Дата народження: %d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f на русский — Украинский-Русский

Содержание

%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f на русский — Украинский-Русский

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на 20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Хоча його було схвалено значною частиною населення, за проект віддало свої голоси лише 71 595 чоловік замість необхідних 80 000 осіб.

Хотя он был одобрен значительной частью населения, за проект проголосовало только 71 595 человек вместо необходимых 80 000 человек.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько 20 симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

За неповні 4 роки виступів у ДЮФЛ Блізніченко провів 69 матчів, у яких забив 80 м’ячів.

За неполные 4 года выступлений в ДЮФЛ Близниченко в юношеской лиге провёл 69 матчей, в которых забил 80 мячей.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на 20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

Коли члени «якудзи» побачили, наскільки легко стало брати в борг і заробляти гроші у 80-х роках, то вони заснували фірми та почали займатися махінаціями з нерухомим майном і біржовими спекуляціями.

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Тепер дещо іще, на початку 20— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

jw2019

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или 20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Був складений список і 5 липня 1941 року німці та колабораціоністи вивезли за місто і вбили 80 чоловік — найбільш авторитетних і освічених членів громади, хто потенційно міг організувати або очолити опір.

Был составлен список и 5 июля 1941 года немцы и коллаборационисты вывезли за город и убили 80 человек — самых авторитетных и образованных членов общины, кто потенциально мог организовать или возглавить сопротивление.

WikiMatrix

Роберт Коамс, доцент Торонтського університету, підсумував їхнє мислення: «Рак легенів буде через 20 років.

Роберт Коэмс, доцент Торонтского университета, обобщает их взгляды: «Рак легких — через 20 лет.

jw2019

Від Ніцци електричка йде близько 20 хвилин.

Электропоезд от Ниццы идёт около 20 минут.

WikiMatrix

Тягове зусилля в залежності від характеру роботи та індивідуальних особливостей становить 18-20 % від їх ваги.

Тяговое усилие в зависимости от характера работы и индивидуальных особенностей составляет 18—20 % от их веса.

WikiMatrix

ДАТА (функция ДАТА) — Служба поддержки Office

Функция ДАТА возвращает порядковый номер определенной даты.


Синтаксис: ДАТА(год;месяц;день)

Аргументы функции ДАТА описаны ниже.


 • Год    — обязательный аргумент. Значение аргумента год может содержать от одной до четырех цифр. Excel интерпретирует аргумент год в соответствии с используемой системой дат, используемой на вашем компьютере. По умолчанию в Microsoft Excel для Windows используется система дат 1900, то есть первой датой считается 1 января 1900 г.


  Совет: Во избежание непредвиденных результатов используйте в качестве значения аргумента год четыре цифры. Например, значение «07» может интерпретироваться как «1907» или «2007». Четырехзначное обозначение года предотвращает возникновение путаницы.


  • Если аргумент год находится в диапазоне от 0 (нуль) до 1899 (включительно), Excel для вычисления года прибавляет это значение к числу 1900. Например, функция ДАТА(108;1;2) возвращает 2 января 2008 (1900+108) года.

  • Если аргумент год находится в диапазоне от 1900 до 9999 (включительно), Excel использует это значение как год. Например, функция ДАТА(2008;1;2) возвращает 2 января 2008 года.

  • Если значение аргумента год меньше 0 или больше 9999, Excel возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.


 • Месяц    — обязательный аргумент. Положительное или отрицательное целое число в диапазоне от 1 (январь) до 12 (декабрь), представляющее месяц года.

  • Если значение аргумента месяц больше 12, аргумент месяц добавляет число месяцев к первому месяцу указанного года. Например, функция ДАТА(2008;14;2) возвращает число, соответствующее 2 февраля 2009 года.

  • Если значение аргумента месяц меньше 1, аргумент месяц вычитает значение этого числа месяцев, увеличенное на 1, из первого месяца указанного года. Например, функция ДАТА(2008;-3;2) возвращает число, соответствующее 2 сентября 2007 года.


 • День    — обязательный аргумент. Положительное или отрицательное целое число в диапазоне от 1 до 31, представляющее день месяца.

  • Если значение аргумента день больше числа дней в указанном месяце, аргумент день добавляет это число дней к первому дню месяца. Например, функция ДАТА(2008;1;35) возвращает число, соответствующее 4 февраля 2008 года.

  • Если значение аргумента день меньше 1, аргумент день вычитает значение этого числа дней, увеличенное на 1, из первого дня указанного месяца. Например, функция ДАТА(2008;1;-15) возвращает число, соответствующее 16 декабря 2007 года.


Примечание: В Excel даты хранятся в виде порядковых номеров, что позволяет использовать их в вычислениях. Дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 447 дней. Чтобы вывести правильную дату, нужно изменить формат ячейки.


Синтаксис: ДАТА(год;месяц;день)

Например, =ДАТА(C2;A2;B2) объединяет значение года из ячейки C2, месяца из ячейки A2 и дня из ячейки B2 и помещает их в одну ячейку в виде даты. В примере ниже показан результат в ячейке D2.


Нужно вставить даты, не используя формулу? Никаких проблем! Вы можете вставить в ячейку текущую дату и время или обновляемую дату. Вы также можете автоматически заполнить ячейки листа данными.

Владимир Путин: фото, биография, досье

Место рождения. Образование. Родился в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Кандидат экономических наук. Владеет немецким и английским языками.

Карьера. После окончания вуза по распределению Путин был направлен на работу в органы государственной безопасности. В органах КГБ СССР проработал с 1975 по 1990 гг. В 1985-1990 гг. служил за границей — в ГДР, в Дрездене.

С 1990 года Путин — помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем — советник председателя Ленинградского горсовета. С июня 1991-го — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно (с 1994 года) — первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года — заместитель управляющего делами президента Российской Федерации Бориса Ельцина. С марта 1997-го — заместитель руководителя администрации президента РФ, начальник главного контрольного управления Президента РФ. С мая 1998-го — первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

В июле 1998 года Путин назначен директором Федеральной службы безопасности. Параллельно (с марта 1999-го) занимал пост секретаря Совета безопасности РФ.

С августа 1999 года — председатель правительства Российской Федерации. С 31 декабря 1999-го — исполняющий обязанности президента Российской Федерации.

26 марта 2000 года избран президентом РФ. 14 марта 2004-го избран главой российского государства на второй срок. Сложил полномочия 7 мая 2008-го в день инаугурации нового президента — Дмитрия Медведева.

Как президент РФ занимал посты Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, председателя Государственного совета.

На выборах в Государственную думу 2007 Путин возглавил избирательный список Всероссийской политической партии Единая Россия (не будучи тогда ее членом), при этом федеральный список партии состоял из него одного. На VIII съезде партии, дав согласие возглавить ее избирательный список, заявил, что после окончания президентских полномочий согласен стать председателем правительства РФ. На IX съезде Единой России согласился стать председателем партии после окончания президентского срока. С 7 мая, после вступления в должность президента Дмитрия Медведева, стал кандидатом на пост Председателя Правительства России. 

В апреле 2008-го Путин занял пост председателя партии Единая Россия. На двух последних выборах в Госдуму единороссы заняли первое место. До Путина Единую Россию возглавлял Борис Грызлов, за которым после передачи полномочий главы Путину остался пост председателя высшего совета партии. 

8 мая 2008 года утвержден в должности председателя правительства России 392 голосами депутатов Государственной Думы. 

Весной 2012 года Путин в третий раз стал президентом Российской Федерации. Официально вступил в должность 7 мая 2012-го. На следующий день по предложению Путина Госдума утвердила уже экс-президента Медведева на должность председателя правительства РФ. 

18 марта 2018 года вновь избранный президент Российской Федерации.

Семья. Политик разведен, бывшая жена — Людмила Александровна Путина. Супруги воспитали двух дочерей — Марию (1985 г.р.) и Катерину (1986 г.р.). СМИ приписывают Путину связь с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. 

06.10.2020 г.

Элементы для ввода даты и времени

Элементы для ввода даты и времени

Последнее обновление: 08.04.2016

Для работы с датами и временем в HTML5 предназначено несколько типов элементов input:

 • datetime-local: устанавливает дату и время

 • date: устанавливает дату

 • month: устанавливает текущий месяц и год

 • time: устанавливает время

 • week: устанавливает текущую неделю

Например, используем поле для установки даты:


<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>Форма ввода в HTML5</title>
	</head>
	<body>
		<form>
			<p>
				<label for="firstname">Имя: </label>
				<input type="text" name="firstname"/>
			</p>
			<p>
				<label for="date">Дата рождения: </label>
				<input type="date" name="date"/>
			</p>
			<p>
				<button type="submit">Отправить</button>
			</p>
		</form>
	</body>
</html>

И при вводе в поле для даты будет открываться календарик:

Правда, здесь надо отметить, что действие этого элемента зависит от браузера. В данном случае используется Google Chrome. В последних версиях Opera
элемент не будет сильно отличаться. А вот в Microsoft Edge элемент будет выглядеть так:

Применение остальных элементов:


<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>Форма ввода в HTML5</title>
	</head>
	<body>
		<form>
			<p>
				<label for="week">Неделя: </label>
				<input type="week" name="week" />
			</p>
			<p>
				<label for="localdate">Дата и время: </label>
				<input type="datetime-local" name="date"/>
			</p>
			<p>
				<label for="month">Месяц: </label>
				<input type="month" name="month"/>
			</p>
			<p>
				<label for="time">Время: </label>
				<input type="time" name="time"/>
			</p>
			<p>
				<button type="submit">Отправить</button>
			</p>
		</form>
	</body>
</html>

При использовании этих элементов также надо учитывать, что Firefox поддерживает только элементы date и time, для остальных создаются
обычные текстовые поля. А IE11 и вовсе не поддерживают эти элементы.

ЛЕНИН Владимир Ильич — биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье. Персоналии ГлобалМСК.ру.

Владимир Ильич Ленин – известный российский революционер, советский политический и государственный деятель, основатель Советского Союза, организатор КПСС. Он был задействован во многих сферах. Его считают самым легендарным вождем и политиком за всю историю. Более того, Ленин организовал первое социалистическое государство. Этот коммунистический деятель был заинтересован политикой Марка Энгельса, а вскоре – продолжил его дело. Владимир Ильич изменил судьбу не только Советского государства, а и всего мира. Ленин — создатель Российской социал-демократической рабочей партии. Главной задачей этого государственного деятеля было создание партии рабочего класса. Такое нововведение должно было позитивно повлиять на судьбу государства в дальнейшем, по словам Ленина.

Портрет Владимира Ленина

Биография Владимира Ильича Ленина

Эту личность считают самым главным организатором и руководителем Октябрьской революции 1917 года в России. Кроме того, Владимир Ильич — первый председатель Совета Народных Комиссаров.

Несмотря на огромный период времени, который прошел после правления легендарной личности, историки все больше и больше уделяют внимание изучению его политики, методам деятельности и жизни Владимира Ильича Ленина. Он активно развивал свою политику в начале двадцатого столетия. Однако его форма правления приходилась не всем по душе. Кто-то осуждал политического деятеля, кто-то – восхищался. Не смотря на все, он еще остается одним из самых значимых личностей в сфере политики.

Ленин был ярым марксистом и всегда четко отстаивал свое мнение. Его считают основоположником марксизма-ленинизма. Владимир Ильич – идеолог и создатель Третьего Коммунистического интернационала. Государственный представитель был задействован и в сфере политико-публицистических работ. Его перу принадлежат работы различного характера. Например, материалистическая философия, теория марксизма, построение социализма и коммунизма и многие другие.

Владимир Ленин и его сестра Мария

Миллионы считают Владимира Ильича Ленина одним из самых известных представителей политики за всю мировую историю. Это связано с методами его правления и характером деятельности. Сотрудники популярного журнала «Time» добавили Ленина в сотню самых значимых революционных деятелей за двадцатое столетие. Этого российского вождя внесли в категорию «Лидеры и революционеры». Также известно, что произведения Владимира Ильича ежегодно лидируют в списках переводной литературы. Печатные произведения занимают третье место в мире после Библии и произведений Мао Цзедуна.

Детство и юность Владимира Ульянова

Настоящая фамилия великого российского вождя – Ульянов. Владимир Ильич родился в 1870 году в Ульяновске (Симбирск на сегодняшний день) в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии. Отец Владимира, Илья Николаевич Ульянов, был статским советником. Ранее он преподавал в средних учебных учреждениях Пензы и Нижнего Новгорода.

Владимир Ленин в детстве

Мать Владимира Ульянова, Мария Александровна, имела шведское и немецкое похождение по матери и европейское – по отцу. Мария Ульянова сдала экстерном экзамены на должность учительницы. Однако позже закончила карьеру и уделяла все свободное время воспитанию своих детей и домашнему хозяйству. Помимо Владимира, в семье были старшие дети – сын Александр и дочь Анна. Через несколько в семье появилось еще двое детей – Мария и Дмитрий.

В детстве юный Ульянов принял православное крещение и был членом симбирского религиозного Общества преподобного Сергия Радонежского. В школьный период мальчик получал высокие отметки по закону Божьему.

Маленький Владимир был очень развитым ребенком. В возрасте пяти лет он уже умел отлично читать и писать. В скором времени поступил в Симбирскую гимназию. Там он был внимательным, старательным и уделял много времени учебному процессу. За усердный труд и старания постоянно получал похвальные грамоты и другие награды. Некоторые преподаватели частенько называли его «ходячей энциклопедией».

Владимир Ленин в юности

Владимир Ульянов сильно отличался от других учеников уровнем своего развития. Все одноклассники уважали его и относились, как к авторитетному другу. В школьные годы будущий вождь читал много передовой русской литературы, которая вскоре повлияла на мировоззрение мальчика. Он предпочитал произведения В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и особенно Н. Г. Чернышевского и других. В 1880 году школьник получил книгу с золотым тиснением на переплёте: «За благонравие и успехи» и похвальный лист.

В 1887 году окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, всего его оценки были на высоком уровне. Далее поступил на юридический факультет Казанского университета. Руководители гимназии Ф. Керенский был крайне удивлен и разочарован выбором Владимира Ульянова. Он советовал ему продолжить обучение на историко-словесном факультете. Керенский аргументировал такое решение тем, что его ученик был действительно успешным в сфере латыни и словесности.

В 1887 году в семье Ульяновых произошел ужасный инцидент — старшего брата Владимира Александра казнили за организацию покушения на царя Александра III. С того момента и начала развиваться революционная деятельность Ульянова. Он начал посещать нелегальный студенческий кружок «Народной воли» во главе с Лазарем Богоразом. В связи с этим был исключен из университета уже на первом курсе. Ульянова и еще несколько десятков студентов арестовали и отправили в полицейский участок. Ситуация с братом повлияла на его мировоззрение. Владимир Ульянов серьезно протестовал против национального угнетения и царской политики. Именно в тот период парень начал свою революционную деятельность против капитализма.

Владимир Ленин в молодости

После отчисления из Казанского университета он переехал в небольшой поселок под названием Кукушкино, расположенный в Казанской губернии. Там он проживал на протяжении двух лет в доме Ардашевых. В связи со всеми событиями, Владимир Ульянов был включен в список подозрительных личностей, которых необходимо тщательно контролировать. Более того, будущему вождю было запрещено восстанавливать обучение в университете.

Вскоре Владимир Ильич стал участником различных марксистские организации, которые создал Федосеев. Члены этих группировок изучали сочинения Карла Маркса и Энгельса. В 1889 году мать Владимира, Мария Ульянова, приобрела огромный участок размером более сотни гектаров в Самарской губернии. Вся семья переехала в этот особняк. Мать настойчиво просила сына управлять таким большим домом, однако этот процесс не был успешным.

Местные крестьяне обворовали Ульяновых и украли у них лошадь и две коровы. Далее Ульянова не выдержала и решила продать, как землю, так и дом. На сегодняшний день в этом селе расположен дом-музей Владимира Ленина.

Ленин заграницей

В 1889 году семейство Лениных поменяло место жительства. Они переехали в Самару. Там связи Владимира с революционерами снова возобновились. Однако через время, власти изменили свое решение и разрешили ранее арестованному Владимиру начать подготовку к экзаменам для изучения юриспруденции. В процессе обучения активно изучал экономические учебники, а также земские статистические отчеты. 

Участие Владимира Ленина в революционной деятельности

В 1891 году Владимир Ленин экстерном поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Там он работал помощником присяжного адвоката из Самары и защищал заключенных. В 1893 он переехал в Санкт-Петербург и посвящал много времени написанию работ, связанных с марксистской политэкономией. В тот же период времени он создал программу социал-демократической партии.Среди популярных и сохранившихся работ Ленина — «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни».

Владимир Ленин с газетой

В 1895 Ленин выехал заграницу и посетил сразу несколько стран. Среди них Швейцария, Германия и Франция. Там Владимир Ильин познакомился с известными личностями как, Георгий Плеханов, Вильгельм Либкнехт и Поль Лафарг. Позже революционный деятель вернулся на родину и начал разрабатывать различные нововведения. В первую очередь он объединил все марксистские кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Ленин начал активно распространять идею борьбы с самодержавием.

За такие действия Ленин и его союзники были снова арестованы. Они находились под стражей на протяжении года. Далее заключенные были отправлены в Шушенское село Елисейской губернии. В этот период государственный деятель активно налаживал отношения с социал-демократами из различных уголков страны, а именно – из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода.

В 1900 году он был свободен и посетил все города России. Много времени Ленин уделял посещению различных организаций. В этом же году Ленин создал газету под названием «Искра». Именно тогда Владимир Ильич впервые стал подписываться фамилией «Ленин». Через несколько месяцев организовал съезд Российской Социал-демократической рабочей партии. В связи с этим событием произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Ленин стал главой большевистской идейно-политической партии. Он со всех пытался бороться с меньшевиками и принимал радикальные меры.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин

С 1905 года Ленин жил в Швейцарии на протяжении трех лет. Там он тщательно готовился к вооруженному восстанию. Позже Владимир Ильич нелегально вернулся в Санкт-Петербург. Он старался привлечь крестьян к себе, чтобы они были одной сильной командой для борьбы. Владимир Ленин призывал крестьян к активной борьбе и просил использовать в качестве оружия все, что есть под рукой. Необходимо было нападать на госслужащих.

Роль в расстреле семьи Императора Николая II критика и обвинения

Как стало известно, ночью с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна семья Николая Второго и вся прислуга. Этот инцидент произошел по постановлению Уральского областного совета в Екатеринбурге. Постановление возглавлялось большевиками. Ленин и Свердлов имели определённый ряд санкций, которые были использованы для расстрела Николая II. Эти данные официально подтверждены. Однако  исторические эксперты и другие специалисты все еще ведут активные дискуссии касательно санкций Ленина на расстрел семьи и прислуги Николая Второго. Некоторые историки признают этот факт, другие – категорически отрицают.

Изначально советское правительство приняло решение о том, что необходимо судить Николая Второго. Этот вопрос обсуждался в 1918 году на заседании СНК, которое проходило в конце января. Партийная коллегия официально подтвердила такие действия и необходимость суда над Николаем Вторым. Эту идею, соответственно, поддерживал и Владимир Ильич Ленин со своими союзниками.

Выступление Владимира Ленина

Как известно, в тот период Николай Второй, его семья и слуги были перевезены из Тобольска в Екатеринбург. Скорее всего, этот переезд был связан со всеми происходящими событиями. М. Медведев (Кудрин) предоставил подтверждение того, что не удалось получить санкции на расстрел Николая Второго. Ленин же утверждал, что царя необходимо перевести в более безопасное для жизни место. 13 июля было проведено собрание, на котором обсуждали вопросы, связанные с военным обзором и тщательной охраной царя.

Супруга Ленина Владимира Ильича Крупская рассказала о том, что в ночь убийства царя и его семьи российский вождь был всю ночь на работе и вернулся только рано утром.

Владимир Ленин и Лев Троцкий

Личная жизнь Владимира Ильича Ленина. Крупская

Владимир Ильич Ленин старался тщательно скрывать свою личную жизнь, как и другие профессиональные революционеры. Его супругой стала Надежда Крупская. Они познакомились в 1894 году во время активного создания организации под названием «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В тот период происходила марксистская сходка, где они и встретились. Надежда Крупская была восхищена лидерскими качествами Ленина и его серьезным характером. Она же, в свою очередь, заинтересовала Ленина аналитическим складом ума и развитостью во многих сферах. Государственная деятельность сильно сблизила пару и через несколько лет они решили связать себя узами брака. Избранница Владимира Ильич была сдержанной и спокойной, крайне покладистой. Она поддерживала своего возлюбленного во всем, несмотря ни на что. Более того, жена помогала российскому революционеру в тайной переписке с различными членами партий.

Однако, несмотря на прекрасный характер и верность Надежды, она была ужасной хозяйкой. Практически никогда нельзя было заметить Крупскую в процессе готовки и уборки. Она не занималась домашним хозяйством и готовила крайне редко. Однако если такие случаи все-таки происходили, то Ленин не жаловался и ел все, что ему давали. Отметим, что однажды в 1916 году в канун Нового Года на их праздничном столе была только простокваша.

Владимир Ленин и Надежда Крупская

До Крупской Ленин восхищался Аполлинарией Якубовой, однако она его отвергла. Якубова была социалисткой.

После знакомства у них вспыхнула любовь с первого взгляда. Крупская везде следовала за своим возлюбленным и участвовала во всех акциях Владимира Ильича. Вскоре они обвенчались. Шаферами стали местные крестьяне. Кольца им соорудил их союзник из медных пятаков. Венчание Крупской и Ленина произошло 22 июля 1898 года в селе Шушенском. После этого Надежда верно любила своего супруга. Более того, Ленин обвенчался, несмотря на то, что на тот момент он был ярым атеистом.

В свободное время Надежда занималась своими делами, а именно — теоретической и педагогической работой. Она имела свое мнение касательно многих ситуаций и не подчинялась полностью своему жестокому супругу.

Владимир всегда был жестоким и черствым по отношению к своей жене, однако Надежда всегда преклонялась перед ним, верно любила и помогала ему во всех сферах. Помимо Надежды в жизни Ленина было много других женщин даже после женитьбы. Крупская об этом знала, однако гордо сдерживала боль и терпела унизительное отношение к себе. Она забыла о чувстве гордости и ревнивости.

Владимир Ленин и Инесса Арманд

О детях Владимира Ленина до сих пор нет достоверной информации. Кто-то утверждает, что был бесплоден и вовсе не имел детей. А другие историки говорят, что у известного российского вождя было много незаконно рожденных детей. Так же существует информация о том, что у Ленина есть ребенок по имени Александр Стеффен от его любимой Инессы Арманд. Их роман длился на протяжении пяти лет. Инесса Арманд была любовницей Ленина на протяжении долгого времени и Крупская знала обо всем происходящем.

С Инессой Арманд они познакомились в 1909 году во время нахождения в Париже. Как известно, Инесса Арманд – дочь известного французского оперного певца и комической актрисы. На тот момент Инессе было 35 лет. Она была абсолютно не похожа на Надежду Крупскую ни внешне, ни внутренне. Она отличалась красивыми чертами лица и необычной внешностью. Девушка имела глубокие глаза, красивые длинные волосы, отличную фигуру и красивый голос. Крупская же, по словам Анны Ульяновой, сестры Владимира, была совершенно некрасивой, имела глаза, как у рыбы, и не имела красивых выразительных черт лица.

Инесса Арманд имела пылкий характер и всегда ярко выражала свои эмоции. Она  любила общаться с людьми, имела хорошие манеры. Крупская, в отличии о французской избранницы Ленина, была холодной и не любила выражать своих эмоций. Утверждают, что у Владимира, скорее всего, было просто физическое влечение к этой даме, никаких чувств он к ней не испытывал. Однако сама Инесса сильно любила этого мужчину. Более того, она была радикальна в своих взглядах и категорически не понимала свободных отношений. Так же Арманд отлично готовила и всегда занималась хозяйством, в отличие от Надежды Крупской, которая практически никогда не была задействована в этих процессах.

Владимир Ленин

Также была известна информация о том, что Надежда Крупская страдала бесплодием. Именно этот факт аргументировал отсутствие детей у супружеской пары на протяжении многих лет. Позже медики констатировали факт того, что у женщины нашли страшный недуг – базедова болезнь. Именно это заболевание и было причиной отсутствия детей.

В Советском Союзе не распространяли информацию об изменах Ленина и об отсутствии детей у супружеской пары. Эти факты считались постыдными.

Родители Надежды очень любили Владимира Ильича. Они были счастливы, что она связала свою жизнь с интеллигентным молодым человеком, очень образованным и сдержанным. Однако в семье Ленина не были очень рады появлению этой девушки. Например, сестра Владимира – Анна, ненавидела Надежду и считала ее странной, непривлекательной.

Об изменах мужа Надежда все знала, однако вела себя сдержанно и никогда ничего не говорила ему, а тем более – Инессе. Об этом любовном треугольнике знали и все окружающие, так как известный революционер ничего не скрывал и делал это у всех на виду. Инесса Арманд всегда присутствовала в жизни пары. Более того, Инесса и Надежда старались поддерживать дружеские отношения и общаться.

Ленин Владимир Ильич

Французская любовница Ленина помогала ему во всем, она ездила с ним на партийные собрания по всей Европе. Также женщина переводила его книги, статьи и другие произведения. Отметим, что в своей спальне Надежда хранила фотографию любовницы своего мужа и ежедневно смотрела на конкурентку. Рядом стояли снимки Владимира и матери Надежды.

Надежда до последнего терпела унижения мужа и измены, и, казалось бы, уже смирилась с наличием у Владимира любовницы. Однако в какой-то момент она не выдержала и предложила мужу расстаться. Он не согласился и бросил свою любовницу Инессу Арманд. В 1920 году Инесса умерла от страшной болезни – холеры. На похороны соперницы пришла и Надежда Крупская. Она все время держала Владимира за руку.

У французской избранницы Ленина осталось двое детей от первого брака, которые стали сиротами. Их отец также погиб ранее. Поэтому супруги решили взять на попечение этих детей и опекать их. Изначально дети жили в Горках, позже их отправили заграницу.

Владимир Ленин в последние годы жизни

Смерть Владимира Ленина

После смерти Инессы Арманд жизнь Ленина пошла под откос. Он также стал часто болеть, состояние здоровья российского вождя значительно ухудшилось в связи со всеми происходящими событиями. Вскоре он ушел из жизни 21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской губернии. Было много версий смерти мужчины. Некоторые историки предполагают, что он умер из-за сифилиса, который ему могла передать французская любовница. Как известно, он принимал долгое время препараты для лечения подобных заболеваний.

Однако по официальным данным Ленин умер от атеросклероза, которым страдал в последнее время. Последней просьбой Владимира Ильича было привезти детей Инессы к нему. На тот момент они находились во Франции. Крупская выполнила эту просьбу супруга, однако их не пустили к Ленину. В феврале 1924 года Надежда предложила захоронить Владимира рядом с прахом Инессы Арманд, однако Сталин категорически опроверг это предложение.

Похороны Владимира Ленина

Через несколько дней после смерти всемирно известного вождя его тело было перевезено в Москву. Его поместили в Колонный зал Дома Союзов. На протяжении пяти дней в этом здании проходило прощание с российским вождем, политическим и государственным деятелем, с главой Советского народа.

27 января 1924 года тело Ленина забальзамировали. Для тела этой легендарной личности был специально построен Мавзолей, который и по сей день расположен на Красной Площади. Ежегодно поднимают вопрос перезахоронения Владимира Ленина, однако этого никто не совершает.

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

Творчество, сочинения и произведения Ленина

Ленин был известным продолжателем Карла Маркса. Он часто писал произведения на эту тематику. Таким образом, его перу принадлежат сотни сочинений. В Советское время было издано более сорока «Ленинских сборников», а также собрания сочинений.  Среди самих популярных работ Ленина — «Развитие капитализма в России» (1899), «Что делать?» (1902), «Материализм и эмпириокритицизм» (1909). Более того, в 1919-1921 годах он записал шестнадцать речей на пластинки, что свидетельствует об ораторских способностях народного вождя.

Культ Ленина

Вокруг личности Владимира Ленина начался настоящий культ в период его правления. Петроград был переименован на Ленинград, многие улицы и поселки были названы на честь этого российского революционера. В каждом городе государства были поставлены памятника Владимиру Ленину. Во многих научных и публицистических работах цитировали легендарного человека.

Революционер Ленин Владимир Ильич

Был проведен специальный опрос среди населения России. Более 52% опрошенных утверждают, что личность Владимира Ленина стала одной из самых главных и необходимых в истории их народа.

Владимир Ильич Ленин — известный на весь мир российский революционер, главный вождь Советского народа, политик и государственный деятель. Он был задействован в сфере публицистики, перу этого легендарного человека принадлежат сотни произведений. За последние десятки лет было выпущено много стихов, баллад, поэм в его честь. Практически в каждом городе стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину, о правлении которого будут говорить еще десятки лет по всему миру.

Учился 3 месяца в Казанском университете.

Тайна дня рождения Сталина: историческая правда России от РВИО

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения И.В. Сталина

Или все-таки 141 год? Традиционно поклонники Сталина собираются у его могилы на Красной площади у Кремлевской стены 21 декабря. Они возлагают две красные гвоздики и поминают своего почившего кумира. Личность Иосифа Сталина до сих пор продолжает быть одной из самых спорных в нашей истории, оценки его деятельности на посту главы страны диаметрально противоположные. Но давайте сегодня отвлечемся от политических оценок и поговорим о датах и числах в истории. Действительно ли Сталин родился 21 декабря и действительно ли в 1879 году? Как и вся жизнь Иосифа Виссарионовича, даже дата его рождения вызывает споры и стала предметом исторических изысканий.

Заколдованная дата

При жизни Сталина таких вопросов, которые мы задаем сейчас, ни у кого не возникало. Все официальные источники считали датой рождения вождя 21 декабря. В этот день печатались большие поздравительные заметки в газетах, на юбилеи (например, в 1949 году) проводились пышные торжества. В энциклопедиях и других официальных источниках указывалась эта же дата. Но вот интересный момент: в 1920 году в интервью одной из шведских газет социал-демократического толка Folkets Dagblad Politiken сам Сталин указал годом своего рождения 1878-й. Более того, 21 декабря 1879 года вообще начинает фигурировать как официальная дата рождения Сталина лишь с 1929 года, с заметки в газете «Правда» по случаю 50-летия вождя.

Та самая газета от 21 декабря 1929 года

Источник: pinterest.ru


Но до крушения Советского Союза таким вопросом никто не задавался. Все, как водится, изменила горбачевская перестройка. В те годы вообще было модно подвергать сомнению все, что было наработано официальной советской историографией, а равно и опровергать официальную позицию. Так вышло и со Сталиным. Сначала в прессу прорывались сообщения о неточности даты рождения Сталина, а за этими статьями пришли и специалисты-историки, которые решили проверить дату рождения самым простым из доступных способом.

Справка о Сталине из Бакинского жандармского управления

Источник: pinterest.ru


Дело в том, что привычных нам с вами отделов ЗАГС в Российской империи, конечно, не существовало. Их эквивалентом выступали так называемые метрические книги, которые велись в церквях. Это было удобно, ведь человека там крестили, там же и отпевали, поэтому и в наши дни, специалисты по родословным постоянно используют данные церковных приходов. Удача улыбнулась исследователям: метрическая книга Успенской церкви грузинского города Гори сохранилась.

141 год

Что же зафиксировано в этой метрической книге? 6 декабря 1878 года Виссарион Иванович Джугашвили и его жена Екатерина Гавриловна засвидетельствовали пополнение в своей семье. И уже 17 декабря крестили первенца – Иосифа. А если держать в голове, что реформа календаря ещё не произошла, то 6 декабря по старому стилю равняется 18 декабря по календарю новому. Таким образом, согласно метрической книге, Сталин родился 18 декабря 1878 года, а не 21 декабря года следующего. Но вдруг во время перестройки недоброжелатели Сталина обманули нас и подтасовали данные? Есть ли еще какие-то источники, позволяющие точнее подтвердить эту версию?

Так выглядела метрическая книга

Источник: pinterest.ru


Оказывается, есть. Например, дата из метрической книги фигурирует в записях об окончании Иосифом Джугашвили полного курса духовного училища города Гори в 1894 году. Есть и записи служебного характера – о «подозрительном» и «политически неблагонадежном» молодом человеке И. Джугашвили, сделанные уже Санкт-Петербурге, в жандармском управлении.

Зачем менять дату рождения?

Мы задаемся этим вопросом, как и все остальные любители истории. Интересно, какую выгоду Сталину могла принести смена даты рождения? Зачем он это сделал? Скорее всего, доподлинно мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, ведь об истинных мотивах можно было бы спросить только у него самого. Но можно поразмышлять и на эту тему.

Документы и материалы по теме из журнала «Известия ЦК КПСС» (1990, № 11)

Источник: pinterest.ru


Конечно, в первую очередь на ум приходит его революционная деятельность. Возможно, что во избежание ареста или опознания он просто врал полицейским, скрывая не только дату рождения, но и фамилию. Ни для кого не секрет, что революционеры-подпольщики придумывали зачастую и по несколько псевдонимов, имели по несколько документов, чтобы обезопасить себя. Такая версия вполне вероятна.

Некоторые считают, что Сталин боялся службы в армии и на рубеже веков омолодил себя на год, чтобы избежать призыва, но это совсем несостоятельная версия. В империи он имел так называемую «льготу первого разряда», она давалась единственному мужчине-кормильцу в семье, так что его и не собирались никуда «забирать».

«Казахстанская правда» от 21 декабря 1939 года

Источник: pinterest.ru


Есть и поклонники различных мистических вариантов. Например, внук Сталина Александр Бурдонский утверждал, что его дед был поклонником мистического учения Г. Гурджиева, согласно которому должен был зачем-то скрывать свое происхождение и окутывать тайнами свою биографию. Или версии о том, что он просто молодился, хотя непонятно, что в 50 лет (ведь первое официальное упоминание даты 21 декабря 1879 года состоялось в 1929 году) ему дал бы один год.

Так или иначе, в наши дни официальные биографы, энциклопедии и другие источники о Сталине переходят на дату, указанную в метрической книге. А значит, в этом году мы отмечаем не 140, а уже 141 год со дня его рождения. Кажется, что самому вождю было совсем без разницы, какая официальная дата указана. Ведь прожив почти всю жизнь под псевдонимом и будучи профессиональным революционером, он мог пройти и «профессиональную деформацию», не сильно уделяя внимание таким мелочам, как день рождения. Главное, чтобы сейчас, в наши дни общество не разделилось еще и из-за этой загадки биографии Сталина. Мы же знаем, насколько много споров вызывает его фигура.

Обложка: pinterest.ru


Смотрите также:

Был ли Сталин на фронте?

«Два вождя после дождя»: самая известная прогулка Сталина

«Говорит Москва! Передаем торжественное заседание…». Как Сталин в метро выступал

Последний удар по культу: как Сталина вынесли из Мавзолея

Православная амнистия, или как Сталин возродил Церковь

Тематика Число статей
Австрийское выражение 139
Австрия 4
Автомобили 23
Административное деление 1
Административное право 2
Анатомия 3
Архитектура 1
Астрономия 6
Банки и банковское дело 12
Библия 1
Бизнес 43
Биология 3
Ботаника 12
Бухгалтерский учет  кроме аудита 7
Водные ресурсы 2
Военная авиация 1
Военный термин 6
Высокопарно 6
География 34
Геология 2
Германия 1
Горное дело 4
Городская застройка 60
Грамматика 1
Грубо 9
Демография 3
Дипломатия 1
Дорожное движение 61
Дорожный знак 67
Евросоюз 542
Журналистика  терминология 6
Загадка 1
Зоология 2
Идиоматическое выражение 1
Инструменты 5
Интернет 41
Информационные технологии 15
Ирония 1
Искусство 4
История 9
Канцеляризм 44
Кардиология 3
Кинематограф 13
Киноосветительная аппаратура 2
Кинотехника 2
Компьютерная графика 2
Компьютеры 17
Косметика и косметология 7
Лесоводство 1
Лингвистика 21
Литература 7
Логистика 6
Лыжный спорт 8
Майкрософт 7.602
Маркетинг 2
Математика 2.634
Материаловедение 5
Мебель 13
Медицина 822
Метеорология 12
Млекопитающие 62
Мода 1
Морской термин 19
Музыка 6
Музыкальные инструменты 1
Научный термин 1
Недвижимость 3
Немецкий язык 1
Нефть и газ 4
Образование 164
Обувь 723
Общая лексика 8.025
Обществоведение 1
Одежда 70
Окружающая среда 4.642
ООН  Организация Объединенных Наций 2
Орнитология 62
Оружие и оружейное производство 2
Офтальмология 1
Парфюмерия 1
Переносный смысл 7
Пищевая промышленность 16
Поговорка 14
Пожарное дело и системы пожаротушения 6
Политика 14
Полиция 4
Пренебрежительно 4
Программирование 1
Программное обеспечение 1
Психология 71
Разговорная лексика 353
Религия 13
Ругательство 1
Сарказм 2
Сварка 10
Связь 1
Сельское хозяйство 16
Сленг 4
Социальное обеспечение 1
Социологический опрос 1
Спорт 26
Средства массовой информации 1
Станки 1
Страхование 1
Строительство 31
Судостроение 2
Театр 3
Текстильная промышленность 8
Телевидение 2
Телекоммуникации 2
Техника 38
Топоним 26
Транспорт 5
Трудовое право 2
Уголовное право 1
Упаковка 1
Устаревшее 5
Фармакология 1
Фармация 1
Физика 9
Философия 1
Финансы 5
Фразеологизм 32
Химия 24
Христианство 3
Церковный термин 4
Шутливое выражение 20
Эвфемизм 5
Эзотерика 6
Экология 5
Экономика 83
Электротехника 1
Эпидемиология 14
Юридическая лексика 460
Всего: 27.525

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПУЗЫРЬЕВОГО ЧАЯ — 30 апреля

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПУЗЫРЬКИ

Достаньте соломинки для боба и возьмите своих друзей, потому что 30 апреля — Национальный день пузырькового чая! Празднуйте, наслаждаясь лучшим, что может предложить пузырьковый чай, от сливочного чая с молоком до освежающего зеленого чая и фруктовых сладостей, все это можно настроить с различными начинками, уровнем сахара и уровнем льда!

В 1980-х тайваньцы разработали напиток, сочетающий в себе свежесть натурального чая, полезную сливочную консистенцию молока и удовольствие от восхитительных пузырьков.Пузырьки, также известные как боба или жемчуг, сделаны из тапиоки и дополняют любой напиток, каким бы он ни был! Выбирайте чай с молоком, льдом, сахаром и без него, а также с множеством начинок!

Bubble tea для всех, так как в ассортименте рецептов и ингредиентов, которые используются для приготовления бобы, вы обязательно найдете то, что вам понравится! Будь креативным! Персонализируйте свои напитки по своему желанию! Мы обещаем, что вас зацепит с первого глотка, благодаря сладкой кремовой консистенции и невероятно веселым лопанию пузырьков!

КАК СОБЛЮДАТЬ #NationalBubbleTeaDay

Будь то чай с молоком, слаш, пунш или классический чай, праздник во вкусе! Пузырьковый чай лучше всего пить с другими, поэтому #CelebrateEveryday и наслаждайтесь моментами, которые приносит пузырьковый чай! Вот несколько забавных способов поделиться своим опытом:

 • Обмен опытом с другом или членом семьи
 • Живите бесстрашно — позвольте другому выбрать ваш вкус
 • Мыльные пузыри напоследок!
 • Вручение подарочной карты цифрового приложения «Чай кунг-фу» ** любимому человеку
 • Поделитесь селфи с любимым напитком с помощью #NationalBubbleTeaDay в социальных сетях.

Кредит: Команда Red Productions

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ПУЗЫРНОГО ЧАЯ

Известный как американский пузырьковый чай, Kung Fu Tea был основан в Куинсе, штат Нью-Йорк, 30 апреля 2010 года. Kung Fu Tea — это сеть напитков, производимых на заказ, с более чем 250 точками в США и несколькими в Канаде, Камбодже и Вьетнаме. и Австралия. Каждый напиток в ресторане Kung Fu Tea свежеприготовлен вручную из аутентичных высококачественных ингредиентов. Основатели, бариста и клиенты бренда — мастера кунг-фу — страстные, целеустремленные и бесстрашные в изменении лица индустрии напитков.В 2018 году компания Kung Fu Tea учредила первый в мире Национальный день пузырькового чая, сделав огромный шаг к распространению культуры пузырькового чая по всему миру.

** Присоединяйтесь к сообществу боба и приводите с собой семью и друзей! Следите за новостями America’s Bubble Tea и Kung Fu Tea во всех социальных сетях, чтобы насладиться празднованием Национального дня Bubble Tea Day! Вы также можете создать учетную запись в приложении Kung Fu Tea и получать всевозможные награды и акции! Промоакции в приложении к Национальному дню чая с пузырьками 2021 года включают:

 • Бесплатный напиток при следующем посещении
 • 10% СКИДКА
 • Бесплатные дополнительные пузыри
 • $ 1 ВЫКЛ

Следуйте за ними в:
Instagram
TikTok
Facebook
Twitter
Загрузите приложение Kung Fu Tea, чтобы заработать БЕСПЛАТНЫЙ пузырьковый чай / boba

Регистратор в Национальном календаре провозгласил, что этот день ежегодно будет отмечаться 30 апреля.

Есть более 1500 национальных дней. Не пропустите ни одного. Празднуйте каждый день® с Национальным календарем®!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА ВНЕ ДНЯ — первая суббота каждого месяца

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА ВНЕ ДНЯ

Если это первая суббота месяца, это национальный выходной день. Итак, какой бы месяц ни был, все кладут свои электронные устройства и выходят на улицу!

В течение всего года у нас есть множество возможностей выйти на улицу и поиграть.Но иногда жизнь, обязанности и отвлекающие факторы мешают нам проводить время на свежем воздухе, как следует. Национальный день игр на свежем воздухе — это напоминание о том, что нужно размять ноги и потратить немного энергии на свежем воздухе.

Преимущества игры на открытом воздухе

Почему нам так хорошо играть на улице? Помимо того, что он заставляет нас встать с дивана или отойти от стола, он также дает нам возможность исследовать окрестности. Хотя невозможно перечислить все преимущества игр на свежем воздухе, нам есть чем поделиться.

 • Игра на открытом воздухе — это свободное время. Это освобождает нас от рутины, замкнутых пространств и настроения.
 • Природа наполняет нас энергией. Будь то свежий воздух, солнечный свет или физическая активность, мы оживляемся и получаем мотивацию для достижения цели.
 • Он очищает наш мозг от паутины. Иногда мы зацикливаемся на теме, проекте или проблеме и не можем ее решить. Смена обстановки часто приносит ясность, которой раньше не было.
 • Игры на свежем воздухе обеспечивают отличную физическую активность для нашего тела.Наши сердца перекачивают свежий кислород в наши конечности и мозг.
 • Мы открываем новые виды и звуки. Дети познают мир вокруг себя.
 • Как социальная деятельность, игра на улице способствует позитивному взаимодействию.
 • Когда вы играете на улице каждый месяц, это формирует привычку — и это хорошая привычка!
 • Стимулирует воображение. Игра на свежем воздухе практически не имеет границ. Ваш двор может быть королевством, а детская площадка может быть горой.

Мы только прикоснулись к преимуществам игр на свежем воздухе. Их еще много! Так что обязательно выходите на улицу с семьей в первую субботу каждого месяца — или даже чаще!

КАК СОБЛЮДАТЬ #PlayOutsideDay

Мы знаем, что времена года меняются, поэтому то, что мы могли делать за пределами прошлого месяца, будет другим в этом месяце. Однако это не должно останавливать вас от празднования дня. Это ваше ежеквартальное напоминание о том, что пора выйти на улицу и поиграть.У нас есть предложения на каждый сезон, которые, мы уверены, вам понравятся!

 • Исследуйте пешеходные тропы рядом с вами.
 • Посетите местный бассейн или даже возьмите уроки плавания.
 • Проверьте каждый парк в вашем районе и залезайте, катайтесь, качайтесь на каждой игровой площадке.
 • Начните игру в мяч, мяч, метку, фрисби или придумайте игру.
 • Идти на пляж.
 • Пройдите через спринклер.
 • Отправляйтесь в поход.
 • Сходите на рыбалку.
 • Управляйте воздушным змеем.
 • Прыжок в кучу листьев.
 • Постройте форт — из листьев, снега или чего-нибудь еще.
 • Обойдите квартал.
 • Прокатитесь на велосипеде.
 • Собери снеговика.
 • Покататься на санях.
 • Определите созвездия ночью и ищите метеоры.
 • Посетите ваш любимый штат или национальный парк.

Какой ваш любимый способ поиграть на улице? Расскажите детям о некоторых играх, в которые вы играли.Что бы вы ни делали, обязательно выходите на улицу и играйте! Используйте #PlayOutsideDay, чтобы поделиться в социальных сетях.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА ВНЕ ДНЯ ИСТОРИЯ

В 2011 году Аарон Вигганс и Ронда Д. Абейта основали National Play Outside Day как напоминание о том, что нужно исследовать внешний мир и играть в нем. День способствует формированию здоровых привычек, которые сохранятся на всю жизнь.
ДАТЫ
2 января 2021 г.
1 января 2022 г.
7 января 2023 г.
6 января 2024 г.
4 января 2025 г.
3 января 2026 г.
2 января 2027 г.
1 января 2028 г.
6 января 2029 г.
5 января 2030 г.
4 января 2031 г.

6 февраля 2021 г.
5 февраля 2022 г.
4 февраля 2023 г.
3 февраля 2024 г.
1 февраля 2025 г.
7 февраля 2026 г.
6 февраля 2027 г.
5 февраля 2028 г.
3 февраля 2029 г.
2 февраля 2030 г.
1 февраля 2031 г.

6 марта 2021 г.
5 марта 2022 г.
4 марта 2023 г.
2 марта 2024 г.
1 марта 2025 г.
7 марта 2026 г.
6 марта 2027 г.
4 марта 2028 г.
3 марта 2029 г.
2 марта 2030 г.
1 марта 2031 г.

3 апреля 2021 г.
2 апреля 2022 г.
1 апреля 2023 г.
6 апреля 2024 г.
5 апреля 2025 г.
4 апреля 2026 г.
3 апреля 2027 г.
1 апреля 2028 г.
7 апреля 2029 г.
6 апреля 2030 г.
5 апреля 2031 г.

1 мая 2021 г.
7 мая 2022 г.
6 мая 2023 г.
4 мая 2024 г.
3 мая 2025 г.
2 мая 2026 г.
1 мая 2027 г.
6 мая 2028 г.
5 мая 2029 г.
4 мая 2030 г.
3 мая 2031 г.

5 июня 2021 г.
4 июня 2022 г.
3 июня 2023 г.
1 июня 2024 г.
7 июня 2025 г.
6 июня 2026 г.
5 июня 2027 г.
3 июня 2028 г.
2 июня 2029 г.
1 июня 2030 г.
7 июня 2031 г.

3 июля 2021 г.
2 июля 2022 г.
1 июля 2023 г.
6 июля 2024 г.
5 июля 2025 г.
4 июля 2026 г.
3 июля 2027 г.
1 июля 2028 г.
7 июля 2029 г.
6 июля 2030 г.
5 июля 2031 г.

7 августа 2021 г.
6 августа 2022 г.
5 августа 2023 г.
3 августа 2024 г.
2 августа 2025 г.
1 августа 2026 г.
7 августа 2027 г.
5 августа 2028 г.
4 августа 2029 г.
3 августа 2030 г.
2 августа 2031 г.

4 сентября 2021 г.
3 сентября 2022 г.
2 сентября 2023 г.
7 сентября 2024 г.
6 сентября 2025 г.
5 сентября 2026 г.
4 сентября 2027 г.
2 сентября 2028 г.
1 сентября 2029 г.
7 сентября 2030 г.
6 сентября 2031 г.

2 октября 2021 г.
1 октября 2022 г.
7 октября 2023 г.
5 октября 2024 г.
4 октября 2025 г.
3 октября 2026 г.
2 октября 2027 г.
7 октября 2028 г.
6 октября 2029 г.
5 октября 2030 г.
4 октября 2031 г.

7 ноября 2020 г.
6 ноября 2021 г.
5 ноября 2022 г.
4 ноября 2023 г.
2 ноября 2024 г.
1 ноября 2025 г.
7 ноября 2026 г.
6 ноября 2027 г.
4 ноября 2028 г.
3 ноября 2029 г.
2 ноября 2030 г.
1 ноября 2031 г.

5 декабря 2020 г.
4 декабря 2021 г.
3 декабря 2022 г.
2 декабря 2023 г.
7 декабря 2024 г.
6 декабря 2025 г.
5 декабря 2026 г.
4 декабря 2027 г.
2 декабря 2028 г.
1 декабря 2029 г.
7 декабря 2030 г.
6 декабря 2031 г.

Есть более 1500 национальных дней.Не пропустите ни одного. Празднуйте каждый день® с Национальным календарем®!

NASCAR DAY — Третья пятница мая

НАСКАР ДЕНЬ

Каждый год в третью пятницу мая День NASCAR отмечает водителей, знаменитостей, корпоративных партнеров, СМИ и миллионы фанатов. Все они собираются вместе, чтобы собрать средства на благотворительные цели по всей стране.

«Мы считаем, что нашим самым большим активом является сила и страсть наших поклонников NASCAR: страсть как к спорту, так и к отдаче.День NASCAR — это ежегодное празднование духа NASCAR ».

Этот праздник открывает мероприятие по сбору средств, посвященное тому, чтобы изменить жизнь детей к лучшему.

КАК СОБЛЮДАТЬ #NASCARDay

Узнайте больше о фонде и его значении в жизни детей. Делайте пожертвования на благо дела и меняйте мир к лучшему. Используйте #NASCARDay для публикации сообщений в социальных сетях.

ИСТОРИЯ ДНЕЙ НАСКАР

Основан фондом NASCAR в 2003 году как способ сплотить семью NASCAR для поддержки здоровья и жизни детей по всей стране.

Национальная ассоциация серийных автогонок NASCAR) провела свою первую гонку 15 февраля 1948 года в Дейтона-Бич. С тех пор глубокие корни NASCAR подняли его до высшего класса гоночных серийных автомобилей в Соединенных Штатах. В течение 10 месяцев каждый год NASCAR проводит серию гонок, кульминацией которых является то, что председатель NASCAR награждает самого успешного гонщика сезона чемпионатом серии гонок NASCAR Cup Series. Победитель определяется по балльной системе.
ДАТЫ
15 мая 2020 г.
21 мая 2021 г.
20 мая 2022 г.
19 мая 2023 г.
17 мая 2024 г.
16 мая 2025 г.
15 мая 2026 г.
21 мая 2027 г.
19 мая 2028 г.
18 мая 2029 г.
17 мая 2030

Есть более 1500 национальных дней. Не пропустите ни одного. Празднуйте каждый день® с Национальным календарем®!

Декларация независимости Полный текст, Факты о Дне независимости США

Декларация независимости

Каждый год мы празднуем День независимости США четвертого июля.Мы думаем о 4 июля 1776 года как о дне Декларации независимости и рождении Соединенных Штатов Америки как независимого государства.

Но 4 июля 1776 года не был днем, когда Континентальный конгресс решил объявить независимость (он сделал это 2 июля 1776 года).

Это был не тот день, когда мы начали американскую революцию (это случилось еще в апреле 1775 года).

И это был не тот день, когда Томас Джефферсон написал первый проект Декларации независимости (это было в июне 1776 года).Или дату, когда Декларация была доставлена ​​в Великобританию (этого не было до ноября 1776 года). Или дату его подписания (это было 2 августа 1776 года).

Так что же произошло 4 июля 1776 года?

Континентальный конгресс одобрил окончательную формулировку Декларации независимости 4 июля 1776 года. Они работали над ней в течение нескольких дней после того, как проект был представлен 2 июля и, наконец, согласовал все правки и изменения.

4 июля 1776 года стало датой, которая была включена в Декларацию независимости, и причудливая рукописная копия, подписанная в августе (копия теперь выставлена ​​в Национальном архиве в Вашингтоне, округ Колумбия). Это также дата, которая была напечатана. Dunlap Broadsides, оригинальные печатные копии Декларации, которые были распространены по всей новой стране. Поэтому, когда люди думали о Декларации независимости, 4 июля 1776 года они запомнили дату.

В отличие от этого, мы празднуем День Конституции 17 сентября каждого года, годовщину даты подписания Конституции, а не годовщину даты ее принятия.Если бы мы применили тот же подход к Декларации независимости, мы бы праздновали День независимости 2 августа каждого года, в день подписания Декларации независимости!

Как Четвертое июля стало национальным праздником?

Первые 15 или 20 лет после написания Декларации люди почти не праздновали ее ни в какие даты. Это было слишком ново, и слишком много всего происходило с молодой нацией. К 1790-м годам, времени ожесточенных партийных конфликтов, Декларация стала вызывать споры.Одна партия, республиканцы-демократы, восхищались Джефферсоном и Декларацией. Но другая сторона, федералисты, считала Декларацию слишком французской и слишком антибританской, что противоречило их нынешней политике.

К 1817 году Джон Адамс в письме жаловался, что Америка, похоже, не интересуется своим прошлым. Но это скоро изменится.

После войны 1812 года партия федералистов начала распадаться, и все новые партии 1820-х и 1830-х годов считали себя наследниками Джефферсона и республиканцев-демократов.Печатные копии Декларации начали распространяться снова, все с датой 4 июля 1776 года, указанной вверху. Смерть Томаса Джефферсона и Джона Адамса 4 июля 1826 года, возможно, даже способствовала продвижению идеи 4 июля как важной даты, которую нужно отмечать.

Празднование Четвертого июля стало более обычным с течением времени, и в 1870 году, почти через сто лет после написания Декларации, Конгресс впервые объявил 4 июля национальным праздником в рамках законопроекта об официальном признании нескольких праздников. включая Рождество.Дальнейшие законы о национальных праздниках, в том числе 4 июля, были приняты в 1939 и 1941 годах.

Вернуться к началу

Когда настоящий День Независимости: 2 или 4 июля?

Нет сомнений в том, что отцы-основатели подписали Декларацию независимости в июле 1776 года. Но на какую дату имеет законное право считаться Днем независимости: 2 или 4 июля?

Если бы Джон Адамс был жив сегодня, он бы сказал вам 2 июля.Другие основатели сказали бы, что 4 июля — день, который в настоящее время признан нашим национальным правительством федеральным праздником. И все же другие Основатели сказали бы: «Какой День Независимости?» поскольку праздник не отмечался широко, пока не скончались многие из Основателей.

Вот доказательства, так что вы можете решить, какой День Независимости является настоящим Днем Независимости!

Официально Континентальный Конгресс провозгласил свою свободу от Великобритании 2 июля 1776 года, когда он проголосовал за одобрение резолюции, представленной делегатом Ричардом Генри Ли из Вирджинии, в котором говорилось: «Эти Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными. и независимые государства, что они освобождены от всякой лояльности британской короне и что всякая политическая связь между ними и государством Великобритания полностью разрушена и должна быть прекращена.”

Джон Адамс думал, что 2 июля будет отмечаться как национальный праздник для будущих поколений:

«[День независимости] будет самой памятной эпохой в истории Америки. Я склонен полагать, что последующие поколения будут отмечать его как великий юбилейный фестиваль … Он должен быть отмечен пышностью и парадом с представлениями, играми, спортом, оружием, колоколами, кострами и иллюминациями с одного конца этого континента. другим из этого Времени вперед навсегда », — написал Адамс.

После голосования по вопросу о независимости 2 июля Континентальному конгрессу потребовалось разработать документ, разъясняющий этот шаг общественности. Он был предложен в виде проекта Комитетом пяти (Джон Адамс, Роджер Шерман, Роберт Ливингстон, Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон), и Конгрессу потребовалось два дня, чтобы согласовать правки.

После того, как 4 июля Конгресс одобрил действительный документ Декларации независимости, он приказал отправить его в типографию по имени Джон Данлэп.Было напечатано около 200 копий версии документа «Данлэп Бродсайд», с напечатанным внизу именем Джона Хэнкока. На сегодняшний день осталось 26 экземпляров.

Вот почему в верхней части Декларации есть слова: «НА КОНГРЕССЕ, 4 июля 1776 года», потому что это день, когда утвержденная версия была подписана в Филадельфии.

8 июля 1776 года полковник Джон Никсон из Филадельфии впервые зачитал публике напечатанную Декларацию независимости на том месте, которое сейчас называется Площадью Независимости.

(Большинство членов Континентального Конгресса подписали версию Декларации 2 августа 1776 года в Филадельфии. Имена подписавших были обнародованы в начале 1777 года.)

Покойный историк Полин Майер в своей книге 1997 года «Американские Священные Писания: принятие декларации независимости» сказала, что ни один член Конгресса в начале июля 1777 года не вспомнил, что прошел почти год с тех пор, как они объявили о своей свободе от британцев. Наконец они вспомнили о событии 3 июля 1777 года, и 4 июля стало днем, который, казалось, имел смысл для празднования независимости.

Майер также сказал, что споры по поводу того, как отмечать Декларацию, возникли между федералистами (Джона Адамса) и республиканцами (Томаса Джефферсона), и что Декларация и день ее годовщины не праздновались широко, пока федералисты не исчезли из политическая сцена после 1812 г.

В письме 1826 года — последнем из написанных им — Томас Джефферсон говорил о важности Дня независимости. «Что касается нас, пусть ежегодное возвращение этого дня навсегда освежит наши воспоминания об этих правах и неизменной преданности им», — сказал он.

Джефферсон и Адамс скончались два дня спустя, Четвертого июля.

Скотт Бомбой — главный редактор Национального конституционного центра.

Сегодня в истории — 20 января

20 января 1937 Франклин Д. Рузвельт стал первым президентом США, вступившим в должность в январе. Это была его вторая инаугурация из четырех; первая состоялась четырьмя годами ранее, 4 марта 1933 года. Первая инаугурация Рузвельта была омрачена началом Великой депрессии — в течение недели после вступления в должность новый президент объявил выходной для федерального банка.

Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду в меру своих возможностей сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов.

Исполнительная присяга при исполнении служебных обязанностей, Конституция Соединенных Штатов: транскрипция, статья II, раздел 1, пункт 8. Учредительные документы Америки . Управление национальных архивов и документации США

Инаугурация президента Франклина Рузвельта.Теодор Гыдчак, фотограф, ок. 1933-1945 гг. Собрание Гыдчака. Отдел эстампов и фотографий

Во второй инаугурационной речи Рузвельта был оптимистичный взгляд на успехи, достигнутые во время его первого правления, но при этом признавалось, что необходимо гораздо больше. В своем выступлении он поделился своим видением потенциала страны и призвал американцев продолжать совместные усилия по борьбе с бедностью.

Давайте спросим еще раз: достигли ли мы цели нашего видения того четвертого марта 1933 года? Мы нашли нашу счастливую долину? Я вижу великую нацию на большом континенте, наделенную огромным богатством природных ресурсов … Я вижу Соединенные Штаты, которые могут продемонстрировать, что при демократических методах управления национальное богатство может быть преобразовано в растущий объем человеческих удобств, до сих пор неизвестных … Но вот вызов нашей демократии: в этой стране я вижу десятки миллионов ее граждан … которые в настоящий момент лишены большей части того, что самые низкие стандарты сегодняшнего дня называют необходимостью жизни … Испытание нашего прогресс не в том, добавляем ли мы больше к изобилию тех, у кого много; Достаточно ли мы обеспечиваем тех, у кого мало…

Инаугурационная речь Внешний , Франклин Д.Рузвельт, 20 января 1937 г. Проект американского президентства.

Конгресс изначально объявил 4 марта Днем инаугурации. Дата была перенесена на 20 января с принятием Двадцатой поправки в 1933 году.

Празднование инаугурации охватило весь спектр — от шумного приема Эндрю Джексона в Белом доме в 1829 году до мрачного военного дела Рузвельта в 1945 году, но с годами был установлен базовый план действий. Около полудня президент приводит к присяге в Капитолии председатель Верховного суда США.После краткой присяги, состоящей из 35 слов, новый исполнительный директор произносит инаугурационную речь, за которой следует парад по городу и вечер гала-торжеств.

Торжественная церемония открытия TR , 1905. США: 1905. Теодор Рузвельт: его жизнь и времена в кино. Отдел кино, радиовещания и звукозаписи

Программа раннего развития для преподавателей | NSF

Программа развития ранней карьеры для преподавателей

NSF
(КАРЬЕРА)

N
Широкие программы NSF

КАРЬЕРНЫЙ ВЕБИНАР И FAQ

Программные сотрудники проведут два вебинара NSF о программе КАРЬЕРА в 2021 году:

 • пятница, 14 мая 2021 г., с 13:00 до 15:00 по восточному времени, и
 • Четверг, 20 мая 2021 г., с 13:00 до 15:00 по восточному времени.

Каждое предложение будет иметь одинаковую презентацию, за которой последуют вопросы и ответы.

Зарегистрируйтесь заранее для участия в этом вебинаре; после регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением с подробной информацией о присоединении к вебинару.

Перед вебинаром вы можете задать вопросы на веб-семинаре NSF CAREER.

Многие вопросы, задаваемые на веб-семинаре, описаны в разделе «Часто задаваемые вопросы по программе КАРЬЕРА» (NSF 20-025).Пожалуйста, прочтите эти часто задаваемые вопросы заранее.

По конкретным вопросам, связанным с программой, мы рекомендуем вам обращаться к руководителю программы, в которую вы подаете заявление. Если после просмотра описаний программ на веб-сайте NSF вы все еще не уверены, к какому руководителю программы следует обратиться, воспользуйтесь списком контактов отдела и дирекции по КАРЬЕРЕ, которые помогут направить вас к конкретной программе и соответствующему сотруднику программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРЬЕРЫ ПОДАЧА ЛОГИСТИКИ ВЕБИНАР

Представители отдела информационных систем NSF провели 19 мая технический веб-семинар по системной информации, чтобы помочь с подачей предложения CAREER.Этот веб-семинар включал обзор системных требований в руководстве по срокам подачи заявки КАРЬЕРА и демонстрацию того, как подготовить заявку КАРЬЕРА на Research.gov.

Вопросы об этом техническом веб-семинаре можно направлять по адресу карьеры[email protected]

По вопросам, связанным с ИТ-системой, и техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки NSF по телефону 1-800-381-1532 (с 7:00 до 21:00 по восточному времени; понедельник — пятница, кроме государственных праздников) или через [email protected] если вы используете Research.gov или [email protected], если вы используете FastLane.

СРОК КАРЬЕРЫ

Следующий крайний срок для участия в Программе раннего развития карьеры для преподавателей (КАРЬЕРА) — 17:00. по местному времени отправителя — понедельник, 26 июля 2021 г.

КАРЬЕРА и информация о PECASE

Часто задаваемые вопросы по программе раннего карьерного роста для преподавателей (КАРЬЕРА) для подачи в 2020-2025 гг. (NSF 20-025)

PECASE Пресс-релизы, фотографии и списки наград

PECASE Получатели

РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ

Ходатайство
20-525

Важная информация для соискателей

Пересмотренная версия Руководства по политике и процедурам предложений и присуждений NSF (PAPPG) (NSF 20-1), является
вступает в силу для предложений, представленных или подлежащих оплате не ранее 1 июня 2020 г.Обратите внимание, что в зависимости от
в установленный срок правила, содержащиеся в NSF 20-1, могут применяться к предложениям, представленным в ответ на это
возможность финансирования.

СРОЧНЫЕ ДАТЫ

Срок подачи полного предложения

26 июля 2021 г.

Четвертый понедельник июля, в дальнейшем ежегодно

ОБЗОР

КАРЬЕРА : Программа раннего развития карьеры для преподавателей (КАРЬЕРА) — это деятельность всего Фонда, которая предлагает самые престижные награды Национального научного фонда в поддержку преподавателей, начинающих свою карьеру, которые могут служить академическими образцами для подражания в исследованиях и образовании. и руководить продвижением миссии своего отдела или организации.Деятельность, которую проводят преподаватели, начинающие свою карьеру, должна заложить прочную основу для пожизненного лидерства в интеграции образования и исследований. NSF поощряет подачу предложений КАРЬЕРЫ от преподавателей, начинающих карьеру, во всех организациях, имеющих право на КАРЬЕРУ, и особенно поощряет женщин, членов недостаточно представленных групп меньшинств и лиц с ограниченными возможностями подавать заявки.

PECASE : Каждый год NSF выбирает номинантов на Президентскую премию за карьеру для ученых и инженеров (PECASE) из числа наиболее достойных недавних лауреатов этой премии.Отбор на эту награду основан на двух важных критериях: 1) инновационные исследования на переднем крае науки и технологий, которые имеют отношение к миссии NSF, и 2) общественные работы, продемонстрированные посредством научного лидерства, образования или работы с общественностью. Эти награды способствуют инновационным разработкам в науке и технологиях, повышают осведомленность о карьере в области науки и техники, признают научные миссии участвующих агентств, укрепляют связи между фундаментальными исследованиями и национальными целями и подчеркивают важность науки и технологий для национального развития. будущее.Физические лица не могут подать заявку на PECASE. Эти награды инициируются участвующими федеральными агентствами. В NSF ежегодно выбираются до двадцати номинантов на эту премию из числа обладателей PECASE CAREER, которые с наибольшей вероятностью станут лидерами академических исследований и образования в двадцать первом веке. Управление науки и технологий Белого дома делает окончательный выбор и объявляет лауреатов.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

СВЯЗАННЫЕ URL-адреса

Что было профинансировано (недавние награды, полученные в рамках этой программы, с тезисами)

Карта недавних наград, полученных в рамках этой программы

Новости

События

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *