой запоздалый вопрос.

Часть 11

Подложив руки под голову, как подушку, я уставился в потолок.

— Это произошло, когда я была в том же возрасте, что и Комекко.

Мегумин лежала рядом со мной, сложив руки на животе, и продолжала свой монолог.

— Однажды в деревне Алой Магов я сняла печать со злого бога. Тогда всё и началось.

Когда она была маленькой, Мегумин забавы ради сняла со злого бога Вольбах печать.

В тот же момент неожиданно появился гигантский чёрного цвета монстр.

Чомусуке, прежде чем она была снова запечатана, попыталась атаковать Мегумин.

В тот же миг Вольбах использовала магию взрыва, чтобы подавить его, и тем самым спасла жизнь Мегумин.

Это могучее заклинание произвело на Мегумин незабываемое впечатление, и из-за этого у неё появилась некая мечта.

Эта онее-сан действительно перестаралась, не так ли?

Спустя значительное время после этого Мегумин научилась использовать магию взрыва.

Изучив её, Мегумин стала полноценным Алым Магом и отправилась в путешествие.

Чтобы вернуть долг онее-сан, которая спасла ей жизнь, она отправилась в путешествие.

Чтобы показать онее-сан, что она научилась магии взрыва.

Всё путешествие Мегумин было ради поиска её благодетеля.

Однако…

— В конце концов, я не вернула долг. Вместо этого я уничтожила её своими собственными руками…

Мегумин продолжала свой монолог, окутанная темнотой комнаты.

Она, мучимая собственной виной, стала необычайно нежной. Казалось, что она в любой момент исчезнет.

— …Я ведь рассказывал тебе прежде, что у себя на родине я ничего не делал, кроме как сидел дома? Что я был ничего не делавшим со своей жизнью NEET’ом?

Я вдруг начал говорить о моей жизни, и Мегумин повернулась, чтобы посмотреть на меня.

— М-м, ты говорил это уже множество раз. Это…

Я оборвал её, прежде чем она смогла сказать что-либо ещё.

— Если ты хочешь поговорить о неблагодарности, то на этом поприще никто не сможет победить меня. Мои родители потратили целую состояние, чтобы отправить меня в частную школу, но я почти ни разу не был в классе. Сначала я пытался получить чуть больше свободного времени, чтобы заниматься тем, чем я хотел. На выходных я все ночи напролёт рубился в игры, а в будние дни я был усталым и раздражённым. Так как оба моих родителя уходили на работу, я думал, что это было хорошим шансом тайком заколоть школу.

Я начал делиться моей историей, которую я до сих пор держал в тайне.

— Сначала, я хотел побездельничать денёк. Затем я начал прогуливать раз в месяц. Потом я начал пропускать занятия в понедельник на каждой неделе. И вскоре я обнаружил, что постепенно вообще перестал посещать школу.

Вспоминая это теперь, я думаю, что моё поведение было позорным.

Даже несмотря на то, что я решил перестать был NEET, когда закончу среднюю школу, это мне не удалось.

Утром я притворялся, что уходил в школу, затем, когда родители уходили на работу, я тайком возвращался домой.

Из школы звонили домой и спрашивали, но я придумывал какие-то выдуманные причины, чтобы взять выходной и проложить играть в игры.

Наконец, школа связалась с моими родителями, и я был вынужден вернуться в школу, но какое-то время спустя, я снова стал NEET.

— Ты сказала, что у тебя не получилось вернуть ей долг, но изначально не ты ли была той, кто снял с Вольбах печать? Затем, другая половина Вольбах попыталась атаковать тебя, но она спасла тебя и научила магии взрыва. Она только решила проблемы, которые сама же создала до этого. Мой знакомый бандит-авантюрист тоже очень хорош в этом деле.

Мегумин в недоумении посмотрела на меня.

— Для того, чтобы спасти благодетеля, снявшего с неё печать, она остановила буйство своей второй половины. Так сделал бы любой, поэтому ты не должна расценивать её как кого-то, кому ты обязана… Если уж ты обеспокоена такой мелочью, то как я тогда вообще смогу встретиться со своими родителями.

Однако даже если бы я хотел их увидеть, никакого способа сделать этого не было.

— Так о чём я… Как бы мне это сказать. С точки зрения степени неблагодарности, никто не сравнится со мной. За то время, пока ты волновалась из-за этих мелочей, я уже успел стать отбросом общества. Итак, мхм…

Я и правда понятия не имею, что хотел сказать.

Пока я не мог подобрать слова, Мегумин начала смеяться.

Она уткнулась лицом в мою грудь и надавила мне на плечи, чтобы сопротивляться желанию хохотать.

— …Что это должно означать?! Я лишь пытался успокоить тебя по-своему, и что получил в ответ? Я даже явил на свет свою постыдную историю, чтобы сделать это! Теперь это действительно что-то, что я назвал бы неблагодарностью!

— Прости. Я не смотрю на тебя сверху вниз, я просто думала, что у этих родителей был такой ребёнок. А ещё, что использовать такой странный способ, чтобы утешить меня, было довольно забавно.

Ах ты сука!

— Ну прости пожалуйста, что я попытался сделать то, в чём я не очень хорош! Послушай! Ты думаешь, что ты главная героиня какой-то трагедии, но страдаю на самом деле я! Ты пришла ко мне в комнату, чтобы я мог утешить тебя относительно незначительной проблемы, которая, прежде всего, даже не существовала! Ты вообще думала о моих чувствах?!

Пока я продолжал жаловаться, Мегумин то хватала меня за плечи, то вытирала слёзы, выступившие от смеха.

— Тогда, ты хочешь продолжить?

— Н-н-н-ни в коем случае! Даже если я причинил себе боль чтобы решить какую-то незначительную проблему, я не позволю кому-то воспользоваться этим! — категорично ответил я, и Мегумин начала смеяться в своей обычной манере.

— Вот как. Мне жаль.

Её глаза сияли алым в темноте, и, как бы я не глядел на неё, я не мог заметить ни намёка на сожаление.

— …Ну тогда, если ты наконец сможешь отпустить своё чувство вины по отношению к этой онее-сан и если снова захочешь заняться этим, у меня не будет причин отказать!

Чувствуя, что я сделал что-то, о чём буду жалеть, я пытался сохранить то, что осталось.

Мегумин тряхнула мои плечи и сказала:

— Правда? Если этот день в самом деле настанет, то я снова приду подурачиться в твою комнату.

Она показала бриллиантовую улыбку

— Спасибо тебе большое, сейчас я чувствую себя гораздо менее обременённой, — сказав такие незамысловатые слова, она вышла из комнаты.

В противоположность её беззаботной реакции, я беспокойно ворочался в постели.

— Ахххххххх! Я упустил такой хороший шанс, а ещё рассказал о такой мерзости! Аггххххх!!

Часть 12

Так как её проблемы теперь стали моими, я решил, что надо где-то охладить свою голову.

В отличие от прошлого раза, я решил принять холодный душ.

Я пожалел о том, что сделал, но, честно говоря, я чувствовал, что в совершении такой ошибки начинающего тоже не было ничего плохого.

Так или иначе, исходя из того, что случилось, Мегумин и я теперь встречаемся.

В конце концов, я сказал: «Я люблю тебя» и всё такое.

Так как я думал, что отношения — это не так уж плохо, то это означало, что мои чувства к ней глубже, чем я думал…

…Э, это означает, что, начиная с завтрашнего дня, она будет моей девушкой?

Эй, эй, эй, я, я собираюсь отведать реальной жизни?!

— Нет, нет, нет, успокойся на минутку. Мегумин со вчерашнего дня была странной. Я просто буду наблюдать за ситуацией, прежде чем решу, — пробормотал я, стоя в раздевалке.

Затем…

— …Ты что это делаешь?

— Мяу.

Чомусуке вдруг появилась у моих ног, и я невольно задал этот вопрос.

Она держалась в стороне и не мешала нам некоторое время, но сейчас ситуация изменилась.

Так как она не любит бани, я не должен позволить ей пойти туда…

— …Это баня, которую ты так ненавидишь, ты в курсе? Ты уверена, что хочешь войти?

Следя за Чомусуке, которая следовала за мной, я сел рядом с душем и повернул кран.

Пока я мылся под душем, я раздумывал над тем, что будет дальше.

В общем, завтра я должен делать вид, что ничего не было.

Я должен подождать, пока человек, о котором идёт речь, не решит сблизиться со мной по собственному желанию, и только тогда буду учитывать этот случай.

Хотя я был слегка недоволен своим решением, я решил следовать ему.

Пока я мылся в душе, моя голова и тело охладились, так что я быстро двинулся к ванне.

Когда я уже собирался войти в баню…

— …Т-ты тоже хочешь войти?

— Мя-я-яу.

Чомусуке поставила лапы на край ванны, как будто собираясь влезть. Хотя меня и насторожила такая перемена в её поведении, я решил не обращать внимания, и отнёс её в воду.

— Ты утонешь в ванне, если зайдёшь туда.

Сказав это, я наполнил тазик водой и поставил в сторону. Чомусуке, будто пытаясь проверить температуру, сунула туда лапки. Наконец, она свернулась клубком и легла в тазик.

…Что произошло с этой кошкой…

Ну, это была не совсем кошка.

Я не знаю причины, почему она внезапно полюбила купаться, но, если ей нравилось быть чистой, это хорошо.

Не могу не чувствовать, что она похожа на ту онее-сан.

Я машинально спросил:

— Вольбах-сан, как водичка?

В тот момент, когда я назвал её Вольбах, её ушко чуть дёрнулось.

Просто совпадение?

Или это означает, что Чомусуке примет человеческий облик?

Если мы вырастим этого котёнка, в конечном итоге она станет той онее-сан?

— …Неа, этого не может быть.

Я погрузился в воду по плечи и, прищурившись, смотрел на Чомусуке.

— …Хм? Кстати, ты за последние несколько месяцев совсем не выросла, но не могу не сказать, что сейчас ты выглядишь больше…

«Не надо нам больше крупных судьбоносных реформ в нашей науке»

С точки зрения Сергеева, подвижки к тому, чтобы Академию лучше слышали, все же есть: например, в законе о РАН появился пункт о научном и научно-методическом руководстве. Теперь осталось реализовать этот заложенный в законе потенциал и сформировать целостную систему научного руководства. Также президент РАН выразил уверенность, что в ближайшие дни будет принята подготовленная РАН программа фундаментальных научных исследований до 2030 года: сейчас она на стадии «несутевых поправок».

Проблему недофинансирования российской науки Александр Сергеев признал важнейшей из всех: даже при профицитном бюджете науке не выделяли больше государственных денег, и сейчас по сравнению с большинством стран с развитыми научными системами в России на науку идет в два — четыре раза меньший процент ВВП. Но вопрос не только во вливаниях со стороны государства. Камнем преткновения, с точки зрения президента РАН, остается недостаток вложений из бизнеса в российскую науку. В странах с развитыми научными системами соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования науки всегда складывается в пользу частных денег. В России все наоборот. Изменить его можно, по мнению Сергеева, только силами всех участников: государству нужно включить механизмы стимулирования бизнеса к вложениям в науку; ученые должны делать достаточно, чтобы быть интересными для компаний; а крупный бизнес может дать примеры «положительной обратной связи», когда вложения в науку окупились.

Эту тему президент РАН развил, отвечая на вопрос об актуализации стратегии научно-технологического развития — именно она будет рассматриваться на Совете по науке и образованию при Президенте РФ в январе. С точки зрения Сергеева, СНТР не нуждается в существенном пересмотре. В ее основе правильная логика ответа на большие вызовы, стоящие перед Россией и всем человечеством. Так как ситуация в мире и возможности науки меняются со временем, отдельные вызовы можно, считает Сергеев, «заострить». Например, учесть в приоритете по цифровым технологиям новые возможности разработки материалов in silico. Гораздо больше, чем «буква» стратегии, в обновлении нуждается система ее реализации. «У нас не работает целостная система превращения знаний в технологии и продукты, хотя стратегия подталкивает к тому, что эта система должна быть создана», — заметил президент РАН и предположил, что для лучшей координации должен появиться надведомственный орган, например государственная комиссия по технологиям, аналог государственного комитета по науке и технологиям «советского образца». А для лучшей координации фундаментальных исследований нужно усилить роль РАН, чтобы Академия координировала постановку сверху приоритетов, на основе которых научные организации формируют свои госзадания.

Как читать роман «Дар» • Arzamas

Расшифровка

В этой лекции мы поговорим о «Приглашении на казнь» — романе, который сам Набоков считал своей единственной поэмой в прозе, над которым он работал с чудным восторгом и неутихающим вдохнове­нием и который он написал очень быстро летом 1934 года, оставив работу над своим большим романом «Дар». По его собственному мнению и по мнению большинства критиков, это его самая сильная книга.


«Приглашение на казнь» по формальным признакам относится к жанру анти­утопии, к романам-предупреждениям об опасностях тоталитаризма, действие в которых отнесено к отдаленному будущему. У Набокова действие также происходит через много сотен лет после ХХ века. Но если мы посмотрим на изображение будущего у Набокова и сравним его с футурологиче­скими картинами, скажем, в «Мы» Замятина или «Прекрасном новом мире» Олдоса Хаксли (оба эти романа Набоков знал хорошо), то мы сразу увидим большое различие. Россия будущего в изображении Набокова — это отнюдь не всемо­гущее государство с развитой технологией, которое с помощью каких-то техник, манипуляций и институций подавляет индивидуаль­ную свободу. В будущем у Набокова, как ни странно, нет ни городов с огромными зданиями из стекла и бетона, ни ракет, ни каких-то особых вертолетов, ни движущихся тротуаров, ни каких-то гигантских телеэкранов, ни инкубаторов, в которых выращивают детей, ни каких-то хитроумных автоматов или сложных систем для наблюдения и для пыток. То есть в этом мире нет ничего научно-фанта­стического — кроме каких-то безобидных заводных автомобильчи­ков, которые заводятся ключом, как игрушечные, и электрических вагонеток в виде лебедей и лодок, напоминающих скорее о луна-парке, чем о каких-то футурологи­ческих кошмарах.


Вот, например, картина этого мира, которую представляет себе главный герой романа, узник Цинциннат: «…электрические вагонетки, в которых сидишь, как в карусельной люльке; из мебельных складов выносят для проветривания ди­ваны, кресла… на них присаживаются отдохнуть школьники, и маленький дежурный с тачкой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик; по освеженной, влажной мостовой стрекочут заводные двухмест­ные „часики“, как зовут их тут в провинции (а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин… почему я вспомнил? да — снимки в журнале)…», — он смотрит старые жур­налы, которые ему принесли из библиотеки. «…Марфинька  Жена Цинцинната. выбирает фрукты; дряхлые, страшные лошади… развозят с фабрик товар по городским выдачам; уличные продавцы хлеба, с золотистыми лицами, в белых рубахах, орут, жонглируя булками, подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их… четверо веселых телеграфистов пьют, чокаются и поднимают бокалы за здо­ровье прохожих; знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь, поджаренные хухрики в пави­льоне на Малых Прудах… под музыку духового оркестра… солнце бежит по пологим улицам… пахнет липой, карбурином, мокрой пылью; вечный фонтан у мавзолея капитана Сонного широко орошает, ниспадая, каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышимые розы». Итак, картина будущего мира, в которой нет ничего необычного, кроме разве что заводных машинок или электрических вагонеток.


Но в этом описании есть два не вполне понятных слова. Во-первых, продают какие-то «хухрики». Что это такое? Долго исследователи искали ответ и не нашли — такого слова нет. Дело в том, что это хухрик не из будущего, это не некое несуществующее кушанье, которое Набоков придумал. Это слово из настоящего — из повести Куприна «Юнкера» 1932 года, на которую Набоков писал рецензию. В этой повести Хухрик — это прозвище одного из персонажей, и Куприн поясняет: «Никто… не мог объяснить, что означает это загадочное слово — Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь вроде чирья». То есть это слово существует, но значения у него нет. Поэтому его использует Набо­ков и, продолжая ряд, начатый Куприным, называет этим словом какое-то кушанье: может быть, пышки, или горячие собаки, или что-нибудь в этом роде.


«Карбурин» — слово тоже не из буду­щего, а из прошлого. Сейчас его найти труд­но, но если мы посмотрим автомобильные журналы начала ХХ века, то мы уви­дим, что карбурином называли сначала скипидар, а потом лаковый бензин. Скорее всего, здесь имеется в виду запах растворителя, в котором используется карбурин. То есть, опять-таки, Набоков отсылает нас не в какое-то угрожающее вообра­жаемое будущее, а скорее в будущее, ставшее прошлым. Неслучайно в этом описании упоминается мавзолей — как мавзолей Ленина, это единствен­ная аналогия для 1930-х годов, мавзолея Мао Цзэдуна тогда еще не существо­вало (капитан Сонный, которого поместили в мавзолей, это герой-основатель государства будущего). То есть общество, в котором черт догадал ро­диться Цинцинната Ц., единственного человека с умом и талантом, единствен­ного поэта в этом непоэтическом мире, — это мир, который утрачи­вает свою духовную энергию и погружается в спячку.


В финале романа Замятина «Мы» (который, повторяю, Набоков знал хорошо) единое тоталитарное государство, чтобы искоренить свободолюбие и открыть своим гражданам путь к стопроцентному счастью, заставляет их подвергнуться хирургической операции — им прижи­гают некий узелок, особый центр вооб­ражения, фантазии, без которой человек превращается в совершенный меха­низм. У сограждан Цинцинната — всех жителей этого не имеющего имени государства — такой узелок уже атрофирован, его нет, и поэтому, по Набокову, они органически не способны ни создать что-нибудь новое, ни даже сохранить и употребить в дело технику прошлых веков. Так, в старом журнале Цинцин­нат Ц. нахо­дит фотографию правнучки последнего изобретателя — то есть в этом мире уже никто никогда ничего не изобретает. На заросшем аэродроме ржавеет последний самолет, на котором никто не летает. Как мы с вами видели, товар развозят «дряхлые, страшные лошади». Это такая выродившаяся, дегради­ровавшая, повернувшая вспять цивилизация, которая больше похожа на странный гибрид гоголевского Миргорода, щедринского Глупова и какого-нибудь уютного немецкого городка, а вовсе не на какие-то анти­утопии или антиутопические пророчества.


То есть Набоков не уделяет никакого внимания устройству общества, в кото­ром живет или, вернее, доживает последние дни своей жизни пригово­ренный к смертной казни через отсечение головы герой. Мы не знаем, как воспиты­ваются дети в этом государстве, его не интересует, как устроена государствен­ная система, — то есть какие-то определенные правила там имеются, но они не так жестко регламентированы. Ведь Цинцинната Ц. на казнь отправляет не какая-то жестокая диктатура, пытающая своих жертв, а очень благодушное общество. В застенке его не пытают, не морят голодом, не мучают, а наоборот, угощают какими-то директорскими харчами, разрешают свидание с женой и вообще обращаются с ним как с непослушным ребенком. Проявляется внешняя человечность — но как раз она и подчеркивает внутреннюю устрашающую бесчеловечность.


Именно в этом «дружелюбном» подтрунивании убийц над Цинциннатом (а они пытаются убедить его, что, вообще-то говоря, его казнят ради его собственного блага — ну и ради всеобщего, конечно), в омерзительно пошлом стиле поведе­ния и речи тюремщиков и палача с парикмахерским именем м-сье Пьер и выявляется сходство этого выдуманного гротескного общества с тотали­тарными режимами всех сортов, современником которых оказался Набоков. Американский друг Набокова, очень известный тогда критик и писатель Эдмунд Уилсон, однажды прислал ему свою книгу о русской революции, в которой с некоторым сочувствием отозвался о Владимире Ильиче Ульянове-Ленине, о его гуманности — повторяя биографические мифы о Ленине, кото­рые к тому времени уже вполне освоила советская пропаганда. И Набоков написал ему, что именно это наигранное добродушие Ленина, эти глаза с прищуринкой, этот мальчи­шеский смех и создают особенно невыносимую атмосферу для него. Как он сформулировал, это «ведро, наполненное молоком человеколюбия, но с дохлой крысой на дне».


«Вас „приглашают“ на казнь из лучших побуждений, все пройдет так мило и приятно, если только вы не станете волноваться и капризничать (как говорит палач своему „пациенту“)»: задолго до Ханны Арендт, которой процесс Адоль­фа Эйхмана открыл глаза на то, что она назвала банальностью зла, banality of evil  Ханна Арендт присутствовала на процессе в качестве корреспондента журнала The New Yorker и по его итогам написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме»., Набоков совершил демифологизацию зла, творимого палачами всех мастей и политических убеждений, распознав в нем одуряю­щий дух, мета­фо­рическую нестерпи­мую вонь, которая исходит в «Пригла­шении на казнь» от палача м-сье Пьера — вонь торжествующей пошлости.


Здесь, наверное, надо сказать о том, что сама категория пошлости была для Набо­кова очень важна, и потом, когда он уже приедет в Америку, он много раз будет пытаться объяснить американским студентам и американ­ским чита­телям, что такое пошлость — понятие, у которого нет аналогов в английском языке. Он объяснял, что само понятие пошлости есть одновре­менно эстети­ческое и моральное. Ведущим фактором в определении пошлости будет эстетика. Оценивая некое явление с эстетической точки зрения, мы тем самым переходим и к его моральной оценке. Пошлое есть плохое и эстети­чески, и морально — они взаимосвя­заны между собой. Пошлятина, пошлое — это не только откровенно дрянное, это главным образом псевдозначительное, псевдо­красивое, псевдоумное, псевдопривле­кательное. Вот эта неподлинность, поддельность и есть определяющее свойство общества, которое Набоков изо­бражает. И ему противопоставля­ется только одно сознание — индиви­дуальное сознание жертвы, Цинцинната Ц., единственного живого, непро­зрачного человека среди взаимозаменяемых, прозрачных друг для друга автоматов, которые говорят, видят, чувствуют, понимают только с помощью клише.


В этом обществе все извращено: язык потерял смысл, правосудие подменяется издевательским ритуалом, любовь — это красивое и полезное физическое упражнение, дом — это мебель, творчество — это грубый фотографический суррогат. Надо сказать, что Набоков не только, как известно, придумал смай­лик, которым мы все пользуемся, — он, кажется, угадал селфи, потому что в «Пригла­шении на казнь» палач с мерзким именем м-ье Пьер показывает директору тюрьмы и Цинциннату фотографии — «толстую стопочку… снимков самого мелкого размера». «На всех этих снимках был м-сье Пьер, м-сье Пьер в разнообразнейших положениях, — то в саду, с премированным томатищем в руках, то подсевший одной ягодицей на какие-то перила (профиль, трубка во рту), то за чтением в качалке, а рядом стакан с соломинкой…» Вот эстети­ческий идеал: все эти селфи — это есть искусство будущего, искусство этого общества радостных и счастливых дегенератов.


Здесь не сжигают книги, а разучаются их читать и писать; не запрещают клас­сиков, а превращают их в мягкие куклы для школьниц; не взрывают музеи, а тупо пялятся на собранные в них редкие вещи, восхищаясь каким-нибудь пикантным торсом из бронзы или мрамора. Это мир неподлинный, фальши­вый, и, подчеркивая это, Набоков на протяжении всего романа отождествляет его с цирком, с луна-парком (как мы уже видели), с куколь­ным театром, с дешевым театральным представлением, где актеры носят какие-то грубо намалеванные маски, парики, накладные бороды. Даже паук, который сидит в углу камеры Цинцинната, официальный друг заключенных, — это бутафория, это механическая игрушка.


Все изощренные издевательства, которым подвергают приглашенного на казнь тюремщики, — это тоже некие жуткие карнавальные действа, притворство, цирк, трюки: меняются костюмы, девочка Эммочка танцует, как Саломея, которая выпрашивает голову Иоанна Крестителя; адвокат и директор тюрьмы забавляют друг друга репризами — все есть бутафория, все есть обман, все есть театр. И герой — единственный, кто распо­знает это, кто понимает, что он ока­зывается в каком-то представлении, что он окружен не людьми, а убогими призраками — они его терзают, как терзают дурные сны. Все ему кажется поддельным, и только одно не принадлежит этому миру — его внутреннее «я», его преступное пламя, как он говорит, его тайная жизнь, которую никто отнять у него не может.


Собственно, его и арестовывают и казнят именно за то, что у него есть это внутреннее «я» — как он говорит, «неделимая, твердая, сияющая точка». И если у его соплеменников полностью отсутствует фантазия, «узелок вооб­ражения», то Цинциннат наделен ею. Когда Цинцинат Ц., еще не зная, что м‑сье Пьер — это тот самый человек, который отрубит ему голову в финале книги, жалуется ему на свою судьбу и все-таки надеется на то, что его кто-то сможет спасти, м‑сье Пьер удивленно спрашивает: что же тебя спасет? И на это он отвечает одним словом: «Воображение». Спасительное воображение — это воображение художника. Потому что в своих творческих снах внутренний Цинциннат выходит из-под власти своих тюремщиков. Он свободно передви­гается в пространстве и времени, выходит из тюрьмы, снимает с себя свое тело, погружается в трепет другой стихии.


Только воображение могло бы его спасти — но вся штука в том, что вообра­жение Цинцинната почти до самого конца романа несвободно. Оно сковано привычными представлениями, клише, банальными сюжетами, и поэтому оно не может его спасти. Любовь к Марфиньке заставляет его ностальгически вспоминать об их прогулках в каких-то романтических Тамариных садах — в этом названии и игра с «там» — отсылка к потусторонности, и, с другой стороны, намек на лермонтовскую Тамару, которая губит своих любовников. Цинциннат верит в то, что кто-нибудь пробьет подземный ход, тоннель и поможет ему выбраться из его камеры — как в «Графе Монте-Кристо», например. Он думает, что дочка тюремщика Эммочка, как в стихотворении Лермонтова «Соседка» и в десятках авантюрных романов, выведет его на волю.


За 19 дней, которые проходят в романе между вынесением ему приговора и казнью, все его иллюзии рушатся одна за другой. Он мечтает о свидании с женой — жена приводит на свидание всю свою семью, своих любовников, своих детей и заодно всю мебель из дома. Добрый ласковый сосед оказывается палачом. Тайный ход, тоннель — это очередная жестокая шутка тюремщиков. Предательница Эммочка приводит его вовсе не на свободу, а на безумное чаепитие вместе с палачом и тюремщиками. В тех самых романтических Тамариных садах, оказывается, скрывается резиденция отцов города, где устраивается прием по случаю экзекуции. То есть воображаемые Цинциннатом маршруты побега всякий раз приводят его обратно в крепость. И только в конце романа он начинает понимать, что спастись он может, только если полностью отвергнет этот поддельный мир. Он наконец преодолевает эти преграды и выходит вовне поддельного существования, в котором он нахо­дился все это время.


Многие критики говорят о том, что в «Приглашении на казнь» сильны мотивы гностические. Это связано с тем, что Набоков в английском переводе романа заменил прилага­тельное в определении того преступления, за которое карают Цинцинната. По-русски оно называется «гносеологическая гнусность», а по-английски — gnostic turpitude. Это гнусность уже не гносеологическая (связанная с познанием), а гностическая (связанная с гностицизмом —концепцией тайного знания, которое, согласно учению гностиков, отделяет немногих избранных людей от большинства). В этом сопоставлении есть, конечно, доля истины. Согласно учениям гностиков, мир, в котором мы жи­вем, — это всегда некое подобие тюрьмы, это неподлинный мир, который когда-то был украден у истинного Творца демоном-демиургом, и связь с истинным Отцом этого мира, Богом, потеряна почти для всех, за исключе­нием немногих людей, обладающих тайным знанием, которые и называются гностиками. Когда Цинциннат говорит: «я кое-что знаю», когда он мечтает о каком-то другом мире, который находится «там» — не просто за стенками тюрьмы, а вообще за пределами всего сущего, — то в этом есть прямые пере­клички с учениями гностиков. Но потусто­ронность, которую он предощу­щает, — это не некое царство света, антитеза сотворенному демиургом материальному миру, а это лишенный зла и уродства одухотворенный прообраз тутошнего мира. «Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер… Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своей чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, там все проникнуто той забав­ностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик…» То есть это видение потустороннего мира, благого мира, оно скорее напоминает идеи платонизма или неоплатонизма, чем идеи гностиков.


Но в тутошнем мире спасения для истинного человека, истинного творца нет. Этот мир испакощен, хотя он таит в себе и нечто иное. Как всегда у Набокова, тайна скрыта в сущем. И Цинциннату, кстати, посылаются знаки, которые он понять не может. Сам повествователь тоже начинает с ним говорить, предостерегать его, подсказывать ему, он вмешивается в свое повествование так, что в этом всеобщем фарсе начинает просвечивать другой узор — узор «Божественной комедии».


Цинциннат почти до самого конца романа не понимает, что за поверх­ностью кукольного, циркового, театрального, фальшивого мира есть нечто еще — он только мечтает об этом, но не видит, что же скрывается за всем этим гнус­ным спектаклем. И в общем виде сюжет романа сводится к борьбе, диалогу двух Цинциннатов или двух точек зрения на мир. Один Цинциннат — малень­кий, слабый, беспомощный — видит в мире тут единственную реальность и боится потерять жизнь, боится смерти. Другой вроде как бы осознает, что темная тюрьма, в которой заключен его ужас, — это неподлин­ное, это лишь поверхность, это лицевая сторона бытия, но он долгое время не может найти путь из нее — и только в финале романа постепенно главный, внутренний, свободный Цинциннат начинает брать верх.


На это указывается появлением огромной бабочки в предфинальной сцене романа — это традиционный символ бессмертной души, освобожденной из кокона плоти. Ее приносит в камеру тюремщик Родион, а ночная бабочка внезапно пробуждается ото сна и наводит на тюремщика жуткий страх. Потом она пропадает, становится неуязвимой для преследователя, и только Цинцин­нат отлично видит, куда она села. И тут как раз и происходит то, о чем мечтал Цинциннат: преодоление страха смерти.


На последнем листе герой пишет последнее слово — «смерть» и тут же немед­ленно его вычеркивает, прикасается к бабочке, — и тут в набоковской руко­писи, вычеркнут один абзац, который я сейчас приведу. Цинциннат вдруг чувствует нечто такое, что дает ему радость открытия, — это не­кая эпифания, как бы богоявление. Он думает: «Да, наконец-то, наконец-то я, кажется, знаю, я нечто знаю, я знаю! Как я раньше не сообразил. Как же можно было так просто. Да-да, конечно, как просто». Это Набоков вычеркнул, видимо, потому, что если бы действительно прозрение Цинцинната свершилось в данной сцене, то последующая сцена казни уже бы не имела никакого значения — Цинцинат уже здесь и сейчас освободился бы от своих страхов и приобрел бы некое истинное, глубинное понимание происходящего.


В финальном тексте романа это прозрение наступает несколько позже, когда Цинциннат уже лежит на плахе, когда над ним занесен топор палача и когда он начинает считать: «Один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезап­ности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: зачем я тут? отчего так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся».


Что же происходит? Казнен или не казнен Цинциннат? Ответ, наверное, может быть таким, который предложил Ходасевич: «И не казнен, и не не каз­нен». Само описание декапитации дается у Набокова глазами привставшего Цинцин­ната, и оно содержит противоречивые подробности. С одной стороны, он видит и вращающегося палача, то есть палач еще не нанес удар, с другой — библио­текаря, который блюет на трибуне среди зрителей (библиотекарь — единствен­ный нечеловек среди персонажей романа, кроме Цинцинната Ц. и, может быть, его матери Цецилии, в котором есть нечто человеческое), — он явно реагирует на кровавое зрелище.


Но, опять-таки, противоречие это можно разрешить, если вспомнить о двух Цинциннатах. Один Цинциннат прощается уже с ненужной своей смертной ипостасью, а другой Цинциннат, духовный, внутренний Цинциннат, выходит из времени и пространства этого мира. То есть казнь первого Цинцинната происходит, но оказывается мнимой, как и весь балаган неподлинной жизни, а казнь главного, бессмертного Цинцинната оборачивается не его уничто­жением, а казнью и уничтожением пошлого мира, а Цинциннат отправляется навстречу «существам, подобным ему». В каком-то смысле можно сказать, что казнь первого Цинцинната происходит, но оказывается мнимой, как и весь балаган неподлинной жизни, а казнь главного Цинцинната, Цинцинната-поэта, невозможна по определению, поскольку второй Цинциннат бессмертен.


После того как Цинциннат выходит из пошлого мира, этот мир рушится. Люди изменяются в размерах, палач уподобляется личинке, деревья падают, все расползается, «и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетав­ших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Очень важно, что критерием, по которому определяется подобие Цинцинната этим существам, является голос. В рукописи Набоков написал «судя по голосу и смеху», но потом слово «смех» вычеркнул, оставил только один «голос». Голос — это атрибут поэта, творца, и Набоков уже много лет спустя, в Америке, подчеркивал, что в Цинциннате нужно видеть именно последнего поэта в неподлинном и непоэтическом мире. Когда последний поэт уходит из этого мира, то гибнет не поэзия — гибнет неподлинный мир. Мир существует только постольку, поскольку в нем существуют поэты; нет поэта — нет мира.  

Перед Кипрской Церковью стоит поистине судьбоносный выбор

Управляющий делами УПЦ о значимости предстоящего заседания Священного Синода Кипрской Православной Церкви.

Святитель Августин Блаженный: «Мы веруем во святую соборную Церковь. Однако еретики и раскольники также называют свои общины церквами. Но еретики, ложно мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники беззаконными разделениями отступают от братской любви, хотя верят в то же самое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской Церкви, которая любит Бога, ни раскольники не принадлежат к ней».

23 ноября 2020 года состоится заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви.

Оно будет проходить на фоне крайне негативных и печальных событий. В первую очередь речь идет о принятии Архиепископом Кипрским Хризостомом единоличного решения поминать в диптихах Православных Предстоятелей руководителя «ПЦУ».

Этот самовольный шаг, который был сделан без согласования с членами Священного Синода, не только де-факто расколол Кипрскую Православную Церковь. Он также привел к невозможности осуществления молитвенного и евхаристического общения нашей Церкви с Архиепископом Кипрским.

С учетом этого многократно возрастает значимость итогов упомянутого заседания, а также вообще результатов урегулирования проблемы, вызванной действиями первоиерарха Кипрской Церкви. Ведь на данный момент в рамках соответствующей дискуссии решается два основополагающих вопроса.

Первый касается перспектив увеличения раскола мирового Православия. Кипрская Церковь может либо усугубить, либо не усугубить разрыв всеправославного единства. Это не просто ответственный, но и поистине судьбоносный выбор. Поскольку за его итоги придется держать ответ перед Богом. Фактически на чаше весов сейчас находятся верность Господу и готовность следовать курсу, легализирующему раскольников и уничтожающему основы Православного вероучения.

Второй вопрос упирается в тематику соборности. Соответствующее решение о поминовении «ПЦУ» было принято самочинно, методом волюнтаризма. И если оно не будет отменено, то возникнет прецедент установления главенства власти одного иерарха над соборным механизмом церковного управления. Де-факто речь идет о возможности утверждения формата «папизма» в конкретной Православной Церкви. К каким неблаговидным последствиям в перспективе может привести подобное развитие событий, уверен, объяснять не стоит.

Исходя из этого, можно смело сказать, что сейчас на плечи епископов Кипрской Православной Церкви возложен очень серьезный груз ответственности. От их позиции зависит как судьба соборности в их Церкви, так и ее единства.

Пусть Господь дарует им мудрости, сил и мужества сделать правильный выбор!

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний,
управляющий делами Украинской Православной Церкви

Как начать квест Lumina и найти расположение устройств позиционирования системы на этапе «Роковой подарок» • Eurogamer.net

Люмина Destiny 2 — это экзотический квест, доступный во время Сезона изобилия в течение второго года игры.

Выпущенная 2 июля, Lumina — это экзотическая ручная пушка, вырезанная из той же ткани, что и Thorn, которая создает остатки, когда вы убиваете врагов, но на этот раз она имеет функцию поддержки, исцеляя и увеличивая урон союзников.

Он достаточно похож на Thorn, так что он несколько раз ссылается на оружие в рамках шагов квеста Lumina, включая необходимость посетить несколько знакомых мест.

Как и другие экзотические предметы 2-го года, Lumina не ограничена по времени и может быть приобретена сразу после выпуска.

На этой странице:

Как получить Lumina в Destiny 2

Вот краткое изложение шагов, необходимых для получения Lumina:

 • Посетите соляные шахты в EDZ, чтобы начать квест Lumina
 • Посетите указанное место в солнечной системе и откройте сундук.
 • Сгенерируйте 250 сфер света (можно выполнить в команде), чтобы получить пушку «Роза».
 • Выполните три шага; пройти раунды «Слепой колодец», «Черный арсенал» или «Протокол эскалации»; набрать 50000 очков или выше в Nightfall; получить 100 серий убийств врагов без перезарядки оружия
 • Завершите действия с экипированной Роуз (можно выполнить в команде)
 • Пройдите три шага; победить Стражей добивающими ударами из ручной пушки; генерировать Сферы Света; победить Захватчиков в Гамбите, прежде чем они убьют товарища по команде.
 • Завершите удар Воли тысяч с экипированной Роуз, уничтожив по пути 11 кристаллов.

После этого ручная пушка Lumina станет вашей.

Спасибо Lathiel777 на reddit и Datto на YouTube за помощь в реализации вышеуказанных шагов:

Пошаговое руководство по получению Lumina в Destiny 2: где найти локацию квеста Lumina

Во-первых, хотя вы можете выполнять каждый шаг в одиночку, вы можете выполнить несколько задач быстрее, если выполняете их одновременно в команде, если вы можете работать с другими, выполняя эти шаги примерно в то же время.

Чтобы начать квест Lumina в Destiny 2 , вы должны пойти туда, где вы начали квест Thorn, то есть в Соляных копях в EDZ.

Чтобы добраться туда, сначала отправляйтесь в пункт быстрого передвижения Trostland — он находится перед церковью.

Пройдите мимо церкви, и вы найдете тропу на другой стороне с огромными транспарантами над ней.

Пройдя по проходу, вы окажетесь на открытой площадке, где на экране появятся соляные копи.

Пройдите к туннелю в дальнем конце с надписью «Salzwerk» над ним.

Пройдите внутрь, и вы попадете в область с врагами.В дальней стороне оранжево-серый танк.

Встаньте рядом с ним, и у вас будет возможность трансмата.

Затем вы окажетесь в новом месте. Идите прямо по тропинке, минуя светящиеся ворота справа.

:: 20 лучших игр для Xbox One, в которые можно играть прямо сейчас

Скоро путь вроде бы закончится. Однако, если вы встанете на левую сторону дороги и посмотрите немного вверх, вы увидите светящийся свет в скале наверху.

Вы можете прыгнуть сюда, чтобы продвинуться, и вы попадете в лагерь. Здесь вы затем возьмете «Судьбоносный подарок», а также предмет «Устройство позиционирования системы».

Где найти Судьбоносный подарок и местоположение устройства позиционирования системы в квесте Destiny 2 Lumina

Следующий шаг — Судьбоносный подарок , который объект Устройство позиционирования системы сообщает вам на вкладке «Преследования».

Это будет относиться к одной из нескольких областей, которые меняются каждый час, а это означает, что та, которую вы ищете, будет регулярно меняться.

Возможные области включают:

Квест Lumina Шахта 13 в локации EDZ: Быстрое путешествие в область Sludge, а затерянный сектор Shaft 13 очень близко:

Lumina quest High Plains on the Tangled Shore локация:

Lumina quest Затонувшие доки на Титане локация:

Lumina quest Маяк на Меркурии локация:

Lumina quest Spire of Kires in the Dreaming City локация:

Lumina quest The Mists on Nessus локация:

Lumina quest Альтон Динамо на Марсе локация:

Lumina quest Зона эвакуации 2 на Ио локация:

Конечно, могло быть и больше, но на момент написания это были возможные локации Судьбоносного дара.

Как только это будет сделано, вы должны сгенерировать 250 сфер света . Вы можете сделать это в любом действии, и будете считать те, которые были созданы вашими товарищами по команде.

Как только это будет сделано, вы получите Пушку Роза, а затем шаг Роза, Раскрытая. Тем не менее, один полезный совет от Luf2222 на reddit — сделать слепой колодец — как сообщается, это самый быстрый способ получить сферы, и, поскольку вы завершите шаг до его завершения и сразу же разблокируете следующий, завершение слепого колодца увидит в то же время вы вносите в него свой вклад — экономя немного времени.

Как выполнить шаг «Роза, обнаруженная» в квесте «Люмина» в Destiny 2

Шаг Rose, Revealed состоит из трех частей, которые можно выполнять в любом порядке.

One — это до завершенных встреч у Слепого колодца, в любой из кузниц Черного арсенала или в протоколе эскалации , с общим количеством очков, необходимых для завершения этапа.

Может быть проще выбрать то, что вы предпочитаете — если у вас есть другой экзотический квест, для которого требуется одно из них, почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом? — в противном случае, самым быстрым оказывается Forges, который дает четыре очка за проход.

Вы также должны выполнить Сумрачный удар со счетом 50 000 или выше — довольно просто на более высоких уровнях мощности — и победить нескольких противников подряд, не перезаряжая свое оружие . Это нужно проделать 100 раз, и подойдет любой режим. На самом деле, это может быть разумно, поскольку вы занимаетесь другими делами.

После этого вы должны выполнить шаг Fireteam Leader , который включает в себя выполнение любого действия с ручной пушкой Rose .Наличие других в вашей группе ускоряет процесс.

Например, согласно Датто, наличие боевой группы в Strike увеличит его на 12%. Если вы можете это сделать, это ускорит процесс — в противном случае просто играйте в игру как обычно, и пока Роза экипирована, вы в конечном итоге ее разблокируете.

После этого идет Strength in Numbers шагов. Опять же, у этого есть ряд целей, которые нужно решить.

One — это победить Стражей финальными ударами из ручных пушек в команде .Здесь подойдет любая ручная пушка, и если ваша боевая группа будет убивать, вы тоже добьетесь некоторого прогресса в достижении цели. Согласно ChrisppApples на reddit, использование Rose приведет к увеличению цели на четыре пункта по сравнению с обычной, поэтому стоит использовать ее, если вы спешите.

В другом месте есть сгенерировать Сферы света — любой режим для этого подходит — и победить Захватчиков в Гамбите до того, как они убьют всех товарищей по команде . Вам также нужно сделать это за 10 секунд и в процессе получить медаль Not in My Watch (спасибо Luf2222 на reddit за подсказку!)

Если вы изо всех сил пытаетесь это сделать, лучше всего быстро убить Захватчика — сыграть матч с Супер готовым к игре — если он может атаковать на расстоянии, как Золотое ружье Охотника, тем лучше — и когда вы услышите Если происходит Вторжение, осмотрите края карты (а также радар), чтобы быстро идентифицировать Захватчика.У вас будет 2-3 возможности за раунд, так что, если повезет, это не займет больше пары матчей.

Как выполнить квест Lumia в Destiny 2

На последнем этапе квеста Lumina, Bloom , вы на завершите «Удар воли тысяч» с , надетым на розу, и по пути уничтожите 11 кристаллов.

Их местоположения довольно просты — их гораздо больше, чем вам нужно, — но если вам нужны указатели, это видео на YouTube от WoW Quests of the mission может помочь:

После этого Lumina упадет.Поздравляю!


Новинкой февраля является сезон избранных, в котором представлены миссии «Предсказание», «Молот испытаний», «Золото Кабала» и репутация «Стол войны».

Есть также новая экзотика, ограничение максимального уровня и список заката, а также квест «Аспект влияния».

Если вы все еще догоняете Beyond Light, убедитесь, что вы выбрали

Salvation’s Grip, The Lament, Hawkmoon — которые можно улучшить с помощью квеста Harbinger — и Augment Triumphs.Помимо советов по фарму XP и Glimmer Farm на предстоящий год, мы объясняем все, что мы знаем о кроссплатформенной игре и трансмогрификации Destiny 2.


Что еще нужно знать о Люмине в Destiny 2

Люмина имеет несколько сходств с Торном в Destiny 2 в том, как работают его способности.

Например, выполнение уничтожения удаляет остаток. Поглощение этого превращает ваш следующий выстрел от бедра в Благородный раунд, который автоматически нацеливается на ближайшего союзника.Это дает им бафф «Благословение неба», который не только лечит их, но и дает вам и им на короткое время бонус к урону от оружия.

Он также частично пополняет ваш магазин, а также складывается до пяти раз.

Еще рано, но Lumina выглядит интересным оружием, которое могло бы добавить некоторый полезный потенциал поддержки, чтобы с относительной легкостью усилить урон окружающим. Поскольку это не пассивная способность, она может быть не самой очевидной, но будет интересно посмотреть, что с ней сделает сообщество.

Судьбоносный подарок — Destinypedia, Destiny wiki

Судьбоносный подарок — это экзотический квест из «Сезона изобилия». Завершив квест, игроки получат Lumina, пушку Exotic Hand. Игроки могут получить квест, открыв сундук, расположенный в нескольких футах от костровой ямы, в которой находится предмет, с которого начинается квест «Шип» в соляных копях в ЕМЗ.

1- В поисках Роуз [править]

Вы обнаружили письмо в разрушенном лагере, где вы нашли свой изуродованный шип.Отправителем якобы является легендарный Шин Малфур, предполагаемый благодетель со сложным подходом к добру. Он утверждает, что доверяет вам оригинальный шип, ненавистное оружие, способное навсегда убивать Стражей. Пистолет где-то спрятан, и чтобы его найти, вам придется использовать закрытое системное устройство позиционирования, чтобы отследить его. Ваш Призрак замечает, что сигнал меняется каждый час, так что вам нужно действовать быстро.

Определите местонахождение оригинального шипа с помощью устройства позиционирования вашей системы.

После запуска квеста вы получите устройство глобального позиционирования, которое подскажет вам, где находится сундук, который вам нужно открыть для продвижения квеста. Расположение сундука, на которое указывает ваше устройство позиционирования, меняется каждый час.

2- Носитель зла прошлого [править]

Вы новый владелец оригинального Торна Дредгена Йорка. Простое удержание пистолета вызывает у вас тошноту — не обязательно из-за моральных принципов, а скорее из-за очень физического эффекта, который напоминает вам о потере света во время Красной войны.Вы не знаете, что делать с этой… штукой. Вы не собираетесь стрелять. По крайней мере, вы считаете, что вам нужно его нейтрализовать.

Нейтрализуйте внутреннюю Тьму Шипа силой своего Света.

Создает 250 сфер света. (Выполнив этот шаг квеста, вы получите Роуз и 3 новые квестовые цели)

3- Роза, раскрытая [править]

Опаляющая сила вашего Света сжигает болезнь, поглотившую Шип Дредгена Йорка, открывая оружие, которым он был раньше: Роза.Вы долго созерцаете оружие, прежде чем решите, что делать дальше. Если Торн символизировал извращенное намерение и необузданную злобу, тогда вы сделаете пистолет, который символизирует нечто большее: смелость выбрать правильный путь, даже если он непопулярен или небезопасен. Но для этого вам нужно начать свое второе приключение в оружейном деле.

Восстановите перки Роуз, чтобы подготовить оружие к его будущей трансформации.

Этот этап квеста состоит из 3 целей:

3а.Объединяйтесь вместе: завершите Сумрачный удар, набрав 50 000 очков или выше.
Завершите Сумрак

3б. Сразитесь с ордами: завершите схватки у Слепого колодца, в любой из кузниц Черного арсенала или в протоколе эскалации.
Завершить 35 встреч

3с. Защитите свет: победите несколько противников подряд, не перезаряжая свое оружие.
Серии 100 — вы получите оценку того, сколько врагов вы убили, прежде чем снова перезарядитесь после вашего первого убийства.

4- Командир боевой группы [править]

Ваш проект идет хорошо.Пистолет более чем механически исправен; он соединился с вашим Светом. Но, в отличие от вашего квеста по восстановлению Шипа, здесь нет наставников. Это ты, прокладывающий новый путь, следуя своей интуиции в поисках сильного символа надежды. Если есть что-то, чему вы научились после вторжения Красного Легиона, так это то, что одинокие Стражи падают в одиночку. Команды единомышленников упорствуют.

Завершите действия по всей солнечной системе с экипировкой Роуз. Сражение в боевой группе с другими обладателями Розы дает наиболее эффективный прогресс.

5- Сила в цифрах [править]

Твоя философия по поводу этого пистолета кристаллизовалась. Если Торн был оружием эгоизма, то оружие, которое вы сделаете, будет оружием самоотверженности. Если это скоординированная боевая группа, которая спасла город от Гоула, то созданное вами орудие будет поддерживать огневые группы. «Свет» — это единство на службе у обнадеживающего будущего.

Побеждайте Стражей из ручных пушек в команде, создавайте Сферы Света для других Стражей и побеждайте Захватчиков в Гамбите, прежде чем они убьют кого-либо из ваших товарищей по команде.

6- Блум [править]

Вы чувствуете, что готовы завершить свой проект, и у вас есть подходящая поэтическая схема для его выполнения: вы планируете вернуть утраченный Свет из Улья. Используя силу своих способностей, вы перенаправите его в пистолет, и, если повезет, он превратится во что-то большее.

Введите удар «Воля тысяч» с Роуз, экипированной, чтобы вернуть потерянный Свет из кристаллов Улья и победить Ксола. Цели должны быть выполнены за один проход через упражнение; прогресс не сохраняется после нескольких попыток.

Вы должны уничтожить 11 кристаллов с помощью Розы за один проход Воли Тысячи, чтобы завершить этот шаг. После уничтожения всех 11 кристаллов, необходимых для выполнения этого шага квеста, и убийства Ксола ваша пушка Rose Hand превратится в пушку Lumina Exotic Hand.

Destiny 2 Lumina Quest Steps Guide — How-to Obtain the Lumina Hand Cannon

Наш Destiny 2 Lumina Quest Steps Guide проведет вас через все, что мы знаем об этой экзотической ручной пушке.Мы подробно рассмотрели все этапы квеста и представим список перков, присущих оружию.

Lumina Perks

 • Благородные раунды (внутренние): Убийства этим оружием оставляют после себя остатки. Поглощение остатка превращает ваш следующий выстрел от бедра в благородный раунд поиска союзников и частично пополняет магазин.
 • Благословение неба (черта): Использование Благородного раунда на союзнике исцеляет его и дает вам и им бонус к урону от оружия на короткое время.

Lumina Quest Steps Steps Guide

Все этапы квеста Lumina и некоторые советы / рекомендации по их выполнению можно найти ниже!

Шаг 1. Найдите местонахождение оригинального шипа

Нам нужно вернуться туда, где мы впервые нашли шип. Вам нужно будет отправиться в Тростланд в ЕМЗ. К северу от Тростланда находятся соляные копи, пройдите к шахте, и вы найдете Трансмат.

Используйте Transmat, и вы телепортируетесь в новое место.Двигайтесь вперед, пока не увидите фиолетовый барьер и ограждение слева.

Двигайтесь по перилам вперед, пока не увидите небольшую нишу, в которую можно запрыгнуть.

Пройдите до конца этой области, и вы найдете сундук с этапом квеста «Судьбоносный подарок»!

Шаг 2: Роковой подарок

Вы обнаружили письмо в разрушенном лагере, где вы нашли свой изуродованный шип. Отправителем якобы является легендарный Шин Малфур, предполагаемый благодетель со сложным подходом к добру.Он утверждает, что доверяет вам оригинальный шип, ненавистное оружие, способное навсегда убивать Стражей. Пистолет где-то спрятан, и чтобы его найти, вам придется использовать закрытое системное устройство позиционирования, чтобы отследить его. Ваш Призрак замечает, что сигнал меняется каждый час, так что вам нужно действовать быстро.

Определите местонахождение оригинального шипа с помощью устройства позиционирования вашей системы.

Это кажется случайным, в зависимости от того, когда вы смотрите на устройство позиционирования системы.Если читать текст, похоже, что сигнал меняется каждый час. Ниже мы собираем известные нам места!

Alton Dynamo Chest Расположение

Это немного сложнее, поэтому я оставлю это видео с местоположением:

Местоположение сундука The Tangled Shore High Plains

Вот видео, которое перенесет вас к месту:

Расположение сундука Несса

Место, которое вы ищете, находится в центре The Tangle.

Вот как выглядит вход:

Продолжайте идти вперед, пока не дойдете до следующей комнаты. Вам нужно перепрыгнуть через пропасть и направиться вправо, если вы смотрите в этом направлении. Внизу сбоку будет площадка с оранжевой молнией.

Когда вы выпадете, вы должны увидеть следующий путь.

Сундук будет прямо в этой локации:

Сундук с тонущими доками

Если вы ищете локацию Тонущие доки, направляйтесь к Титану, и вы найдете его к западу от Дозора Сирены.

Вот где это находится в игре, кредит TheRealTetrabyte на Reddit.

Сундук Маяка Меркурия Местоположение

Чтобы получить этот сундук, вам нужно будет принять участие в публичном мероприятии Vex Crossroads на Меркурии. Он находится на вершине одного из маяков, на восточной стороне. Вам нужно будет прыгать на плавающие платформы, чтобы подняться на вершину. Вот изображение локации ниже, предоставлено TooBoo4U на Reddit.

Сундук с позвоночником Кереса

Сундук находится далеко на западе в Городе Грез.Вам придется идти на север через Дивалийские туманы через открытую пропасть. Затем пройдите по пересеченной местности к месту, указанному на карте ниже. Благодарим EndoNova на Reddit за изображения.

Точное место указано на карте ниже!

Место раскопок Ио

Отправляйтесь на Ио и отправляйтесь в Зону приземления Шрама Гиганта. Затем отправляйтесь в эту область, что на восточных скалах:

Вам нужно будет зайти довольно глубоко и либо убить всех монстров, либо пропустить их и попытаться выжить.Найдите эту комнату, и вы увидите сундуки с фиолетовым кружком:

Руководство по экзотическому оружию Destiny

Вал 13 Расположение сундука

Проверьте свое устройство позиционирования системы, я сказал, чтобы отправиться в Вал 13 в европейской мертвой зоне . Используйте Зону приземления ила на своей карте, Шахта 13 — это затерянный сектор, который находится к югу от того места, где вы оказались в Ил!

Вот посмотрите на вход в шахту 13:

Пройдите в шахту 13 и поднимитесь по лесам.Следуйте за открытыми дверями, и в конце концов вы придете к открытой двери с комнатой, в которой есть следующий сундук. Вам НЕ нужно заполнять Затерянный сектор, и если вы столкнетесь с врагами, вы зашли слишком далеко!

Шаг 3: Носитель зла прошлого

Вы новый владелец оригинального шипа Дредгена Йорка. Простое удержание пистолета вызывает у вас тошноту — не обязательно из-за моральных принципов, а скорее из-за очень физического эффекта, который напоминает вам о потере света во время Красной войны.Вы не знаете, что делать с этой… штукой. Вы не собираетесь стрелять. По крайней мере, вы считаете, что вам нужно его нейтрализовать.

Нейтрализуйте внутреннюю Тьму Шипа силой своего Света.

Для этого шага вам нужно создать 250 сфер света! Один из лучших способов создать Сферы Света — использовать оружие мастерской работы в Слепом колодце (Слепой колодец также является частью следующего шага квеста). Если у вас есть способ получше, дайте мне знать в комментариях! Если вы в команде, вы должны получить кредит и за создаваемые ими сферы.

Шаг 4: Раскрытие Розы

Опаляющая сила вашего Света сжигает болезнь, поглотившую Шип Дредгена Йорка, открывая оружие, которым он был раньше: Роза. Вы долго созерцаете оружие, прежде чем решите, что делать дальше. Если Торн символизировал извращенное намерение и необузданную злобу, тогда вы сделаете пистолет, который символизирует нечто большее: смелость выбрать правильный путь, даже если он непопулярен или небезопасен. Но для этого вам нужно начать свое второе приключение в оружейном деле.

Восстановите перки Роуз, чтобы подготовить оружие к его будущей трансформации.

Теперь вы получите пушку Роза, как только вы создадите эти 250 сфер. Теперь вам нужно выполнить три различных этапа квеста, чтобы разблокировать перки Роуз:

 • Объединяйтесь вместе: Завершите Сумрачный налет с результатом 50 000 или выше.
 • Defend the Light: Победите несколько противников подряд, не перезаряжая свое оружие.
  • Streaks 100 — вы получите балл за то, сколько врагов вы убили, прежде чем снова перезарядитесь после вашего первого убийства.
 • Сразитесь с ордами: Завершите схватки у Слепого колодца, в любой из кузниц Черного арсенала или в протоколе эскалации.

Похоже, вам не нужно иметь Роуз в экипировке для любой из этих задач. Используйте Гекльберри, если он у вас есть для квеста на перезагрузку. Он получает боеприпасы по мере того, как вы убиваете врагов, поэтому он не считается перезарядкой. Кузницы Черного арсенала, кажется, являются предпочтительным способом завершить испытание Face the Hordes. Вы должны пройти Nightfall в группе вместе, не уходите, когда наберете 50 000 очков !!!

Шаг 5: Руководитель боевой группы

Ваш проект идет хорошо.Пистолет более чем механически исправен; он соединился с вашим Светом. Но, в отличие от вашего квеста по восстановлению Шипа, здесь нет наставников. Это ты, прокладывающий новый путь, следуя своей интуиции в поисках сильного символа надежды. Если есть что-то, чему вы научились после вторжения Красного Легиона, так это то, что одинокие Стражи падают в одиночку. Команды единомышленников упорствуют.

Завершите деятельность по всей солнечной системе с экипировкой Rose. Сражение в боевой группе с другими обладателями Розы дает наиболее эффективный прогресс.

Похоже, вы сможете делать то, что хотите на протяжении всей игры. Если вам нужно выполнить какие-то контракты или квесты, которые вы хотите выполнить, они должны засчитываться в процент, который вам нужно выполнить. В идеале вы найдете людей, которые тоже работают над этим этапом, чтобы вы могли получить дополнительный прогресс.

Если вы хотите быстро фармить этого, попробуйте делать быстрые удары. Озеро Теней довольно быстрое, его можно найти к юго-востоку от Тростланда в ЕМЗ на вашей карте! Просто бегите по уровню и постарайтесь как можно больше не драться с врагами по пути.

Шаг 6: Сила в цифрах

Ваша философия об этом оружии кристаллизовалась. Если Торн был оружием эгоизма, то оружие, которое вы сделаете, будет оружием самоотверженности. Если это скоординированная боевая группа, которая спасла город от Гоула, то созданное вами орудие будет поддерживать огневые группы. «Свет» — это единство на службе у обнадеживающего будущего.

Побеждайте Стражей из ручных пушек в команде, создавайте Сферы Света для других Стражей и побеждайте Захватчиков в Гамбите, прежде чем они убьют кого-либо из ваших товарищей по команде.

Вы должны создать 35 сфер света, получить до 100% убийств Стражей из ручной пушки, а затем победить захватчиков, прежде чем они убьют кого-либо из ваших товарищей по команде.

 • Для части испытания Гамбита вам просто нужно победить Захватчика один раз, прежде чем он убьет любого из ваших товарищей по команде. Похоже, вам нужно сделать это в течение 10 секунд после того, как они вторгнутся на вашу сторону карты.
 • Чтобы убить Стража, вам не нужно делать это в Гамбите. Вы можете сделать это в Горниле, и вам не нужно использовать ручную пушку Роза.
 • Вам не нужно создавать сферы света в PvP, вы можете делать это в любом удобном для вас месте. Возможно, просто сделайте то же самое, что и раньше, чтобы сгенерировать их.

Шаг 7: Блум

Вы чувствуете, что готовы завершить свой проект, и у вас есть подходящая поэтическая схема для этого: вы планируете вернуть утраченный Свет из Улья. Используя силу своих способностей, вы перенаправите его в пистолет, и, если повезет, он превратится во что-то большее.

Введите удар «Воля тысяч» с Роуз, экипированной, чтобы вернуть потерянный Свет из кристаллов Улья и победить Ксола.Цели должны быть выполнены за один проход через упражнение; прогресс не сохраняется после нескольких попыток.

Вам нужно будет вернуть свет из 11 различных кристаллов, которые вы найдете в ударе Воли тысяч. Как только вы это сделаете, вам нужно будет убить Зола и завершить удар. Это должен быть последний шаг квеста, и вы должны получить Люмину, как только он будет завершен!

Пример кристалла

Кристаллы действительно легко найти, вы увидите их парящими в воздухе, когда найдете врагов.Вам нужно уничтожить кристаллы с помощью Роуз. Как только вы закончите кристаллы, просто убейте Зола, и Роза будет поглощена и даст вам Люмину!

Судьбоносный подарок — Глава 1

В СВЕТИЛЬНИКЕ — LED ZEPPELIN

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛИЛЛИ

ИЗДАНО LUCKOFTHENOTIRISH

Почему я согласился пойти на эту дурацкую вечеринку? Глупый.Глупый. Глупый. Это последний раз, когда я оказываю маме одолжение, идя на ее художественную выставку.

Кончики моих пальцев следят за клавишами пианино, когда я слегка нажимаю на белый пластик в хоре нот, и клавиши, плещущиеся вместе, успокаиваются. Нервы, накапливающиеся во мне, вскоре отпадают, когда я теряюсь в ритме музыки.

Я первым признаю, что я не артистичен, к разочарованию моей матери. Однако я никогда не умею играть или рисовать; Я всегда мог положиться на пианино, чтобы избавиться от забот.Музыка была моей страстью или хобби, можно сказать, это единственное, что, кажется, поддерживает мою голову и тело в рабочем состоянии. Как будто каждая нота была электрической свечой зажигания, возвращая меня к жизни.

Я нервничал из-за шоу моей матери. В последний раз, когда она брала меня с собой в гости, мне было десять лет, и в итоге я сбил одну из ее глиняных скульптур, которую она собиралась продать. С тех пор я точно не смог вернуться. Еще одна черта, которую я взял в себя, которая принадлежала моему отцу, была моя неуклюжесть; Я был примерно так же скоординирован, как рыба вне воды.

Наконец решаю за час до того, как мои матери покажут, что мне, вероятно, следует начать готовиться. Я долго блуждал по звездам, к недовольству моего тела, и принял длительный расслабляющий душ. Капли расслабляли мои напряженные мускулы, проводя пальцами по моим светлым волнистым волосам до пояса, когда вода каскадом стекала по моей спине.

Когда вы вышли, холод ударил меня по телу, как грузовик, и я вздрогнул, обернув полотенце вокруг своего тонкого тела. Я подошел к зеркалу и вытер излишки конденсата из пара, открывшего мое лицо, шею и плечи.Мои зеленые глаза выделялись на моем лице, как изумруды, — глубокий и насыщенный зеленый мох, который можно найти только в растениях. Моя загорелая кожа, появившаяся в конце лета, теперь начала тускнеть по мере того, как наступила зима. Мои губы естественного розового цвета в форме сердца сморщились от холода и темных колец, оставивших постоянный след под глазами от недостатка сна.

Выйдя из ванной после нанесения небольшого количества тонального крема, туши и красной помады, чтобы мои зеленые глаза стали ярче, я оставила волосы сушиться на воздухе.Моя мать уже оказала мне услугу, найдя мне платье, которое я надену сегодня вечером, которое, я должен признать, было совершенно потрясающим. Белое кружево начиналось туго на груди и средней части и спускалось до колен белыми полосками ткани. На мне было традиционное золотое ожерелье в форме сердца, которое подарил мне брат, когда мне было двенадцать. От мысли о нем у меня заболело сердце, и мне пришлось сдержать слезы, которые угрожали испортить мою тушь.

В тон моих губ у меня были красные туфли на высоких каблуках с открытым носком и соответствующий красный клатч.Оглянувшись в зеркало, я услышал, как мои родители начали спускаться по лестнице, ясно давая понять, что они готовы идти. Я вышел из комнаты и спустился по лестнице так быстро, как только мог, на этих проклятых каблуках.

Когда я спотыкался по последней ступеньке, я был уверен, что мое тело упадет на пол, когда руки моего отца вылезут из ниоткуда и обвивают мое тело своими собственными. Мой отец и мой герой всегда спасали меня от неприятностей.

«Лилли, ты в порядке?» Он смотрел мне в лицо с озабоченностью в глазах, поддерживая меня.

Мы с мамой были похожи друг на друга, за исключением того, что она, естественно, была старше меня примерно на 20 лет. С другой стороны, мой отец выглядел старше, постаревшим из-за беспокойства и стресса из-за двух детей в таком юном возрасте. Его темно-каштановые волосы возвращаются назад, а под темно-карими глазами свисают куски серой и тяжелой кожи. Однако, когда мой отец улыбался, он мог осветить комнату, он был удивительным человеком, и я, честно говоря, не знаю, где бы я был без него.

«Да, я в порядке, папа.Где мама? »- спросил я.

«Она ушла минут пятнадцать назад, чтобы закончить подготовку обложки. Так что мы с тобой едем туда сегодня вечером, мы наконец можем послушать новый альбом Led Zeppelin?»

Он сказал, вытащив компакт-диск из кармана пальто, на его лице появилась нахальная ухмылка, отчего я захихикал.

«Кто мог устоять?»

«Совершенно верно, так что садись в машину и отправляйся в путь.«

Иногда я клянусь, что он всего лишь подросток, запертый в теле 40-летнего мужчины. Мы с папой сели в нашу Mazda CX-5 2012 года выпуска и в течение 3 секунд включили радио. У многих людей есть что-то, что связывает их детей с родителями; моя связь с отцом — это музыка. Кажется, он всегда покупал новый альбом, который мама никогда не разрешала ему играть, потому что у нее нет музыкального вкуса, однако мы всегда находим что-то, что объединяет нас таким образом.

«И если вы чувствуете, что не можете продолжать, и ваша воля ослабевает, просто верьте, и вы не ошибетесь…. в свете вы найдете дорогу, вы найдете дорогу «

»

Мы оба ритмично пели, проезжая по городу, когда солнце начинает садиться, и это один из моментов, которые я люблю смаковать. Это те времена, когда я вспоминаю, как каждый момент жизни похож на драгоценный кусочек надежды, единственное время, когда жизнь — это не кусок дерьма, и есть только одна вещь, которая просвечивает, надежда.

_

Художественная галерея моей матери находится недалеко от другого конца города, обычно примерно в сорока пяти минутах езды.Мы с папой никогда не жалуемся, он любит проводить со мной каждую минуту, и что я могу сказать? Я папина девочка.

Мой отец заехал на стоянку, которая уже начала собираться примерно десятью машинами. Спектакль не открывался еще минут двадцать, и, завернув за угол, я увидел, что мама спокойно стоит у входа и приветствует гостей. Когда ее глаза встретились с моими и моими отцами, ее лицо озарилось яркой сияющей улыбкой.

«Ах, моя красавица Лилли, ты так красиво выглядишь. Тебе нравится твое платье?» Она заговорила со мной, заключив меня в медвежьи объятия.

«Да, спасибо, мама, это потрясающе, и твое шоу выглядит так хорошо. Ты так много работал для этого, я надеюсь, тебе понравится этот вечер». Я сказал, целуя ее в щеку. Я имею в виду каждое слово, которое я там говорю; моя мать многим пожертвовала в своей жизни, чтобы вырастить меня и моего брата. Мы родились, когда ей было всего восемнадцать лет, и ее семья бросила ее, когда узнали о беременности.Как бы то ни было, ее искусство всегда было хобби и вторым приоритетом, и теперь я рад сказать, что она сделала это, и сегодня вечером ее важный момент.

Входа не было, кроме красной веревки, которая служила преградой для людей, ожидающих представления. Нас с отцом проводили внутрь, и мы ждем на черной кушетке перед самой прекрасной картиной моей матери. Он был одновременно впечатляющим и уникальным, смешанным с числами или завитками, штрихами и узорами.

У нас с отцом была ужасная тенденция очень быстро скучать.Мы оба никогда не были поклонниками художественных выставок, но мы все равно выдержали это.

У меня возникло побуждение встать после того, как я просидел добрые полчаса, наблюдая, как каждый человек критикует тяжелый труд и преданность моей матери. Моя нога была покрыта булавками и иглами, и мне нужно было потянуть ее. Когда я встал, я столкнулся с другим телом, и мы оба упали на пол, перепутав конечности. Господи, я такой неуклюжий идиот.

Мальчик, с которым я столкнулся, в настоящее время поддерживал мой вес, когда я лежал на нем, приподняв лицо, чтобы увидеть, кто я застрял, был самым великолепным мужчиной, которого я когда-либо видел.

~

Здравствуйте!

Для тех из вас, кто меня не знает, а это, вероятно, большинство, меня зовут Кейтлин!

В настоящее время я пишу «Роковой дар», мой второй роман. Я очень надеюсь, что люди, которые уделяют время чтению моей истории, получат удовольствие и проявят свою поддержку, потому что это действительно много значит.

А также будут две точки зрения.Нечетные главы будут с точки зрения Лилли, а четные главы — с точки зрения Ксавьера.

любовь Кейтлин xx

SilverWood Книги — Судьбоносный подарок

Колин Кей

Мягкая обложка

Это история об убийстве, любви и предательстве, действие которой происходит в пограничной зоне, где встречаются психологическое и паранормальное.

 • ISBN 9781781322758
 • Опубликовано окт.2014 г.
 • Мягкая обложка
  229 x 152 мм (324 страницы)

Это история об убийстве, любви и предательстве, действие которой происходит в пограничной зоне, где встречаются психологическое и паранормальное.

Встреча Майка Пирса с женщиной в джаз-клубе Нового Орлеана навсегда изменит его жизнь. Но случайная ли это встреча или рука судьбы играет роль? Став свидетелем ее жестокого убийства, молодой английский звукорежиссер позже находит в кармане странную фигурку из слоновой кости. Он понятия не имеет, как он туда попал, но он идентичен одной из фигур, которые женщина носила на шее.

После убийства его преследует повторяющийся кошмар, в котором он должен предотвратить ее смерть.Кошмар в конечном итоге сменяется снами, которые переносят Майка в прошлое и будущее. Они приводят его из Нового Орлеана в небольшой английский рыночный городок, а затем в шумный город Барселону.

Мечты тоже подарок, как фигурка из слоновой кости? И какую цену он должен будет заплатить? Никакой подарок никогда не бывает бесплатным.

Колин Кей родился в Нигерии, вырос на острове Мэн и читал историю в Кембридже. Пройдя обучение в разных местах Англии, Колин наконец поселился в Уилтшире, где теперь живет со своей женой.Он работает индивидуальным консультантом, а также активно участвует в жизни своего местного сообщества. Он страстный сторонник Bath Rugby, любит театр, кино и прогулки.

После целой жизни, полной погружения в развитие образования и академических исследований, у Колина теперь есть время вернуться к своей первой любви к созданию художественной литературы. Судьбоносный дар — его первый опубликованный роман. Его второй, «Банк Святого Грааля» — колоритный триллер, действие которого происходит на фоне кризиса евро.Его третья, Arrowhead, представляет собой историческое фэнтези, действие которого происходит в Германии третьего века.

Загрузите лист предварительной информации (AI) здесь.

«Если вы думаете о самостоятельной публикации, я надеюсь, вы не пойдете на это в одиночку. Имея за плечами такую ​​команду, как SilverWood, у вас есть поддержка, необходимая для публикации лучших работ, в которые вы верите ».

Дж. Хиггинс

Как получить экзотическую ручную пушку

В Destiny 2 в Beyond Light наступает новая эра — новые подклассы, новое поколение консолей, новые игроки, открывающие для себя игру на Xbox Game Pass.Это прекрасное время, чтобы окунуться в большой MMO-шутер Bungie.

Если вы пытаетесь выследить какое-нибудь экзотическое оружие, чтобы пополнить свою коллекцию до выхода нового дополнения, вы, вероятно, захотите добавить Lumina в свой список. Это великолепная вариация ручной пушки Destiny 2 Thorn.

Подобно шипу, убивает с помощью Lumina, оставляя в воздухе «остатки». Собирая эти пикапы, вы получаете Благородные раунды, которыми вы можете стрелять по союзникам, чтобы исцелить их, а также делиться кратким баффом на урон от оружия.

Следующие экзотические квесты будут изменены с выходом Beyond Light 10 ноября: Sturm, MIDA Multi-Tool, Rat King, Legend of Acrius, Sleeper Simulant, Polaris Lance, Worldline Zero, Ace of Spades, The Last Word, Le Monarque , Йотанн, Бремя Идзанаги, Торн, Люмина, Правда, Бад Джуджу.

«Ни одна из этих устаревших экзотических вещей не удаляется из Destiny 2», — пояснила Bungie в своем сообщении в блоге в августе 2020 года. «Их первоначальные пути приобретения просто входят в DCV вместе с их вспомогательным пунктом назначения и содержанием деятельности.”

А пока вот как получить Lumina.

Судьбоносный подарок

Чтобы начать поиски Lumina, летите в EDZ, направляйтесь на север от Тростланда и войдите в Соляные копи.

В дальнем правом углу комнаты — возле лифта из сюжетной кампании Red War — вы найдете серо-оранжевый телепорт Падшего происхождения. Встаньте на круглую синюю основу и удерживайте кнопку взаимодействия (X, квадрат и т. Д.), Чтобы «преобразовать».

Идите в гору мимо ряда падших отбросов, пока не достигнете своего рода энергетического щита, преграждающего путь.Обойдите налево, и вы найдете еще одну узкую тропу вдоль утеса. Следуй за этим.

Ищите остатки костра; вы должны иметь возможность взаимодействовать с ним, чтобы «просеивать пепел». Здесь вы активируете квест «Роковой подарок».

Устройство позиционирования системы

В ближайшем серебряном сундуке вы также найдете «Устройство позиционирования системы».

«Определите местонахождение оригинального шипа с помощью вашего системного устройства позиционирования», — гласит первый шаг квеста.Найдите устройство в инвентаре, наведите на него курсор, и вы получите описание сундука с сокровищами.

Это местоположение будет часто меняться, поэтому вам нужно будет часто проверять «устройство». Посмотрите видео на YouTube ниже, чтобы найти конкретные места; каждый из них отмечен меткой времени в описании видео.

Носитель зла прошлого

«Нейтрализуйте внутреннюю тьму Шипа силой своего Света», — гласит следующий шаг.

Он хочет, чтобы вы создали 250 сфер света.Самый простой способ сделать это, вероятно, — отправиться на публичную арену, такую ​​как Слепой колодец, Расплата или Зверинец. Вызвать хаос вместе со своими товарищами-Стражами, собирая Сферы, сбрасывая свой супер на врагов, чтобы генерировать больше Сфер, и так далее.

Чем больше Стражей будет поблизости, тем быстрее все пойдет.

Роза, раскрыта

Проверьте свой инвентарь на предмет ручной пушки под названием Роза.

Теперь у вас будет несколько разных этапов квеста. Завершение фиолетовых даст вам привилегии Роза, которые вы обычно найдете на легендарном оружии.

Эти шаги включают следующее: Завершите ночь, набрав не менее 50 000 очков. Завершите схватки у Слепого колодца, в любой из кузниц Черного арсенала или в протоколе эскалации. И победите нескольких врагов подряд без перезарядки.

Лидер боевой группы

После того, как вы выполните эти последние три шага, у вас появится новая цель: «Завершите действия по всей солнечной системе с экипированной Роуз. Сражение в боевой группе с другими обладателями Розы дает наиболее эффективный прогресс.”

Так что это экзотика, и если возможно, хорошенько подействовать на нее в боевой команде. Вы можете использовать эту возможность, чтобы опробовать стороннее приложение LFG («поиск земли»); например, одна встроена прямо в Xbox Live. Просто четко определите, какой квест вы выполняете и на каком этапе находитесь.

Сила в цифрах

«Побеждайте Стражей из ручных пушек в команде, создавайте Сферы Света для других Стражей и побеждайте захватчиков в Гамбите, прежде чем они убьют кого-либо из ваших товарищей по команде», — говорится в следующем шаге.

Для второй и третьей частей этого шага у вас должна быть ручная пушка, чтобы ваши Сферы Света и убийства захватчиков засчитывались.

Bloom

Убедитесь, что у вас есть Роза, затем загрузите обычный удар «Воля тысяч» на Марсе.

Во время удара вы будете видеть фиолетовые кристаллы, плавающие в окружающей среде. Выстрелите и уничтожьте 11 из них с помощью Розы, прежде чем убить Зола и завершить миссию.

После того, как Зол будет убит, ваша экипированная Роза станет Люминой.

Роковой подарок — Колин Кей;

Варианты доставки

Все указанные сроки доставки являются средними и не могут быть гарантированы. Их следует добавить ко времени сообщения о доступности, чтобы определить, когда будут доставлены товары. Во время оформления заказа мы сообщим вам приблизительную дату доставки.

У нас возникают задержки с доставкой во многие страны, но в большинстве случаев местные услуги уже возобновлены. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с последней информацией, предоставленной Royal Mail’s International Incident Bulletin.

Расположение 1-я книга Каждая дополнительная книга Средний срок поставки
Бесплатная стандартная доставка по Великобритании для заказов на сумму более 25 фунтов стерлингов (2-й класс) 3-5 дней
Стандартная доставка для Великобритании (2-й класс) £ 2.99 0,00 € 3-5 дней
Доставка 1-го класса для Великобритании £ 3,99 0,00 € 2-3 дня

Нажми и собирай /
Доставка в книжный магазин Foyles

Бесплатно Бесплатно В настоящее время недоступно
Курьер Великобритании * £ 7.95 0,00 € 1 рабочий день
Западная Европа ** Авиапочта £ 9,00 £ 1,00 7-8 дней
Авиапочта остальных стран £ 12,50 £ 1,00 7-10 дней

* По вопросам курьерской службы обращайтесь в магазин Charing Cross Road

** Включает Австрию, Бельгию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Исландию, Ирландскую Республику, Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Испанию, Швецию и Швейцарию.

Для товаров, доставляемых за пределы Великобритании, получателем (т. Е. Лицом, которому отправляется груз) будет декларант и импортер в страну, для которой предназначена партия. Грузополучатель несет ответственность как за таможенное оформление, так и за оплату таможенных пошлин и местных налогов, если это необходимо.

Таможенные сборы — если вы заказываете товары для доставки за пределы Великобритании, обратите внимание, что ваша партия может облагаться НДС (налогом на добавленную стоимость), другими налогами, таможенными пошлинами и / или сборами, взимаемыми страной назначения.Любые подобные сборы, взимаемые в связи с таможенным оформлением, должны нести вы. Вы согласны с тем, что Foyles не контролирует дополнительные расходы, связанные с таможенным оформлением. Компания Foyles рекомендует обратиться к местным таможенным служащим или в почтовое отделение для получения дополнительной информации о налогах / пошлинах на импорт, которые могут применяться к вашему онлайн-заказу.

Помощь по доставке и ответы на часто задаваемые вопросы

Годовые пакеты подписки на книги

Доставка по Великобритании бесплатна.Западная Европа стоит 60 фунтов стерлингов за каждый приобретенный пакет подписки на 12 месяцев. Для остального мира стоимость каждого приобретенного пакета составляет 100 фунтов стерлингов. Все расходы на доставку оплачиваются заранее при покупке. Для получения дополнительной информации посетите страницу «Год книг».

Информация о возврате

Если вы не полностью удовлетворены своей покупкой *, вы можете вернуть ее нам в исходном состоянии в течение 30 дней с момента получения вашего электронного письма с уведомлением о доставке или получении для возврата.За исключением поврежденных товаров или проблем с доставкой, стоимость обратной доставки оплачивается покупателем. Ваши законные права не нарушены.

* Исключения и условия в отношении повреждений или проблем с доставкой см. В разделе «Помощь по возврату» и ответы на часто задаваемые вопросы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены.